• INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 2021

  INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 2021

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  • Informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 (viz informace k provozu škol a školských zařízení v tomto období).
  • Nově je od 11. ledna 2021 na vyšších odborných školách umožněno konání zkoušek max. do 10 osob. Při organizaci zkoušek je nutné dodržovat hygienická a protiepidemická opatření podle manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19.
  • Usnesením Vlády České republiky ze dne 7. ledna 2021 č. 12 byla prodloužena účinnost usnesení, na základě něhož bylo hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy nařízeno určit školu nebo školské zařízení, které bude vykonávat nezbytnou péči o děti rodičů vybraných profesí.
 • Informace k znovuotevření školy - pouze pro žáky 1. a 2. ročníku - od 4. 1. 2021

  Informace k znovuotevření školy - pouze pro žáky 1. a 2. ročníku - od 4. 1. 2021

  Vážení rodiče,

  Od pondělí 4. 1. 2021 povinně nastupují do škol všichni žáci I. a II. tříd. Výuka ostatních ročníků probíhá povinně distančním způsobem. S kompletním informativním materiálem, který k tomuto vydalo MŠMT, jste se již mohli seznámit prostřednictvím předešlého příspěvku v sekci "Novinky".

  Z nejpodstatnějších bodů uvádíme a doplňujeme:

  • prezenční výuka bude probíhat po celých třídách (nebudou se tedy tvořit žádné heterogenní skupiny)
  • výuka bude probíhat ve stanovených učebnách v budově školy na ulici Wiedermannova
  • výuka bude probíhat dle platného rozvrhu (s redukcí tělesné výchovy)
  • zakázána je výuka hudební a tělesné výchovy (tzn. zpěv a sportovní aktivity), tyto předměty ale nebudou v rozvrhu zcela zrušeny
  • výuka musí po celou dobu probíhat v rouškách (žáci a všichni zaměstnanci školy budou používat roušky po celou dobu přítomnosti ve škole)
  • v učebnách se bude často a intenzivně větrat (i nárazově v průběhu vyučovací hodiny)
  • bude zakázán volný pohyb žáků po škole
  • v provozu zůstává i školní družina (ranní i odpolední část bez omezení) a školní jídelna
  • z důvodu nutnosti dodržení homogenity skupin žáků i ve školní družině a s tím souvisejícího personálního zajištění v jednotlivých odděleních ŠD žádáme rodiče žáků, aby zvážili účast (případně i délku pobytu) svých dětí v ŠD. Děkujeme.

  Vyučování bude začínat od 8:00 hodin, probíhat a končit podle rozvrhu jednotlivých tříd (pondělí - pátek).

  Stravování:

  • Všichni žáci i zaměstnanci školy (s výjimkou žáků 1. a 2. ročníku, kteří se ve školní jídelně stravovali), budou nadále hromadně odhlášeni ze školního stravování i po 4. 1. 2021.
  • Žádáme tedy zaměstnance školy a případně i rodiče žáků vyšších ročníků, aby se nahlásili k odebírání obědů na tel. č. 517 363 225.
  • Žáci, kteří se i nadále budou vzdělávat distančně, mají nárok na oběd za dotovanou cenu. Přihlášení žáci si mohou oběd odebírat do jídlonosičů v době od 11:15 do 11:30 hodin.

  Výše uvedené informace a pokyny mohou být průběžně upřesňovány v závislosti na aktuálním dění a vývoji epidemiologické situace.

  Děkujeme za pochopení a spolupráci.

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021

  INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021

  Informace se vztahuje na všechny druhy škol a školských zařízení pro období definované usnesením vlády ze dne 23. prosince 2020 s vědomím, že v základních školách, středních školách, konzervatořích a základních uměleckých školách probíhají až do 3. 1. 2021 vánoční prázdniny.

  Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 (dále jen "Manuál"), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách.

  Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor - v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu).

  Pravidla nošení ochrany úst a nosu jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb.

  Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének (dále jen "rouška").

  V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění COVID-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden v manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19, popřípadě na webových stránkách KHS.

   

  Provoz mateřských škol

  • Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odstavec 9 školského zákona) je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu.
  • Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.
  • Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

   

  Provoz základních škol

  • Je povolena osobní přítomnost:

  - dětí zařazených do přípravné třídy základní školy,

  - žáků 1. a 2. ročníků základních škol,

  - žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola),

  - žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, a

  - žáků škol zřízených při zdravotnických zařízeních.

  • Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.
  • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
  • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
  • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.
  • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
  • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu pro prezenčně vzdělávané žáky.
  • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

   

  Provoz speciálních škol

  • Je povolena osobní přítomnost:

  - žáků základních škol a tříd zřízených podle § 16 odstavec 9 školského zákona,

  - dětí přípravného stupně základní školy speciální a

  - žáků oborů vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá.

  • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
  • Žáci a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.
  • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.
  • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školních družin a školních klubů pro prezenčně vzdělávané žáky.
  • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

   

  Provoz středních škol, konzervatoří a VOŠ

  • Výuka na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách probíhá distančním způsobem.
  • Prezenční výuka je povolena pouze u:

  - škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,

  - škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti, a

  - praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.

  • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd/skupin/oddělení se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
  • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta.
  • Je umožněno konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob stanoveného krizovým opatřením; počet osob se řídí dle běžných předpisů pro příslušné zkoušky.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, s výjimkou oborů středního a vyššího odborného vzdělávání, ve kterých je zpěv nebo sportovní činnost stěžejní součástí rámcového vzdělávacího programu nebo akreditovaného programu.
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

   

  Provoz ostatních škol

  • Výuka žáků jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky probíhá distančně.
  • Státní jazykové zkoušky se mohou konat, a to za účasti nejvýše 10 osob.
  • Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá distančním způsobem.

   

  Provoz vybraných školských zařízení

  • Individuální práce s klientem ve školských poradenských zařízeních je i nadále realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními. Klient i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve školském poradenském zařízení.
  • Prezenční činnost středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) je zakázána.
  • Provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení (domov mládeže, internát) je upraven tak, že je zakázáno poskytovat ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, s výjimkou žáků a studentů, kteří se mohou účastnit prezenční výuky.
  • Je zakázána škola v přírodě a školní výlety.
  • Vstup třetích osob (mimo děti, žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školského zařízení.

   

  Školní stravování

  • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
  • Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

  - rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,

  - maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),

  - ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,

  - udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,

  - ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.

  • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
  • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
 • Vyhlášení volných dnů

  Vyhlášení volných dnů

  Vážení rodiče,

  z materiálů vydaných MŠMT (viz příspěvek níže) vyplývá, že žáci budou do konce tohoto týdne docházet do škol za stávajících režimových opatření. Pro základní školy platí, že žáci půjdou do školy v tomto kalendářním roce naposledy v pátek 18. prosince 2020.

  Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 budou pro školy vyhlášeny jako dny boje proti covidu.

  Rodiče budou po oba dny moci čerpat ošetřovné.

  Po uvedené dny nebude v provozu ani školní družina, ani školní jídelna. Všichni žáci i zaměstnanci školy budou z obědů hromadně odhlášeni.

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO KONCE ROKU 2020

  INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO KONCE ROKU 2020

  Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků:

  • základních škol,
  • středních škol a konzervatoří,
  • vyšších odborných škol,
  • základních uměleckých škol,
  • jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky,
  • ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona o státní sociální podpoře,
  • školních družin, školního klubu a střediska volného času.

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odstavec 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

  Dále se v období od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 zakazuje poskytování ubytování ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou ubytovaných, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště.

  Do neděle 20. prosince 2020 se provoz škol a školských zařízení řídí současnými pravidly.

  Žákům se ve volných dnech školní stravování neposkytuje, nicméně i ve volných dnech může školní jídelna zajišťovat stravování pro zaměstnance a pro třetí osoby v souladu s krizovými opatřeními. Provoz stravovacích služeb se obecně řídí současným usnesením Vlády České republiky č. 1290, ve znění pozdějších usnesení, a dále od 18. prosince do 23. prosince 2020 nově usnesením Vlády České republiky č. 1332, které obsahuje zejména tato pravidla:

  • zákaz přítomnosti cizích strávníků (možný pouze výdej okénkem za dodržení rozestupů),
  • usazení strávníků tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru (s výjimkou strávníků sedících u jednoho stolu),
  • u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci, jde-li o dlouhý stůl, lze u něj usadit více strávníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 strávníků je rozestup alespoň 2 metry,
  • uvnitř provozovny nesmí být více strávníků, než je míst k sezení.
 • PF 2021

 • Dotazníky pro rodiče

  Dotazníky pro rodiče

  Vážení rodiče žáků a žáci tříd IV. A a VIII. B,

  v těchto dnech Vám budou prostřednictvím Vašich třídních učitelek rozeslány e-mailem materiály s dotazníky a odkazy pro Vás a Vaše děti. Naše základní škola je již po řadu let zapojena do školních projektů "Ovoce, zelenina do škol a "Mléko do škol". V současné době jsou shromažďovány vstupní informace pro vypracování Hodnotící studie k těmto dvěma projektům. Tyto dotazníky i celá studie jsou anonymní a zpracovává je Státní zdravotní ústav Praha, Centrum zdraví a životního prostředí. V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit přímo na SZÚ: szu.studie@szu.cz.

  Prosím rodiče i žáky uvedených dvou tříd, abyste si i v tomto rychlém předvánočním čase našli společnou chvilku a věnovali několik minut svého volného času vyplnění dotazníků dle přiložených pokynů.

  Děkuji Vám velmi za ochotu a spolupráci.

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • Školní adventní kalendář

  Školní adventní kalendář

  Milé žákyně a milí žáci,

  naše paní učitelky pro Vás připravily školní adventní kalendář, který najdete na těchto webových stránkách:  https://www.advent-kalendar.cz/adventni-kalendar/596

  Objevíte v něm na každý den nějakou pranostiku a můžete se pustit i do plnění hezkých úkolů, které Vám vyplní čas do příchodu Ježíška a jeho vánoční nadílky.

  Věříme, že Vám zpříjemní nastalý adventní čas a navodí krásnou předvánoční náladu jak ve škole, tak i ve Vašich domovech.

  Všem našim čtenářům přejeme poklidnou dobu advetu, co nejméně stresového vypětí a především stálé a pevné zdraví!

 • ZMĚNA PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY

  ZMĚNA PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY

  Vážení rodiče,

  informujeme Vás o změně provozu školní družiny. Od středy 9. prosince 2020 budou v činnosti obě oddělení školní družiny v ranním i odpoledním režimu. Ranní družina bude pro děti otevřena od 6:30 hodin, odpolední provoz bude končit v 16:00 hodin. Obě oddělení však budou z důvodu nutného dodržení homogenity skupin povolena pouze pro žáky prvního a druhého ročníku.

  Rodiče i nadále z organizačních důvodů žádáme, aby si děti v rámci svých možností vyzvedávali co nejdříve.

  Děkujeme za pochopení.

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • Prvňáčci s panem ředitelem - 4.12.2020

  Do galerie Prvňáčci s panem ředitelem - 3.12.2020 byly přidány fotografie.

 • Slavnost Slabikáře - Rytíř řádu čtenářského

  Slavnost Slabikáře - Rytíř řádu čtenářského

  Během náročné bitvy na poli čtenářském jsme se potýkali se všemi úskalími, se kterými se každý udatný rytíř krásného slova střetává. Nedávno jsme byli ještě nezkušenými panoši, kteří zjišťovali, co život pravého rytíře znamená. Všechny nástrahy v podobě psacích písmen, tiskacích písmen, znamének za větou, slabik a víceslabičných slov jsme zvládli. Už i věty umíme přečíst a víme, co velké písmeno ve větě znamená. Nad všemi léčkami jsme doposud vyzráli. Boj se sokem na kolbišti byl tuze těžký. Výuka v podobě internetového zápolení byla nesnadná. Ale my jsme se nevzdávali a nakonec vyhráli. Zaslouženou odměnou nám byl první prosincový pátek, kdy na nás čekala Slavnost Slabikáře, den, kdy jsme byli pasováni na čtenáře. Nikoli na královny krásy a krále plesu, ale na pravého rytíře krásného slova.

  Když jsme celí nedočkaví uslyšeli za dveřmi naší první třídy vrzání a šramot, netrpělivostí jsme zkoprněli. Na návštěvu mezi nás přišel samotný král Ota I. Právě ten král, který nás po celou dobu našeho čtenářského zápolení provázel mluveným slovem učebnicí Živé abecedy. To už se ve třídě napětí a udivení dalo krájet. Nikdo netušil, že se takto ocitneme v minulosti, kdy vládli králové a po chodbách se procházely královny. Ta představa byla tuze krásná. Ale konec snění, šli jsme do boje. Pro nás bylo mnohem důležitější se blýsknout tím nejlepším čtenářským výkonem. Každý udatný rytíř četl kousek z posledních stránek Živé abecedy. Králem Otou I. byl pak vyzván k sobě, kde jsme poklekli a byli mečem pasováni do stavu čtenářského. Kdo měl tento veledůležitý akt za sebou, pořádně si oddychl a byl rád, že ve zkoušce uspěl. Byli jsme náležitě oceněni, dostali jsme Slabikář se záložkou a sešit Osmisměrky pro zábavné učení a psaní.

  Dvacet dva rytířů povýšených do šlechtického stavu zakončilo slavnost přísahou, kterou slíbili, že budou o knihy a veškeré psané slovo pečovat jako o nejvzácnější poklady a budou je s úctou chránit! Třikrát sláva!

  Třídní učitelka pasovaných rytířů Mgr. Jitka Cupáková

 • Slavnost Slabikáře - 4.12.2020

  Do galerie Slavnost Slabikáře - 4.12.2020 byly přidány fotografie.

 • Mikuláš ve škole

  Mikuláš ve škole

  I letos připravili deváťáci našim žákům prvního stupně mikulášské vystoupení. Za zpřísněných podmínek si děti v rouškách užily besídku venku na školním dvoře. O překvapení rozhodně nebyla nouze: Mikuláš s celým čertovsko-andělským doprovodem vylezl ze školní garáže a jeden z andělů dokonce přijel na kole. Po obligátní písničce a básničce se děti podle přání zahřály při andělské nebo čertovské rozcvičce. Za odměnu dostaly bonbony a mohly se s Mikulášem i všemi anděly a čerty vyfotit. Vděčnost byla vidět v očích všech: malí byli rádi, že i letos přišel Mikuláš, a velcí byli spokojení, že se představení líbilo.

  Mgr. Marie Tomšíková

 • Mikuláš - 4.12.2020

  Do galerie Mikuláš - 4.12.2020 byly přidány fotografie.

 • Aktuální informace k úpravám přijímacího řízení

  Aktuální informace k úpravám přijímacího řízení

  V nabídce "Školní poradenské pracoviště - Kariérní poradenství" naleznete přehled nově zpřístupněných informací z MŠMT k úpravám přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021.

 • Informace k provozu školy od pondělí 30. 11. 2020

  Informace k provozu školy od pondělí 30. 11. 2020

  Vážení rodiče,

  níže Vám předkládáme informace k organizaci a provozu naší základní školy platné od pondělí 30. listopadu 2020.

  Do dneška (26. 11. 2020) probíhaly práce na rekonstrukci kotelny ZŠ Wiedermannova spojené s generální opravou sportovní haly. Víte, že obnovená prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku i činnost školní družiny byla z tohoto důvodu přesunuta na budovu ZŠ Tyršova. Práce se dle plánu dnes podařily dokončit, provoz kotelny byl zahájen a vytápění bylo odpoledne spuštěno.

  Děkujeme vedení města a všem zainteresovaným pracovníkům za odvedenou práci a splnění pro nás důležitého termínu.

   

  Od pondělí 30. listopadu 2020 se tedy žáci 1. a 2. ročníku i školní družina opět vrací na budovu ZŠ Wiedermannova !

   

  1) Změna organizace ve výuce na základní škole

  • 1. stupeň ZŠ: povinná prezenční výuka pro všechny ročníky (1. - 5.)
  • 2. stupeň ZŠ: povinná prezenční výuka pro 9. ročník; pro 6. - 8. ročníky rotační (střídavá) prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech s dodržením homogenity skupin). Žáci tříd (ročníků), kteří v daném týdnu neabsolvují prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.

   

  2) Zajištění rotační (střídavé) výuky na 2. stupni ZŠ

  Liché týdny v kalendáři:

  • VI. A, VI. B, VI. C - prezenční výuka
  • VII. A, VII. B + VIII. A, VIII. B - distanční výuka

  Sudé týdny v kalendáři:

  • VII. A, VII. B + VIII. A, VIII. B - prezenční výuka
  • VI. A, VI. B, VI. C - distanční výuka

  - 49. týden (30. 11. - 4. 12. 2020):

  • PREZENČNĚ: VI. A, VI. B, VI. C
  • DISTANČNĚ: VII. A, VII. B + VIII. A, VIII. B

  - 50. týden (7. 12. - 11. 12. 2020):

  • PREZENČNĚ: VII. A, VII. B + VIII. A, VIII. B
  • DISTANČNĚ: VI. A, VI. B, VI. C

  - 51. týden (14. 12. - 18. 12. 2020):

  • PREZENČNĚ: VI. A, VI. B, VI. C
  • DISTANČNĚ: VII. A, VII. B + VIII. A, VIII. B

   

  3) Další informace

  a) Prezenční výuka:

  • Prezenční výuka probíhá dle platného zvonění - zahájení vyučování v 7:55 hodin.
  • Prezenční výuka je realizována dle platného rozvrhu hodin - až na organizační výjimky - upravené rozvrhy Vám průběžně budou zaslány třídními učiteli. K úpravě rozvrhu prezenční výuky došlo z důvodů dodržení hygienických opatření, redukce výuky tělesné a sportovní výchovy a zachování stejnorodosti skupin (kolize při výuce např. cizích jazyků nebo volitelných předmětů).
  • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
  • Prezenční výuka probíhá pouze v kmenových učebnách.
  • Stále platí zákaz zpěvu v hodinách hudební výchovy a zákaz sportovních činností při vzdělávání (včetně plavání).
  • Vyučující dbají na pravidelné a intenzivní větrání tříd (v průběhu vyučovacích hodin i přestávek).
  • Všichni žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Doporučujeme proto vybavit děti dvěma až třemi rouškami pro případ rezervy a sáčkem na roušky.
  • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy nebo školského zařízení. Připravte dětem dostatečný oděv a obuv i na venkovní pobyt (zejména pro školní družinu).

  b) Distanční výuka:

  • Žáci tříd, kteří v daném týdnu neabsolvují prezenční výuku, se povinně vzdělávají v distanční formě vzdělávání.
  • Výuka realizována dle doposud platného rozvrhu on-line videokonferencí přes aplikaci ZOOM Cloud Meetings.
  • Komunikace, případně zasílání vzdělávacích materiálů či zadávání úkolů, bude probíhat i nadále prostřednictvím školního systému "Bakaláři".

  c) Režim vstupu do budov školy:

  • Před zahájením vyučování žáci čekají u příslušných vchodů v homogenních skupinách (nemíchají se), chrání si ústa a nos rouškou a dodržují předepsané rozestupy.
  • Po příchodu do školy provedou žáci důkladnou desinfekci rukou, stejně tak po použití WC, před jídlem a při návratu do své třídy.

  1) ZŠ Wiedermannova 211/1 - hlavní vchod

  • 7:30 - 7:40 hodin - I. třída
  • 7:40 - 7:50 hodin - II. A + II. B

  2) ZŠ Tyršova 218/4

  • 7:30 - 7:50 hodin - hlavní vchod + boční vchod od Biovety
  • žáci přicházejí tím vchodem, u kterého mají svou šatnu
  • žáci se v šatnách zbytečně nezdržují, po přezutí a převlečení odcházejí jednotlivě do svých kmenových tříd

  d) U všech žáků (včetně těch, kteří se vzdělávají distančním způsobem) jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.

   

  4) Školní družina

  • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.
  • Je umožněn i pobyt ve venkovních prostorách (vycházky, hry).
  • Z důvodu nemožnosti personálního zajištění provozu obou oddělení ŠD (nařízení prodlouženého karanténního opatření u zaměstnankyně ŠD) zůstává i nadále v platnosti omezený režim - ranní družina zrušena, odpolední provoz pouze pro žáky 1. ročníku !

   

  5) Školní stravování

  • Rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (u dlouhých stolů může sedět více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob je rozestup alespoň 2 metry).
  • Stále platí zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.
  • Ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení; bude zachována homogenita tříd.
  • Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.
  • Školní jídelna umožňuje odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Tito žáci si mohou oběd odebrat do jídlonosiče v době od 11:15 do 11:30 hodin (vstup do školy s rouškou, hlavním vchodem).
  • Žáci, kteří budou mít v daném týdnu distanční vzdělávání, budou mít automaticky odhlášeny obědy. Pokud i přesto budete mít o obědy zájem, je nutno se k odběru obědu předem přihlásit! Naopak žáci s účastí na prezenční výuce budou automaticky přihlášeni!

  Děkujeme za Vaši spolupráci a vstřícnost s ohledem na výše uvedené organizační podmínky.

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • Informace k provozu škol a školských zařízení

  Informace k provozu škol a školských zařízení

  Stručně: Novinky v provozu od středy 25. listopadu 2020:

  • SŠ, konzervatoře, VOŠ: Distanční výuka, avšak nově prezenční výuka závěrečných ročníků a čtvrtých ročníků a čtvrtých ročníků 6letých oborů vzdělávání v konzervatoři, jakož i prezenční praktické vyučování a praktická příprava ve skupinách do 20 žáků/studentů.
  • ZUŠ a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky: Individuální prezenční výuka (jeden pedagogický pracovník a jeden žák), jinak distanční výuka s možností individuálních konzultací (dle rozhodnutí ředitele školy).
  • Střediska volného času: Možnost individuálních konzultací a individuální prezenční výuky (jeden pedagogický pracovník a jeden účastník).
  • Domov mládeže, internát: Pro žáky/studenty v prezenční výuce a pro žáky/studenty, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost.
  • Stravování: Distančně vzdělávaní dále pouze odběr, prezenčně vzdělávaní dále za dodržení pravidel pro neveřejné provozovny stravovacích služeb.
  • Zkoušky: Konat se mohou jazykové a nostrifikační zkoušky do 10 osob v jedné místnosti. Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria se mohou konat s režimovými opatřeními (ke konání těchto zkoušek budou MŠMT připraveny další informace). Lze konat zkoušky na základě mezinárodních dohod.

   

  Stručně: Novinky v provozu od pondělí 30. listopadu 2020:

  • 1. stupeň ZŠ: Prezenční výuka již pro všechny ročníky.
  • 2. stupeň ZŠ: Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech).
  • SŠ, konzervatoře, VOŠ: U nižšího stupně víceletého gymnázia prvních čtyř ročníků osmiletého oboru konzervatoře nově rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech). Ostatní beze změny.
  • Školní družiny a školní kluby: Pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině (nikoliv ve školním klubu) zařadit žáky jednoho ročníku.

   

  Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 (https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen "Manuál", Metodika pro vzdělávání distančním způsobem  (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https://bit.ly/36ili3W).

  Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor - v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu https://bit.ly/3pl4JwY), popřípadě každých 30 minut.

  Pravidla nošení ochrany úst a nosu jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb. Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

  Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy a školní výlety se nemohou konat.

  V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 je škola či školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření).

  V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění COVID-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden v manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19, popřípadě na webových stránkách KHS.

   

   

  PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD STŘEDY 25. LISTOPADU 2020

  Provoz středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol od středy 25. listopadu 2020:

  • Je povolena osobní přítomnost:

  - žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, čtvrtých ročníků 6letých oborů vzdělání v konzervatořích,

  - žáků a studentů při praktickém vyučování a praktické přípravě ve skupinách maximálně 20 žáků/studentů.

     - Praktické vyučování a praktická příprava se uskutečňuje ve školách a školských zařízeních nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání.

     - Na pracovišti fyzických nebo právnických osob se na praktické vyučování a praktickou přípravu mohou vztahovat další pravidla pro příslušné provozy či činnosti.

     - Praktické vyučování a praktická příprava nebude dočasně realizována, pokud to omezení na 20 žáků/studentů nebo pravidla pro příslušné provozy či činnosti v souladu se systémem PES aktuálně neumožňují.

  • Prezenční výuka je dále povolena u:

  - škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,

  - škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,

  - praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb (zde tedy bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině),

  - žáků oborů Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá.

  • Školy a jejich třídy podle § 16 odstavec 9 školského zákona jsou kromě oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá ve stejném režimu jako běžné školy a jejich třídy.
  • Plnění hejtmanem nařízené pracovní povinnosti má přednost před prezenční i distanční výukou.
  • Pro výše uvedené případy je prezenční výuka povinná. Pro ostatní žáky a studenty pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
  • Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd/skupin/oddělení se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod žáků/studentů tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky/studenty z různých tříd/skupin/oddělení.
  • Pokud není z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP/vzdělávacího programu.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání), s výjimkou oborů, ve kterých se jedná o činnosti zásadní pro naplnění příslušného vzdělávacího programu (např. obor vzdělání Bezpečnostně právní činnost, Gymnázium se sportovní přípravou, obory vzdělání konzervatoře a Předškolní a mimoškolní pedagogika).

  - V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci/studenti nosit roušku.

  • Žáci/studenti a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Je-li nezbytné, aby žáci/studenti při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
  • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a toi mimo areál školy nebo školského zařízení.
  • Vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky/studenty. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.
  • U všech žáků a studentů (včetně těch, kteří se vzdělávají distančním způsobem) jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.
  • S režimovými opatřeními je možné konat tyto zkoušky (ke konání zkoušek budou MŠMT připraveny další informace):

  - přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře,

  - maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria.

   

  Provoz jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a základních uměleckých škol a konání ostatních zkoušek od středy 25. listopadu 2020:

  • Výuka žáků jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky probíhá distančně.

  - Je však umožněna prezenční individuální výuka a prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.

  - Je možné konat jazykové zkoušky pouze do 10 osob v jedné místnosti.

  • Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá distančně.

  - Je však umožněna prezenční individuální výuka a prezenční individuální konzultace (jeden pedagogický pracovník a jeden žák); u konzultace může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.

  - V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tanec, zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.

  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
  • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.
  • Je možné konání nostrifikačních zkoušek do 10 osob v jedné místnosti a zkoušek na základě mezinárodních dohod.

   

  Provoz vybraných školských zařízení od středy 25. listopadu 2020:

  • Individuální práce s klientem ve školských poradenských zařízeních je i nadále realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními.

  - Klienti i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve školském poradenském zařízení. Je-li nezbytné, aby klient viděl na ústa pracovníka, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

  • Prezenční činnost středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) je zakázána, s výjimkou prezenčních individuálních konzultací a prezenční individuální výuky (1 osoba a 1 pedagogický pracovník); u konzultace může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci individuálních konzultací rozhoduje ředitel školského zařízení.

  - Děti, žáci a studenti a zaměstnanci školského zařízení (případně další osoby pohybující se ve školském zařízení) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve školském zařízení. Je-li nezbytné, aby dítě, žák či student při činnosti viděl na ústa pedagogického pracovníka, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

  - V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tanec, zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.

  • Provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení (domov mládeže, internát) je upraven tak, že může být poskytováno ubytování pouze:

  - žákům a studentům, kteří mají prezenční výuku,

  - žákům a studentům, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona,

  - žákům a studentům, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště.

  Žáci/studenti a zaměstnanci školského zařízení (i další osoby pohybující se ve školském zařízení) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve společných prostorách školského zařízení.

   

  Školní stravování od středy 25. listopadu 2020:

  • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
  • Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet následující:

  - rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,

  - maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup minimálně 2 metry),

  - ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,

  - ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci a studenti v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti, ostatní žáci, studenti, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem (take-away),

  - je nutné přijmout organizační opatření při čekání na výdej stravy a konzumaci stravy tak, aby:

     - nedocházelo k prolínání žáků/studentů z různých tříd/skupin/oddělení a

     - nedocházelo k prolínání žáků/studentů z prezenční výuky s osobami odebírajícími stravu formou take-away.

  • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
  • Žáci/studenti i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

   

   

  PROVOZ ŠKOL OD PONDĚLÍ 30. LISTOPADU 2020

  Provoz mateřských škol od pondělí 30. listopadu 2020:

  • Provoz mateřských škol (včetně škol a tříd zřízených podle § 16 odstavec 9 školského zákona) je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu.
  • Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Do prostor šatny může s dítětem doprovázející osoba (na nezbytnou dobu). Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je jinak obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci dětí, kontrolní orgány (ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

   

  Provoz speciálních škol od pondělí 30. listopadu 2020:

  • Je nadále povolena osobní přítomnost:

  - žáků základních škol a tříd zřízených podle § 16 odstavec 9školského zákona,

  - dětí přípravného stupně základní školy speciální,

  - žáků oborů vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá.

  • Pro tyto žáky pokračuje povinná prezenční výuka.
  • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod dětí a žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi dětmi a žáky z různých tříd. Děti, žáci a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky (ani ve školní družině a školním klubu).
  • Vstup třetích osob (mimo děti, žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi a žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.
  • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy nebo školského zařízení.
  • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny či školního klubu. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku (nikoliv ve školním klubu).
  • Provoz ostatních škol a tříd podle § 16 odstavec 9 školského zákona výše neuvedených (tj. v případě středních škol mimo obory vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá a v případě vyšších odborných škol) se řídí vždy provozem příslušného druhu školy a jejich běžných tříd.

  Provoz základních škol od pondělí 30. listopadu 2020:

  • Je povolena osobní přítomnost:

  - dětí zařazených do přípravné třídy základní školy,

  - žáků 1. stupně základních škol,

  - žáků 9. ročníku základních škol,

  - žáků 6. - 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky - střídání celých tříd po týdnu,

  - žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,

  - žáků škol zřízených při zdravotnických zařízeních.

  • Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka.
  • Rotační výuka 2. stupně základních škol se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odstavec 9 školského zákona (u nich pokračuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání v plném rozsahu).
  • Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole:

  - Ředitel školy rozdělí třídy (třídy samotné se nedělí) do dvou skupin a určí, která skupina tříd se bude vzdělávat prezenčně v lichém týdnu a která v sudém týdnu. Počet tříd v obou skupinách se může lišit nejvýše o 1 třídu.

  - Rozdělení tříd školy na 2 skupiny stanoví ředitel školy v závislosti na konkrétní organizaci školy, počtu tříd apod. Je tedy možná například varianta rozdělení:

     - podle celých ročníků, např. při dvou třídách v ročníku 1. týden: 2 třídy 6. ročníku a jedna třída 7. ročníku prezenčně, druhá třída 7. ročníku a 8. ročník distančně, 2. týden opačně,

     - podle paralelních tříd v ročníku, např. 1. týden třídy "A" prezenčně, třídy "B" distančně, 2. týden opačně,

     - podle jiného vhodného kritéria při zachování jednotky "třída" a poloviny tříd v prezenční výuce (lichý počet se může zaokrouhlit).

  - Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku (tedy polovina tříd 6., 7. a 8. ročníku), se povinně vzdělávají distančním způsobem. Všechny třídy 9. ročníku mají povinnou prezenční výuku.

  • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
  • Pokud není z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP.
  • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
  • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školního klubu). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
  • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).
  • Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku (nikoliv ve školním klubu).
  • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
  • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy.
  • Končí činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 (péče o děti rodičů vybraných profesí).

   

  Provoz středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol od pondělí 30. listopadu 2020:

  • Nad rámec výše uvedeného bude stále povolena osobní přítomnost

  - žáků nižších stupňů víceletých gymnázií a prvních čtyř ročníků 8letého oboru konzervatoře, a to ve všech případech v režimu tzv. rotační výuky - střídání celých tříd.

  • Podmínky rotační výuky a všechny další podmínky pro provoz nižšího stupně víceletých gymnázií a první čtyři ročníky 8letého oboru konzervatoře platí obdobně jako u provozu 6. - 8. ročníků ZŠ (viz výše).
 • ! REDUKCE PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY !

  ! REDUKCE PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY !

  Vážení rodiče,

  z důvodu aktuálně nařízené karantény obou zaměstnankyň školní družiny jsme bohužel nuceni výrazně omezit provoz všech oddělení ŠD. K redukci dochází již od čtvrtku 19. listopadu 2020 do pátku 27. listopadu 2020.

  V činnosti po uvedenou dobu zůstává pouze jedno odpolední oddělení, a to jen pro žáky 1. ročníku !

  Ranní družina je kompletně pro všechny žáky zrušena.

  Rodiče zároveň z organizačních důvodů žádáme, aby si děti v rámci svých možností vyzvedávali co nejdříve.

  Omlouváme se za nastalou situaci a děkujeme za pochopení.

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • Informace k otevření školy pro žáky 1. a 2. ročníku

  Informace k otevření školy pro žáky 1. a 2. ročníku

  Vážení rodiče,

  zcela určitě jste již z nejrůznějších zdrojů byli informováni o rozhodnutí Vlády České republiky, jehož nejpodstatnějším obsahem je znovuotevření základních škol pro 1. a 2. ročníky a návrat k prezenční formě vzdělávání.

  Od středy 18. 11. 2020 se tedy povinně vrací do škol všichni žáci I. a II. tříd. Je to zajisté dobrá zpráva, na kterou jsme všichni společně čekali. S kompletním informativním materiálem, který k tomuto vydalo MŠMT, jste se již mohli seznámit prostřednictvím předešlého příspěvku v sekci "Novinky".

  Z nejpodstatnějších bodů uvádíme a doplňujeme:

  • prezenční výuka bude probíhat po celých třídách (nebudou se tedy tvořit žádné heterogenní skupiny)
  • výuka bude probíhat ve stanovených učebnách
  • výuka bude probíhat dle platného rozvrhu
  • zákázána je výuka hudební a tělesné výchovy (tzn. zpěv a sportovní aktivity), tyto předměty ale nebudou v rozvrhu zrušeny
  • výuka musí probíhat v rouškách (žáci a všichni zaměstnanci školy budou používat roušky po celou dobu přítomnosti ve škole)
  • v učebnách se bude často a intenzivně větrat (i nárazově v průběhu vyučovací hodiny)
  • bude zakázán volný pohyb žáků po škole
  • v provozu bude školní družina (ranní i odpolední část bez omezení) a školní jídelna
  • z důvodu nutnosti dodržení homogenity skupin žáků i ve školní družině a s tím souvisejícího personálního zajištění v jednotlivých odděleních ŠD žádáme rodiče žáků, aby zvážili účast (případně i délku pobytu) svých dětí v ŠD. Děkujeme.

  V současné době probíhá generální rekonstrukce sportovní haly a celé kotelny, která je společná i pro budovu školy na ulici Wiedermannova 211/1. Z tohoto důvodu není možné zajistit vytápění prostor této budovy, která je dočasně uzavřena. Nový topný systém pro školu je v plánu dokončit a spustit do cca 14 dnů. Proto je nezbytné realizovat prezenční výuku 1. a 2. ročníku v prostorách školy na ulici Tyršova 218/4, včetně provozu obou oddělení školní družiny! Věříme, že termín spuštění nového vytápění se podaří dodržet a výuka se bude moci po krátké době vrátit zpět na "starou školu". Realizace akce je vázána na dotační program, v jehož rámci je nutné dodržení termínů zhotovitelem. Zároveň se Vám touto cestou omlouváme za případné komplikace.

  Budova školy na Tyršově ulici bude po zmíněnou dobu pro žáky otevřena vždy od 7:20 hodin. Abychom zabránili či alespoň eliminovali ranní shlukování žáků před hlavním vchodem, budou děti vpouštěny postupně dle harmonogramu:

  • od 7:20 do 7:30 hodin žáci II. A
  • od 7:30 do 7:40 hodin žáci II. B
  • od 7:40 do 7:50 hodin žáci I. třídy

  Vyučování bude začínat od 8:00 hodin, probíhat a končit podle rozvrhu jednotlivých tříd (středa - pátek).

   

  Stravování:

  • Všichni žáci i zaměstnanci školy (s výjimkou žáků 1. a 2. ročníku, kteří se ve školní jídelně stravovali), budou i nadále hromadně odhlášeni ze školního stravování i po 18. 11. 2020.
  • Žádáme tedy zaměstnance školy a případně i rodiče žáků vyšších ročníků, aby se nahlásili k odebírání obědů nejpozději během pondělí 16. 11. 2020 v době od 8:00 do 14:00 hodin (tel. 517 363 225).
  • Žáci, kteří se i nadále budou vzdělávat distančně, mají nárok na oběd za dotovanou cenu. Přihlášení žáci si mohou oběd odebírat do jídlonosičů v době od 11:15 do 11:30 hodin.

  Výše uvedené informace a pokyny mohou být průběžně upřesňovány v závislosti na aktuálním dění a vývoji epidemiologické situace.

  Milí rodiče, děkuji Vám za dosavadní spolupráci a trpělivost a s vyučujícími našich nejmladších žáků se těšíme na společné dny trávené opět ve škole! ;-)

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

   

 • Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

  Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

  Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19  (https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen "Manuál"), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https://bit.ly/36ili3W).

  Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor - v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu https://bit.ly/3pl4JwY).

  Pravidla nošení ochrany úst a nosu jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb. Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

  V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 je škola či školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření).

  Provoz mateřských škol

  • Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odstavec 9 školského zákona) je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu.
  • Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

  Provoz základních škol

  • Je povolena osobní přítomnost:

  - žáků zařazených do přípravné třídy základní školy,

  - žáků 1. a 2. ročníků základních škol,

  - žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola),

  - žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a

  - žáků škol zřízených při zdravotnických zařízeních.

  Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

  • Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
  • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
  • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
  • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
  • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
  • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.
  • Je umožněn provoz školního klubu při základních školách při zdravotnickém zařízení.
  • Činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 pokračuje i nadále.

  Provoz speciálních škol

  • Je povolena osobní přítomnost:

  - žáků základních škol a tříd zřízených podle § 16 odstavec 9 školského zákona,

  - žáků přípravného stupně základní školy speciální a

  - žáků oborů vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá.

  • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
  • Žáci a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.
  • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.
  • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu.

  Provoz středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol

  • Výuka na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách probíhá distančním způsobem.
  • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta.
  • Prezenční výuka je povolena pouze u:

  - škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,

  - škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti a

  - praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.

  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

  Provoz ostatních škol

  • Výuka žáků jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky probíhá distančně.
  • Státní jazykové zkoušky se nemohou konat.
  • Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá distančním způsobem.

  Provoz vybraných školských zařízení

  • Individuální práce s klientem ve školských poradenských zařízeních je i nadále realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními. Klienti i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve školském poradenském zařízení.
  • Prezenční činnost školních klubů (s výjimkou školních klubů při školách zřízených podle § 16 odstavec 9 školského zákona a při základních školách při zdravotnických zařízeních) a středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) je zakázána.
  • Provoz školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát) je upraven tak, že je zakázáno poskytovat ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, s výjimkou:

  - žáků a studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona,

  - žáků a studentů, kteří se účastní praktického vyučování a praktické přípravy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb a

  - žáků škol/tříd zřízených podle § 16 odstavec 9 školského zákona (včetně žáků oborů vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá).

  • Žáci/studenti i zaměstnanci školského zařízení mají povinnost nosit roušky ve společných prostorách zařízení.

  Školní stravování

  • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
  • Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

  - rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,

  - maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),

  - ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,

  - udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,

  - ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.

  • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
  • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou konzumace stravy.
stránka:

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
  Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
 • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
  (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
  (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie