• Aktualizace údajů

  Data z programu aSc Rozvrhy byla aktualizována
 • Rozloučení s 9. ročníkem

  Do fotoalba byla přidána nová galerie Rozloučení s 9. ročníkem.

 • Oznámení o termínu třídních schůzek

  Oznámení o termínu třídních schůzek

  Ve čtvrtek, dne 23. září 2021, proběhnou na naší škole třídní schůzky. Uskuteční se od 15:00 hodin v jednotlivých kmenových učebnách. Původně plánované Plenární zasedání (v čase před třídními schůzkami) je z důvodu stále neutěšené epidemiologické situace zrušeno.

  Současně také zveme zástupce Výboru sdružení rodičů na setkání s vedením školy, které proběhne již v úterý 21. září 2021 od 15:00 hodin ve sborovně základní školy na ulici Tyršova 218/4.

  Těšíme se na setkání s Vámi! :-)

 • Pozvánka - DEN UČŇOVSKÝCH OBORŮ

  Pozvánka - DEN UČŇOVSKÝCH OBORŮ

  V pozvánce naleznete informace nejen pro žáky základních škol - Den učňovských oborů.

  • Masarykovo náměstí ve Vyškově
  • úterý 21. září 2021 (12:00 až 17:00 hodin)
  • akci organizuje Okresní hospodářská komora Vyškov
  • představí se:
  1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov
  2. Integrovaná střední škola Slavkov u Brna

  POZVÁNKA - Den učňovských oborů - 21. 9. 2021 Vyškov

 • INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 13. 9. 2021

  INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 13. 9. 2021

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

  • Připomínáme, že platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021. Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků. Tímto také končí povinnost zaměstnanců prokazovat se OTN (ukončeným očkováním, negativním testem nebo proděláním nemoci COVID-19).
  • Nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách, což především znamená, že žáci nejsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu v případě, že jsou usazeni, a pedagogičtí pracovníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek v případě, kdy poskytují vzdělávání. Další výjimky jsou uvedeny v mimořádném opatření k nošení ochranného prostředku, ve znění této úpravy. Jinak však platí povinnost ochrany dýchacích cest v budově školy.
  • V případě, kdy dítě, žák či student odmítne nošení ochranného prostředku tehdy, kdy je to jeho povinností, škola mu neumožní osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Dítě, žák či student není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Upozorňujeme, že povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby. Pouze odmítání povinnosti nošení ochrany dýchacích cest tedy není dostatečným omluvitelným důvodem pro neúčast na prezenční výuce a plnění povinné školní docházky. Školám se v takových případech nedoporučuje ani poskytování distanční výuky. V případě dlouhodobého zanedbávání školní docházky škola postupuje dle běžných postupů a spolupracuje s příslušnými orgány (OSPOD).
  • Vláda schválila Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující podmínky provozu maloobchodu služeb a obecně veřejných i soukromých prostor a akcí tak, že od 13. 9. 2021 včetně:

  - Ruší povinnost doložení OTN při plavání v rámci vzdělávání na školách, pokud jsou v prostorách, kde se plavání koná, přítomni pouze žáci jedné školy. V případě, že provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci každé jedné školy používali jiné prostory, může se plavání bez doložení OTN účastnit více škol.

  • Plaváním se rozumí každá výuka plavání, která je součástí vzdělávání na školách; netýká se tedy pouze povinné výuky plavání, která probíhá na základní škole, ale všech výuk plavání, které probíhají v rámci vzdělávání (například typicky půjde o plavání na sportovních gymnáziích, ale i plavání v mateřských školách, kde se vedle toho uplatňuje také výjimka z OTN pro děti do 6 let).
  • Tato výjimka se netýká školských zařízení.
  • V případě, že provozovatel je schopen zajistit, aby se žáci z různých škol v prostorách nepotkali, mohou se plavání bez doložení OTN účastnit i žáci více škol.
  1. Jedná se především o nepotkávání se ve sprchách, šatnách a bazénu.
  2. Jde o to, aby se žáci různých škol v jednom čase nepotkali ve stejném prostoru.
  • Pokud se na plavání potkají žáci z více různých škol a provozovatel nebude schopen zařídit oddělení prostor tak, aby žáci každé školy používali jiné prostory, musí se všechny osoby provozovateli prokázat OTN, jinak jim provozovatel nesmí umožnit vstup do těchto prostor.

  - Ruší povinnost doložení OTN při vstupu na sportoviště ve vnitřních prostorách staveb v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních.

  • Pro sportování v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních tedy nejsou osoby povinny prokazovat OTN a provozovatel vnitřního sportoviště není oprávněn předložení OTN vyžadovat.
  • Na rozdíl od plavání se tato výjimka vztahuje také na školská zařízení. Školská zařízení zájmového vzdělávání (typicky SVČ) však musí případně dodržovat zvláštní pravidla týkající se jejich činnosti (nyní platí při účasti nad 20 osob OTN bez ohledu na místo konání).
  • Pouze na okraj upozorňujeme, že v případě tělesné výchovy konané v těchto prostorách není dále povinnost dodržovat rozestupy 1,5 metru ani u skupinových lekcí (tedy lekce s možnými rozestupy - například jóga, aerobik) mezi jednotlivými osobami v případě škol, povinnost rozestupu ale zůstává nadále zachována u školských zařízení. Tento rozestup se nevyžaduje v případě činnosti školských zařízení u sportů, kde není možné rozestupy udržovat.

  Možnost využívání stávajících zásob testů po skončení screeningového testování

  • Připomínáme, že školy si ponechávají zásoby antigenních testů z centrálních distribucí (prozatím nejméně do konce října 2021).
  • Testy z těchto zásob mohou školy využít i v následujícím období v případě, že by v rámci vzdělávání realizovaly aktivitu, u které je účast podmíněna OTN (například výuka plavání v případech, kde nebude uplatnitelná výjimka z OTN, návštěva divadla pořádaná v rámci vzdělávání). Upozorňujeme však, že v těchto případech se již neuplatní pravidlo čestného prohlášení o testu provedeném ve škole, ale je nutné test provést až na místě u provozovatele (tedy v bazénu, divadle, kině apod.) a jeho výsledek je využitelný pouze pro tento jednorázový účel. Testy však není možné využít pro soukromé účely žáků nebo zaměstnanců školy.
  • Výdej rezervních testů na krajských pracovištích NPI byl v současné době - po ukončení plošného screeningového testování ve školách - pozastaven, tedy není možné je využít k výše uvedeným účelům.

  MŠMT 10. 9. 2021

 • INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 13. 9. 2021

  INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 13. 9. 2021

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

  • Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021.
  • Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.
  • Vzhledem k tomu, že v případě zhoršení epidemické situace nelze vyloučit obnovení povinnosti screeningového testování v konkrétně vymezených regionech, je na místě, aby si školy a školská zařízení ponechaly stávající zásoby Ag testů, které jim byly bezúplatně poskytnuty z centrálních distribucí (a které školy převzaly), a to nejméně do konce října 2021.
  • V případě, kdy by bylo nezbytné obnovit povinnost screeningového testování ve školách, bude podle dohody MŠMT a Ministerstva zdravotnictví tato skutečnost známá vždy nejpozději 7 dní před opětovným zahájením testování. Tato doba pak bude využita pro přípravu a zajištění distribuce potřebných testů školám a školským zařízením.
  • MŠMT v nejbližších týdnech uskuteční prostřednictvím systému sběru dat MŠMT mimořádné šetření ke zjištění stavu zásob testů z centrálních distribucí v jednotlivých školách a školských zařízeních. Získané informace budou využity pro zajištění dalších případných distribucí testů od jednotlivých subjektů s vykázanými významnými přebytky zásob.
  • S ohledem na povinnost prokázání negativního testu, prodělaného onemocnění nebo ukončeného očkování proti COVID-19 při vstupu do bazénu podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (č. j.: MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN) pro zajištění povinné výuky plavání jedná MŠMT spolu s Ministerstvem zdravotnictví o změně tohoto mimořádného opatření, která by měla umožnit zrušení této povinnosti v případech, které nepředstavují zvýšené epidemické riziko. O dalším vývoji bude MŠMT neprodleně informovat.

  MŠMT, 8. 9. 2021 

 • Zahájení plaveckého výcviku

  Zahájení plaveckého výcviku

  Vážení rodiče a milí žáci,

  po téměř roční přestávce způsobené nejrůznějšími opatřeními a omezeními v souvislosti s pandemií COVID-19 je možné znovu se účastnit plaveckého výcviku.

  Naši žáci I. stupně zahájí plaveckou výuku již příští týden.

  • v 1. etapě budou jezdit plavat žáci tříd: II., III. A + III. B
  • plavání bude každou středu (celkem 10 lekcí) v období od 8. září 2021 do 24. listopadu 2021 v čase 11:20 hodin až 12:05 hodin

  Děkujeme touto cestou Plavecké škole pod vedením paní Aleny Konkolové za dlouholetou a pěknou spolupráci při organizování plaveckých kurzů a dětem přejeme mnoho radostí při této sportovní aktivitě.

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • Redukce výuky a vydávání obědů

  Redukce výuky a vydávání obědů

  Vážení rodiče,

  v průběhu dnešního dopoledne (2. 9. 2021) došlo při výkopových pracích na průtahu městem k havárii na vodovodním řadu v blízkosti naší školy. S ohledem na nemožnost zajištění vhodných hygienických podmínek v rámci provozu školy jsme nuceni přistoupit k částečné redukci výuky. Všichni naši žáci dnes proto budou uvolněni z výuky v 11:30 hodin.

  S přerušením dodávky pitné vody také souvisí provoz školní kuchyně a školní jídelny. Z hlediska předpokládané kapacity je možné vydat dnešní oběd pouze dětem docházejícím do školní družiny (především žáci 1., 2. a 3. ročníku). Všem ostatním strávníkům bude oběd automaticky odhlášen.

  Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklou situaci.

    Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

  INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

  Provoz škol a školských zařízení v úvodu školního roku 2021/2022 vzhledem k situaci COVID-19

  Vážení rodiče, milí žáci,

  v předcházejícím příspěvku jsme Vám představili několik podstatných informací k zahájení nového školního roku 2021/2022.

  Věříme, že na nový školní rok se těšíte. Na všechny své spolužáky, kamarády, učitele a ostatní, se kterými se společně ve škole setkáváte. Bohužel, jako po většinu minulého školního roku, bude třeba i nyní vstupem do budovy školy dodržovat všechna hygienická a epidemiologická opatření vzhledem ke stále hrozícímu riziku onemocnění COVID-19. Soubor všech těchto opatření byl vydán Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a my Vám ve stručnosti přinášíme hlavní body oněch opatření.

  Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních onemocnění, včetně COVID-19. Tuto povinnost školy naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

  Každá osoba (žák, student, zaměstnanec školy, třetí osoba) je povinna si při vstupu do budovy školy a rovněž ve společných prostorech chránit dýchací cesty (ústa a nos), a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

  Škola nemá povinnost jakkoliv zjišťovat příznaky infekčního onemocnění u jednotlivých žáků, ale bude obecně věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění COVID-19.

   

  SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH BĚHEM MĚSÍCE ZÁŘÍ 2021 

  Na počátku zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/2022 bude realizováno preventivní plošné testování žáků, a to v rozsahu tří antigenních testů provedených v průběhu prvních dvou týdnů měsíce září 2021. V naší základní škole proběhne preventivní screeningové testování žáků ve frekvenci 3x po sobě následovně:

  • První test bude proveden ve středu 1. září 2021. Testovat se budou žáci 2. - 9. ročníků po příchodu do školy ve svých kmenových třídách nebo hned při příchodu do ranní školní družiny. Testování žáků 1. ročníku proběhne následně ve čtvrtek 2. září 2021 po příchodu do školy, rovněž v kmenových třídách či školní družině.
  • Dále bude testování probíhat v termínech 6. září 2021 a 9. září 2021 (dle stejných podmínek).
  • Testování bude prováděno antigenními neinvazivními testy SARS-CoV-2 Antigen Test Kit.
  • Testování bude probíhat na základě tzv. samoodběru, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu - nejedná se o zdravotnický úkon, nedochází k zásahu do tělesné integrity osoby a není ani vyžadován informovaný souhlas. Rodičům žáků 1. ročníku bude umožněna jejich osobní přítomnost při prvním testování.
  • Testování nemusí podstupovat žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (ve lhůtě 180 dnů od prvního pozitivního testu na COVID-19), případně rovněž žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
  • Jestliže se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole či školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.
  • Pokud žák nebo účastník vzdělávání testování nepodstoupí, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělané onemocnění nebo řádně ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní škole a školní družině pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:
  1. Povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy,
  2. Zákaz cvičení ve vnitřních prostorech školy; tito žáci se převlékají s odstupem od ostatních osob a není jim dovoleno používat sprchy.
  3. Zákaz zpěvu.

  Jsme přesvědčeni, že nelehký začátek nového školního roku 2021/2022 společně s Vámi všichni úspěšně zvládneme a budeme moci i nadále pokračovat pouze v klasickém prezenčním vzdělávání.

  Přejeme Vám proto mnoho sil, trpělivosti a optimismu. Především však pevné zdraví!

  Vedení školy a její zaměstnanci

 • ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

  ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

  Oznamujeme našim žákům, že nový školní rok 2021/2022 zahájíme ve středu 1. září 2021 v 7:55 hodin.

  Žáci, přineste si s sebou přezůvky, psací potřeby a školní tašky.

  Dále oznamujeme, že noví zájemci o školní stravování ve školní jídelně se mohou přihlašovat v úterý 31. 8. 2021 v době od 7:30 do 11:00 hodin, případně v průběhu začátku školního roku. Přihlášku ke stravování a další informace obdržíte v kanceláři vedoucí stravování, případně je možno si je stáhnout na těchto webových stránkách v menu Školní jídelna. Zde rovněž naleznete oddíl "Podmínky stravování".

  Zájemcům o školní družinu sdělujeme, že školní družina svůj pravidelný program zahajuje hned první den - 1. září 2021 od 6:30 do 16:00 hodin v budově na ulici Wiedermannova 211. Zde bude v novém školním roce probíhat výuka žáků 1. a 2. ročníku. Žáci od 3. ročníku výše budou rozmístěni v budově na ulici Tyršova 218. Slavnostní uvítání prvňáčků je ve spolupráci s Městským úřadem Ivanovice na Hané naplánováno v Kulturním domě v Ivanovicích na Hané. V novém školním roce budeme mít dvě 1. třídy. Abychom v souvislosti s aktuální koronavirovou situací snížili všechna možná epidemiologická rizika, proběhne slavnostní akt zvlášť pro každou 1. třídu. Jak jste již byli informováni zaslanými pozvánkami, začátek programu pro žáky I. B třídy je stanoven na 8:45 hodin, pro žáky třídy I. A na 9:30 hodin. Přítomnost rodičů zde nebudeme nijak regulovat či omezovat, pouze bychom Vás rádi požádali o vzájemnou ohleduplnost, vztahující se zejména na používání ochrany úst a nosu ve všech vnitřních prostorech KD i školy. Děkujeme za pochopení. 

  Přihlášky do školní družiny je možné dodatečně si vyzvednout v průběhu prvního školního dne u paní vychovatelky Lucie Trněné (Němcové) - většina z Vás má již vyplněno a odevzdáno. Využít také můžete e-mailovou adresu druzinaivanovice@seznam.cz, kam lze zaslat přihlášku elektronicky (tiskopis je ke stažení z webových stránek školy).

  Organizace výuky:

  Ve středu až pátek (1. až 3. září 2021) bude výuka redukována. Vyučování začíná vždy v 7:55 hodin. Ve středu končí výuka pro I. stupeň v 9:35 hodin, II. stupeň končí v 10:00 hodin. Následuje oběd ve školní jídelně a odchod žáků domů, případně do školní družiny. V dalších dnech je délka výuky stanovena pro I. stupeň do 11:35 hodin, II. stupeň bude končit ve 12:00 hodin.

  Od pondělí 6. 9. 2021 bude výuka probíhat již podle rozvrhu hodin jednotlivých tříd.

  Na všechny žáky se těší kolektiv pedagogů a zaměstnanců ZŠ Ivanovice na Hané.

 • Převzetí průkazů ISIC

  Převzetí průkazů ISIC

  Naše škola obdržela dne 30. června 2021 zásilku nově vystavených žákovských průkazů ISIC. Tyto byly dodatečně vyhotoveny po obnovení prezenční výuky. Žáci, kterým byla v průběhu měsíce června pořízena fotografie, si mohou svoje průkazy ve škole vyzvednout a uplatňovat je již v průběhu letních prázdnin.

  K převzetí průkazů využijte červencových úředních hodin - pracovní dny od čtvrtka 1. 7. 2021 do pátku 16. 7. 2021 v době od 8:00 do 12:00 hodin. 

 • Změna provozu ŠD

  Změna provozu ŠD

  Vážení rodiče,

  ve středu dne 30. června 2021 bude provoz školní družiny redukován a končit již v 10:30 hodin. Činnost ranní družiny zůstává beze změn. Děti, které budou mít na tento den odhlášený oběd, je nutné si vyzvednout hned po vydání vysvědčení, tj. v 9:40 hodin před školou, ve které mají svou třídu. Ty děti, které oběd mít budou, přejdou v rámci školní družiny do jídelny a vyzvednete si je u školy na Tyršově ulici. Do družiny už se tedy zpět nevrací! Obědy se budou vydávat od 10:00 hodin - do 10:30 hodin budou děti po obědě. Kdo z nich bude následně odcházet domů sám, musí mít od rodičů podepsané svolení, které předá třídní učitelce nebo vychovatelce.

  Hezké léto Vám i Vašim dětem přeje

  Lucie Němcová

  vychovatelka ŠD

 • Setkání "Miniškoličky" - 17.06.2021

  Do fotoalba byla přidána nová galerie Setkání "Miniškoličky" - 17.06.2021.

 • Co potřebuje prvňáček do školy?

  Co potřebuje prvňáček do školy?

  Když se řekne školní výbava, každého asi nejdříve napadne školní aktovka nebo batoh. Obzvláště pro prvňáčka je aktovka většinou naprosto zásadní věc. Ale tento nákup už máte zřejmě za sebou a určitě jste vybrali tu správnou! ;-)

  A do aktovky patří samozřejmě penál. Pro prvňáčka je vhodné zvolit takový penál, který bude přehledný (tedy asi ne velké objemné pouzdro) a vejde se mu do něj vše, co bude potřebovat. Máte-li vybráno, pak můžete přejít k nákupu psacích potřeb.

  Co tedy do penálu? Určitě pastelky - rozhodně vybírejte nelámavé (jsou sice dražší, ale zase něco vydrží a nakonec se to i cenově vyplatí) a nejlépe trojhranné (lépe se dítěti drží), stačí jen šest základních barev. Dále pak tužky (platí stejné pravidlo jako u pastelek, pozor na tvrdost - pracujeme zpočátku s tužkami č. 1 a č. 2, ořezávátko, guma, nůžky (zpravidla s kulatou špičkou) a samozřejmě také pero. S jeho koupí ale nespěchejte, protože děti stejně píší tužkou - většinou až do listopadu. Ve škole Vám potom doporučíme konkrétní typ.

  Mezi obvyklé potřeby na výtvarnou výchovu, popřípadě pracovní činnosti, patří: vodové barvy, temperové barvy, voskovky, křídy (ne na tabuli, ale na kreslení), plastelína a deska na modelování, velké desky na výkresy, ubrus, lepidlo, kelímek na vodu a štětce. Výtvarné potřeby však dětem předem nepořizujte! Většinu zde uvedených školních výtvarných potřeb jsme dětem již nakoupili. Základní škola a Městský úřad v Ivanovicích na Hané společně dětem pořizují dárkové balíčky s výbavou v hodnotě 500,- Kč. A máme tam vše potřebné - tužky, pastelky, barvy, štětce, lepidla, nůžky, gumy, barevné papíry, kelímky, štětce, náčrtníky...

  Na sešity jsou vhodné desky, respektive školní boxy na učebnice a sešity velikosti A4 a A5. Lepší je mít jen jedny, ty větší. Jen prosím zkontrolujte, zda se Vám vejdou do aktovky (batohu). Potřebovat bude Vaše dítě i obaly na sešity a učebnice. Určitě to budou formáty A4 a A5, také obaly na notýsek do školní družiny. Ale není nutné je nakupovat předem, sešity a učebnice budeme obalovat postupně. Vždy je můžete dokoupit podle potřeby.

  Dále to bude pytlík na věci do tělesné výchovy i na cvičební obuv.

  Asi oceníte také krabičku na svačinu, popřípadě láhev na pití, která neteče (na to zejména pozor, jinak budete neustále řešit mokrou aktovku a věci v ní). Potřeba bude i látkový ubrousek na svačinu, papírové kapesníky a toaletní papír. Praktické jsou i podsedáky na židličky a krabice do třídy. Ale to se dohodneme konkrétně až ve třídě.

  Určitě nepodléhejte výhodným cenovým nabídkám a nepořizujte věci zbytečné. Nepotřebujeme ani desky na písmena či číslice, ani kapsáře nebo zástěrky na zavazování a na pořizování pravítek a kružítek je také ještě dostatek času.

  Nejsou vhodné ani věci, které slouží zároveň jako hračky - blikají, pískají, kutálí se, nebo jsou moc velké či nebezpečné. Zřejmě sami tušíte proč ...

  Co se týká výběru konkrétních značek, to je většinou ponecháno na rodičích (výjimkou mohou být psací pera - my budeme používat "Tornádo". Není třeba kupovat nejdražší věci, na druhou stranu například u tužek a pastelek se vyplatí připlatit za kvalitu (tužky a pastelky, které se neustále lámou, stejně nakonec vyhodíte, protože nebudete mít trpělivost je donekonečna ořezávat. A věřte tomu, že zlámané budou neustále).

   

  U rodičů bychom tedy uvítali, pokud připraví:

  • aktovku, penál + náhradní tužku č. 1 a č. 2, gumu, ořezávátko se zásobníkem, sadu šesti základních pastelek,
  • obaly A4 (velký) - tři kusy, A5 (malý) - tři kusy (ostatní obaly na učebnice pořídíte postupně),
  • desky na sešity A4 (velké),
  • na cvičení tričko, cvičební soupravu, cvičky do tělocvičny a tenisky na venek - nejlépe do látkového pytlíku,
  • přezůvky do třídy - uzavřené, ne nazouvací! (nejlépe klasické bačkůrky),
  • krabičku na svačinu - svačinu je vhodné jíst na látkovém ubrousku, který slouží jako prostírání na lavici a o láhvi na pití jsme se již zmínili (tu určitě zkontrolujte, zda neteče!),
  • na malování a ostatní práce, kdy se můžeme ušpinit, je výborná velká obnošená tatínkova košile nebo volné maminčino tričko.

   

  Sešity, pracovní sešity a písanky i další výtvarné potřeby jsme objednali také společně, ty rodiče hradí, částku Vám upřesníme během prvního týdne (obvykle se jedná o částku do 500,- Kč).

  Další pokyny k začátkům ve škole Vám sdělí přímo třídní učitelky Vašich dětí 1. září ve třídě.

  Pozvánku na slavnostní zahájení nového školního roku 2021/2022 v Kulturním domě v Ivanovicích na Hané obdržíte od Městského úřadu poštou.

  První školní den stačí přijít s aktovkou a přezůvkami.

   

  Společně se tedy setkáme ve středu 1. září 2021 v sále Kulturního domu v Ivanovicích na Hané.

   

  Těšíme se na naše nové žáčky i na spolupráci s Vámi.

 • Sbírka pro kočičí útulek

  Sbírka pro kočičí útulek

  Naši žáci z V. B se svou paní učitelkou Terezou Suchomelovou se rozhodli podpořit dobrou věc a dovolují si prostřednictvím školních webových stránek oslovit i Vás - pomozte jim splnit "Kočičí sen".

  Více informací k pořádané akci objevíte na jejich plakátku zde.

  ​​​​​​​Děkujeme všem za případnou podporu a pomoc.

 • Pozvánka na MINIŠKOLIČKU

  Pozvánka na MINIŠKOLIČKU

  Podrobnější informace naleznete zde.

  Těšíme se na Vaši účast!

  Kolektiv vyučujících I. stupně.

 • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 8. ČERVNA 2021

  INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 8. ČERVNA 2021

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno:

  - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující:

  • Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole (například režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
  • Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole (například režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
  • Dále jsou z povinnosti nosit ochranný prostředek vyjmuty osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, v případě Hlavního města Prahy, Ústeckého kraje, Jihomoravského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Středočeského kraje, Pardubického kraje, Královéhradeckého kraje, Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje a Karlovarského kraje po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti osoby jiné než spolupracovníka (typicky se bude jednat o kabinet, sborovnu apod.).

   

  • Ochrana dýchacích cest dále není nově nutná (bez ohledu na kraj) v těchto případech:

  - zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry,

  - při pobytu ve škole v přírodě

  • toto se vztahuje na pobyt jako takový, v případě aktivit mimo areál, kde dochází ke styku s jinými osobami, je nezbytné dodržovat obecné podmínky pro nošení ochranného prostředku,

  - obecně pak u všech dětí, které doposud nezahájily povinnou školní docházku na žádném místě včetně školy nebo školského zařízení nebo dopravního prostředku apod.

   

  • Nadále bez ohledu na kraj platí výjimky z nošení ochrany dýchacích cest pro:

  - vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělesná výchova, zpěv, hra na dechové nástroje),

  - ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže,

  - osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alternací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

  - děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,

  - školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti.

   

  - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol a školských zařízení s účinností od 8. 6. 2021, kterým se oproti současnosti mění následující:

   

  • Sportovní činnost ve vnitřních prostorech je nově omezena již pouze tak, že může být maximálně 30 osob ve skupině (není již požadavek velikosti vnitřního prostoru), je také umožněno využívat vnitřní prostory jako jsou sprchy.

  - Nadále platí, že omezení počtu osob ve skupině se neuplatní u mateřských škol a u oborů středního a vyššího odborného vzdělávání, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu.

  - Sportovní činnosti na vnějších sportovištích nejsou nadále omezeny.

   

  • Ve střediscích volného času se nově zvyšuje maximální počet osob, které se mohou účastnit konzultace nebo vzdělávání konané ve skupině tak, že může být nejvýše 200 osob ve vnitřních prostorech nebo 500 osob ve vnějších prostorech; již je možné využívat vnitřní prostory jako jsou šatny a sprchy, bylo zrušeno přísnější pravidlo pro nošení respirátorů (nově se zde uplatní obecné podmínky pro nošení ochrany dýchacích cest).

   

  Mění se podmínky stanovené pro účast na vzdělávání nebo s ním související akci ve střediscích volného času a v základních uměleckých školách tak, že jde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu, prokazuje se splnění podmínek "negativity" jedenkrát za 7 dní (stačí tedy čestné prohlášení o antigenním testování ze školy); trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den, prokazuje se splnění podmínek ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní. Jinak jsou podmínky dokládání negativity stále velmi podobné jako doposud. Stále platí, že pro skupinu do 10 žáků (pro ZUŠ) respektive 10 osob celkem (pro SVČ), není stanovena povinnost dokládání testování.

  Pouze pro informaci dodáváme, že byly sjednoceny a rozšířeny podmínky pro účast na společenských a volnočasových aktivitách a pro vstup do vnitřních prostor v mimořádném opatření k provozu maloobchodu a služeb tak, že například postačuje čestné prohlášení o testování antigenním testem od zaměstnavatele nebo ze školy obecně se lhůtou 72 hodin.

   

  - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k podmínkám škol v přírodě s účinností od 8. 6. 2021, kterým se oproti současnosti mění frekvence antigenního testování ze 72 hodin na jedenkrát za 7 dní. Reálně tedy postačuje jeden test při odjezdu a pak se naváže běžným testováním ve škole.

  MŠMT 7. 6. 2021

 • Oznámení o volné pracovní pozici

  Oznámení o volné pracovní pozici

  Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace

  • přijme od školního roku 2021/2022 učitele/učitelku na 1. stupeň ZŠ

  Požadujeme:

  • vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
  • motivaci k sebevzdělávání
  • odpovědnost a spolehlivost.

  Více informací Vám bude poskytnuto na telefonním čísle: 517 363 327 kl. 12.

  Případné profesní životopisy zasílejte na e-mail: posta@zs.ivanovicenahane.cz

 • DEN DĚTÍ - 1. 6. 2021

  DEN DĚTÍ - 1. 6. 2021

  V úterý 1. června 2021 si svůj "DEN" užili především naši nejmenší žáčci. Přinášíme Vám krátký postřeh z průběhu úterního dopoledne - tak, jak jej vyjádřila žákyně I. třídy Lucinka Janků.

 • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ČERVNA 2021

  INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ČERVNA 2021

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 31. května 2021 bylo vydáno:

  - Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 1. 6. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

  • Podmínky pro zpěv u vybraných oborů vzdělání. Je navýšen maximální možný počet přítomných žáků a studentů v místnosti z 6 na 30 v oborech, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, tj. některých oborů základního uměleckého vzdělávání, středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol. Obecně je zpěv jako součást vzdělávání, s výjimkou uvedených oborů či studijních programů a s výjimkou mateřské školy, nadále zakázán.

  - Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 1. 6. 2021 se oproti současnosti mění takto:

  • Pro pořízení fotografie při fotografování organizovaném školou nebo školským zařízením je umožněno po dobu nezbytně nutnou - tedy při samotném pořízení fotografie - sundat ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor/roušku). Toto se týká jak individuálních, tak skupinových fotografií.

  MŠMT 31. 5. 2021

stránka:

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
  Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
 • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
  (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
  (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie