Tělovýchovná jednota SLOVAN

Historie - Tělovýchova a sport

Tělovýchovná jednota SLOVAN Ivanovice na Hané

Po zániku SOKOLA trvalo období dvou závodních tělovýchovných jednot Dynamo a Slavoj Ivanovice jen málo přes 4 roky. Už přípravy na I. Celostátní spartakiádu (dle plenárního usnesení SV TVS z 27. a 28. 3. 1954) odhalily řadu nedostatků dosavadní tělovýchovné struktury. Proto na úseku ROH místo 9 DS0 se utvořila jediná Tělovýchovná a sportovní organizace (TSO) a obnovily se složky mládeže v tělovýchovných jednotách na úseku ROH i vesnického Sokola, které byly v roce 1952 zákonem zrušeny a existovaly jen v rezortu školství.

Další opatření vyústilo v zákoně o organizaci tělovýchovy z 20. 12. 1956 č. 68 Sb. Tento zákon zrušil dosavadní orgány a stanovil, že do správy Jednotné dobrovolné tělovýchovné organizace (JDTO) přechází jak majetek závodních jednot ROH, tak Sokola (na vesnicích). 3. a 4. března 1957 se konal ustavující sjezd Československého svazu tělesné výchovy (ČSSTV), který se stal vrcholným orgánem opět jediné tělovýchovné jednoty v Ivanovicích s novým názvem SLOVAN. Do čela byl zvolen Vladimír Foltánek jako předseda a Jan Hrozek jako tajemník (jednatel).

Kromě odboru základní rekreační tělesné výchovy (ZRTV) sdružovala jednota oddíly: kopané, ledního hokeje, kuželkářů, odbíjené, šachistů a košíkové. Ještě v tomto roce (1957) byl ustaven oddíl stolního tenisu, zatímco oddíl košíkové skončil činnost v březnu 1958. Ihned po sloučení nastala výměna členských průkazů s pokračováním v roce 1958. Při sloučení vystoupilo 58 členů, během roku 1958 dalších 49, většinou z bývalé jednoty Slavoje. Přistoupilo jen 24, takže k 1. 1. 1959 byl stav členské základny - 175 dospělých, 23 dorostu, 133 žactva, celkem 331 osob.

S platností od 1. září 1959 byla uzavřena dohoda s Městským národním výborem o pronájmu bývalých hostinských místností v Sokolském domě pro potřebu školních dílen o výměře 93 m2 za roční nájemné 1 344,- Kčs včetně úklidu a otopu (kromě spotřeby elektrického proudu).

25. března 1960 se přihlásil Závodní výbor Biovety s platností od 1. ledna 1960 ke kolektivnímu členství TJ Slovan s ročním příspěvkem nejméně 1,- Kčs za každého člena ROH. Také byla uzavřena smlouva s patronátní brigádou socialistické práce OP Ivanovice a s vloni ustaveným odborem turistickým. V tomto roce bylo na okrese 90 tělovýchovných jednot, z nichž 6 nedosáhlo počtu 20 členů. Na okresní konferenci ČSTV 10. 7. 1960 bylo přítomno 130 delegátů jen z 63 jednot. Ve 30 členném plénu OV ČSTV neměly Ivanovice zastoupení.

V roce 1962 došlo k organizační změně v tom smyslu, že členské průkazy jednotám vystavuje jen Okresní výbor ČSTV.

V roce 1963 byla nová fasáda Sokolského domu s břízolitovou omítkou provedena hlavně zásluhou členů Konráda Kulíška a Vladimíra Skácela, kteří této akci věnovali hodně volného času a neplacené práce.

9. března 1964 praskl kotel ústředního topení a sokolovnu nebylo možno dál vytápět. Při odstraňování této havárie byl dosavadní teplovzdušný systém vytápění Heim nahrazen ústředním topením teplovodním. Rozpočet na rok 1965 pro tuto akci činil 44 800,- Kčs a příděl paliva byl stanoven na 376 q uhlí a 62 q dřeva. Při této příležitosti byly v roce 1966 zavedeny splachovací záchody, opraveno elektrické osvětlení a vymalována tělocvična i s přilehlými místnostmi. Také chodník přes dvůr k šatnám byl vydlážděn cementovými dlaždicemi.

Rok 1967 - čtyřicáté výročí otevření sokolovny - byl místo vzpomínek na sokolskou minulost spojen s 50. výročím VŘSR, 10. výročím ČSTV a 45. výročím založení Federativních dělnických tělocvičných jednot (FDTJ).

V roce 1968 byly finanční prostředky investovány do tělocvičného nářadí. Byl zakoupen metací stůl (2 100,- Kčs), materiál na nové žíněnky (1 500,- Kčs) a nové žerdě na bradla (1 100,- Kčs). Dvoje bradla, ještě v roce 1973 prokazatelně vedená v inventáři, byla v následujících letech (jako nepoužívané cvičební nářadí ?) odevzdána do sběru kovového šrotu!

V roce 1969 byla uzavřena smlouva mezi TJ Slovan a Městským národním výborem o používání cvičiště, tělocvičny, nářadí a šaten školou za celoroční nájemné 42 148,- Kčs.

19. 11. 1971 bylo oživeno jednání k plánované výstavbě sportovního areálu města. MěNV dopisem č. j. 809/72 z 26. 7. žádá Projektový ústav ČSVD v Brně o projednání II. a III. etapy výstavby sportoviště za účasti ČTO Jihomoravského KV Brno, OHS, OIPO, JEZ, OV ČSTV Vyškov, OVHS Slavkov, JZD a SLOVAN Ivanovice. V dalším dopise č. j. 812/72 z 26. 7. byl požádán OV ČSTV Vyškov o finanční prostředky 1,5 milionu Kčs s rozdělením na 3 roky. Zbytek měl zajistit MěNV Ivanovice a sdružené prostředky místních závodů. Jak se ukázalo, ani tato akce nevedla k cíli.

V roce 1973 byl městem protékající mlýnský náhon (potok) zrušen. Nová hranice mezi pozemkem Biovety a hřištěm byla vedena středem zrušeného potoka.

17. února 1973 žádá LSD Jednota Vyškov TJ Slovan o souhlas se zrušením kuželny v její hostinské provozovně Na Valech. Po stanoveném odškodném 2 500,- Kčs byl se zrušením vysloven souhlas.

V roce 1976 došlo zanedbáním řádné údržby k havárii na budově sokolovny: "Část stropních trámů i stolicové vazby uhnila, dochází k sedání střešní konstrukce a tím i k průhybu stropní konstrukce (cca o 8 cm)", takže 2. 11. 1976 byl vydán úřední zákaz cvičení v sále. V březnu následujícího roku byl půdní prostor provizorně opraven, aby bylo umožněno cvičení, ale od 1. července 1977 byl sál tělocvičny opět uzavřen. Rekonstrukce stropu a střechy proběhla během roku 1979. Nová konstrukce skosené střechy místo původní sedlové změnila tím i dosavadní vzhled budovy.

V letech sokolské sjednocené tělovýchovy - 1949 - 1952 - byl starostou jednoty Vladimír Foltánek. Od vzniku TJ Slovan ve funkci pokračoval jako předseda až do 29. června 1964, do odchodu na zdravotní dovolenou. Jeho nástupcem se stal Vojtěch Herodek až do roku 1969 včetně. Předsedou jednoty pro léta 1970 až 1975 byl zvolen Břetislav Kusala. V roce 1976 padla volba na MUDr. Karla Váju, ten se však v červnu odstěhoval do Prostějova a zbytek roku nebyla funkce obsazena. Od roku 1978 stojí v čele TJ Slovan nepřetržitě ing. Jan Pospíšilík.

Ve funkci místopředsedy se vystřídali:

1959 - 1960 Boh. Klapil, 1961 - 1962 Miloš Judas, 1963 - 1964 Miroslav Lakomý, 1965 - 1967 Vladimír Foltánek, 1968 - 1969 Břetislav Kusala, 1970 Jan Hrozek, 1971 - ???? František Krátký (určitě do roku 1980).

Jako jednatelé, později tajemníci působili:

od roku 1957 do roku 1963 Jan Hrozek, od roku 1964 do roku 1972 Oldřich Lukeštík, od roku 1973 až do odchodu z Ivanovic po roce 1980 MVDr. Jiří Horníček.

Funkce pokladnice - hospodářky s výjimkou Zory Karlové (1961 - ????) byla svěřována Drahomíře Jakubíkové až do konce sledované doby.

TJ Slovan byla jednou z nejpočetnějších zájmových organizací sdružených v Národní frontě. Jejím trvalým ideově-výchovným úkolem bylo uplatňovat jednotu a socialistický charakter tělovýchovy v souladu s potřebami a cíly socialistické společnosti. V rámci kulturní činnosti města pořádala každoročně sportovní večírek (oddíl kopané) a šibřinky. Tento přisvojený název sokolských maškarních plesů a vžitý název sokolovna alespoň připomínaly její kořeny.

(Z neúplných záznamů sebráno a chronologicky uspořádáno zhruba do roku 1980).

 

Čerpáno z kroniky pana Emila Paláska "IVANOVICE NA HANÉ - Z historie k současnosti" vydané MĚSTEM IVANOVICE NA HANÉ 1998.

Novinky

Kontakt

  • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
    Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
  • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
    (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
    (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie