• Miniškolička - 30.03.2022

  Do fotoalba byla přidána nová galerie Miniškolička - 30.03.2022.

  Letošní první setkání s rodiči a předškoláky v rámci naší "Miniškoličky".

 • Realizace nového chodníku - 30.03.2022

  Do fotoalba byla přidána nová galerie Realizace nového chodníku - 30.03.2022.

  Vybudování nového chodníku propojujícího odstavné stání s prostranstvím u základní školy na Tyršově ulici.

 • Třeťáci v místní Městské knihovně

  Březen - měsíc knihy, vybídl žáky třetích tříd k návštěvě Městské knihovny v Ivanovicích na Hané. Paní knihovnice si pro ně připravila povídání o spisovatelce Boženě Němcové, jejíž pohádky všichni dobře známe především z filmového zpracování. Děti se také seznámily s prostředím knihovny, mohly si prohlédnout vystavené knihy a vyluštily si křížovku, kde si ověřily znalosti pohádek slavné spisovatelky. Z knihovny pak nadšeně odcházely s přihláškou jako budoucí členové.

 • Krabice od srdce - 20.03.2022

  Do fotoalba byla přidána nová galerie Krabice od srdce - 20.03.2022.

  Předání krabic proběhlo na sběrném místě v Prostějově.

 • Školní kolo matematické olympiády 6. ročníku

  Školní kolo matematické olympiády 6. ročníku

  Úspěšní řešitelé školního kola matematické olympiády 6. ročníku:

  • Eliška Pištělková (VI. A)
  • Anna Halfarová (VI. B)
  • Lidmila Kocourková (VI. B)

  Úspěšnými řešiteli se stali ti, kteří vypracovali alespoň 4 úlohy ze 6 a dosáhli hodnocení známkou dle pokynů:

  • 1 - "výborně"
  • 2 - "dobře"

  Děkujeme všem zúčastněným žákům a jmenovaným blahopřejeme!

  Ing. Michaela Bláhová

 • Pozvánka na MINIŠKOLIČKU

  Pozvánka na MINIŠKOLIČKU

  Podrobnější informace naleznete zde​​​​​​​.

  Těšíme se na Vaši účast!

  Kolektiv vyučujících I. stupně a vedení školy.

 • Pozvánka k zápisu do 1. třídy

  Pozvánka k zápisu do 1. třídy

  Pozvánku k zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 naleznete zde​​​​​​​.

 • Informace k zápisu

  Informace k zápisu

  Informace k zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2022/2023

  Termín: úterý 5. dubna 2022 v době od 14:30 do 17:30 hodin v budově základní školy na ulici Wiedermannova 211/1

  Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad povinné školní docházky.

  Povinná školní docházka se vztahuje na:

  • státní občany České republiky
  • občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů
  • jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů
  • účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

  K plnění povinné školní docházky může být při splnění zákonem stanovených podmínek přijato též dítě, které k 31. 08. 2022 nedosáhne šestého roku věku (viz níže).

  Zápis do 1. ročníku základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace, se uskuteční v prezenční formě v úterý dne 05. 04. 2022 v době od 14:30 hodin do 17:30 hodin v budově základní školy na ulici Wiedermannova 211/1. 

  Doklady nutné pro přijetí dítěte:

  • rodný list dítěte
  • doklad totožnosti zákonného zástupce dítěte (občanský průkaz rodiče)
  • žádost o přijetí dítěte (bude možné si po setkání první "Miniškoličky" dne 30. března 2022 elektronicky vyplnit a následně vytisknout)
  • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v České republice a adrese pobytu

  Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 01. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

  K zápisu jsou povinny dostavit se také děti, kterým byl v loňském školním roce udělen odklad povinné školní docházky.

  Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce dítěte, je tato povinna doložit své oprávnění dítě zastupovat.

  Žák plní povinnou školní docházku ve spádové základní škole v Ivanovicích na Hané dle § 178 odstavec (2) školského zákona, pokud má žák v obvodu spádové školy místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka a pokud zákonný zástupce žáka nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. V této souvislosti žádáme zákonné zástupce žáků, aby informovali spádovou základní školu v Ivanovicích na Hané o plnění povinné školní docházky v jiné škole, pokud se rozhodnou své dítě do spádové školy nepřihlásit.

  Potřebné doklady pro udělení rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (pokud není dítě tělesně nebo duševně vyspělé):

  • rodný list dítěte
  • doklad totožnosti zákonného zástupce dítěte (občanský průkaz rodiče)
  • žádost o udělení odkladu povinné školní docházky (bude možné si po setkání první "Miniškoličky" dne 30. března 2022 elektronicky vyplnit a následně vytisknout)
  • doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna)
  • doporučující posouzení odborného lékaře (též praktický lékař pro děti a dorost) nebo klinického psychologa
  • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v České republice a adrese pobytu
  • Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 

  Potřebné doklady pro zápis dítěte, které k 31. 08. 2022 nedosáhne šestého roku věku:

  • rodný list dítěte
  • doklad totožnosti zákonného zástupce dítěte (občanský průkaz rodiče)
  • žádost o přijetí dítěte (bude možné si po setkání první "Miniškoličky" dne 30. března 2022 elektronicky vyplnit a následně vytisknout)
  • doporučující vyjádření příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna)
  • doporučující vyjádření odborného lékaře (též praktický lékař pro děti a dorost) - pokud dítě dosáhne šestého roku věku v období od ledna do konce června roku 2023
  • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v České republice a adrese pobytu

  V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, kontaktujte na telefonním čísle 517 363 327 nebo e-mailové adrese posta@zs.ivanovicenahane.cz.

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • Oznámení o termínu třídních schůzek

  Oznámení o termínu třídních schůzek

  Ve čtvrtek, dne 31. března 2022, proběhnou na naší škole třídní schůzky. Uskuteční se od 15:00 hodin v jednotlivých kmenových učebnách.

  Současně také zveme zástupce Výboru sdružení rodičů na setkání s vedením školy, které proběhne již v úterý 29. března 2022 od 15:00 hodin ve sborovně základní školy na ulici Tyršova 218/4.

  Těšíme se na setkání s Vámi! :-)

 • Matematický KLOKAN - 18.03.2022

  Do fotoalba byla přidána nová galerie Matematický KLOKAN - 18.03.2022.

 • Svátek svatého Patrika

  Svátek svatého Patrika

  Dne 17. března 2022 jsme ve třídě VI. A tak jako v jiných částech světa oslavili irský svátek svatého Patrika. V hodině anglického jazyka jsme si povyprávěli o původu svátku a jeho oslavách, ve výtvarné výchově jsme pak ztvárnili tradiční symboly pro tento den. Do školy přišli žáci v zeleném oblečení a přinesli si i dobroty a různé ozdoby laděné do této typické barvy. Celý den jsme si moc užili! ;-)

  Mgr. Eva Šimková

  třídní učitelka VI. A

 • KRABICE OD SRDCE

  KRABICE OD SRDCE

  Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy,

  na plakátku zde se dočtete o celorepublikové akci na pomoc dětem z Ukrajiny, do které se zapojuje i naše základní škola. Potřebné věci budeme vybírat a shromažďovat do pátku 18. března 2022, poté je převezeme na sběrné místo do Prostějova.

  Děkujeme za Váš přístup a poskytnutou pomoc.

 • INFORMACE KE ZMĚNĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZD K NOŠENÍ OCHRANNÉHO PROSTŘEDKU S ÚČINNOSTÍ OD 14. 03. 2022

  INFORMACE KE ZMĚNĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZD K NOŠENÍ OCHRANNÉHO PROSTŘEDKU S ÚČINNOSTÍ OD 14. 03. 2022

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 09. 03. 2022 vláda schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností ode dne 14. března 2022.

  Tímto mimořádným opatřením se od 14. 03. 2022 ruší ve vysoké míře povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov. Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb. V platnosti také zůstávají obecné výjimky z povinnosti nosit ochranný prostředek jako doposud (osoby s poruchou intelektu, ze zdravotních důvodů apod.).

  Ruší se tedy mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se ve škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek.

  Od 14. 03. 2022 tedy platí, že:

  • děti, žáci, studenti nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech bez ohledu na to, zda jsou usazeni, mají rozestupy apod.,
  • zaměstnanci nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech, bez ohledu na to, zda poskytují vzdělávání či nikoliv,
  • třetí osoby nemusí v žádných případech nosit ochranný prostředek,
  • pokud se v rámci vzdělávacích aktivit využije k přesunu dětí, žáků, studentů a zaměstnanců prostředku veřejné dopravy, jsou všichni po dobu pobytu v prostředku veřejné dopravy povinni mít nasazen ochranný prostředek, nejedná-li se o osoby, které mají z této povinnosti výjimku,
  • pokud žáci nebo studenti konají praxi ve zdravotnických zařízeních nebo ve vybraných zařízeních sociálních služeb, kde je i po 14. 03. 2022 povinnost nosit ochranný prostředek, jsou tito žáci a studenti povinni dodržovat toto mimořádné opatření a v souladu s ním mít v těchto zařízeních nasazen ochranný prostředek.

  Obecně pak není povinnost nosit ochranný prostředek například na hromadných, kulturních, sportovních akcích, divadelních představeních, v muzeích nebo kinech.

  Zároveň si dovolujeme upozornit, že již nyní nejsou v platnosti žádná mimořádná covidová opatření, která by výhradně upravovala provoz a výuku škol a školských zařízení. Platí však, že je nutné ve vztahu ke COVID-19 respektovat obecná pravidla, například výše uvedené opatření k ochraně dýchacích cest.

  Předchozí stanoviska a metodická doporučení ponecháváme umístěna na https://www.edu.cz/balicek-informaci-pro-skoly-na-novy-skolni-rok-2021-2022/ jako informativní.

  Při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách postupuje vedení škol v souladu s § 29 školského zákona.

  MŠMT, 11. 03. 2022

 • METODICKÁ DOPORUČENÍ PRO PRÁCI SE ŠKOLNÍMI KOLEKTIVY VE VZTAHU K RUSKÉ AGRESI VŮČI UKRAJINĚ

  METODICKÁ DOPORUČENÍ PRO PRÁCI SE ŠKOLNÍMI KOLEKTIVY VE VZTAHU K RUSKÉ AGRESI VŮČI UKRAJINĚ

  1) V rámci škol doporučujeme jasně informovat o postoji České republiky.

  2) Věnujte prosím zvýšenou pozornost žákům ukrajinské, ruské a běloruské národnosti na vašich školách, včetně možnosti ve zvýšené míře využít péči pracovníků školních poradenských pracovišť.

  3) Zejména ve třídách, kde jsou tito žáci zařazeni, doporučujeme intenzivní cílenou preventivní práci s celým třídním kolektivem. Náplní této činnosti by mělo být především akcentování respektování individuality, dodržování lidských práv a jasné deklarování toho, že národnost nečiní člověka odpovědným za kroky, které realizuje státní režim země, odkud dotyčný pochází.

  4) Se školními/třídními kolektivy doporučujeme pracovat v rámci osvěty s tématy rovnosti, respektu a tolerance.

  5) Pro metodickou podporu pro práci s kolektivy je možné kontaktovat následující odborníky a odborné společnosti:

   

  META o. p. s. - poradenství pro školy: proskoly@meta-ops.cz, tel. 222 521 446

  • Klára Havrdová (metodička adaptace), havrdova@meta-ops.cz
  • Marta Poeta (metodička workshopů pro žáky ZŠ a SŠ), tel. 774 761 837, poeta@meta-ops.cz
  • kontakty na regionální pracoviště a pro jednotlivé vzdělávací stupně: https://www.inkluzivniskola.cz/metodicka-podpora-kontakty

  Centrum Locika, z. ú. - info@centrumlocika.cz; tel. 734 441 233, https://www.centrumlocika.cz/

 • E-shop - volnočasová školní kolekce oblečení

  E-shop - volnočasová školní kolekce oblečení

  Dobrý den,

  rádi bychom Vám touto cestou představili jednu skvělou novinku!

  Nechali jsme si jako škola vytvořit svoji vlastní volnočasovou školní kolekci oblečení, jejíž náhled vidíte níže a kterou je možné si aktuálně pořídit na našem e-shopu zde: odkaz <https://www.kraloveskoly.cz/tyrsova/>

  Objednávání je již spuštěno a bude možné až do pondělí 21. 3. 2022. Následně se e-shop uzavře a objednané zboží půjde do výroby. Neváhejte proto, pokud si chcete pořídit ten svůj kousek ze školní kolekce.

  Doufáme, že budete mít z naší nové kolekce stejnou radost jako máme my!

  S pozdravem a přáním krásného dne,

  vedení školy.

 • Hlasování - školní kolekce

   

  Krásný den všem, 

  máme pro Vás jedno skvělé překvapení!

  Do školy přichází nová školní kolekce a jste to právě Vy, kdo rozhodne o její podobě! 
  Hlasujte do pondělí 14. 2. 2022 o tom, který ze tří motivů se Vám líbí nejvíce. Vítězný motiv potom použijeme na vytvoření celé kolekce, kde najdete nejen mikiny a trička, ale i tepláky, batohy, čepice a další kousky...

  Hlasovat můžete zde: odkaz

   

  !!! Elektronické hlasování bylo ukončeno ke dni 14. února 2022 !!!

  Zde jsou výsledky hlasování:

  • Motiv č. 1 - 65 hlasů
  • Motiv č. 2 - 10 hlasů
  • Motiv č. 3 - 65 hlasů

  Výsledek hlasování je tedy mezi motivy č. 1 a č. 3 nerozhodný. Výběr vítězného motivu proto určí interní hlasování pedagogického sboru ;-)

  Děkujeme všem hlasujícím za účast v anketě.

 • INFORMACE K MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM, K MALOOBCHODU S ÚČINNOSTÍ OD 10. 2. 2022, RESPEKTIVE OD 19. 2. 2022 A O ZRUŠENÍ POVINNÉHO TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH A POVINNÉHO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ OD 19. 2. 2022

  INFORMACE K MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM, K MALOOBCHODU S ÚČINNOSTÍ OD 10. 2. 2022, RESPEKTIVE OD 19. 2. 2022 A O ZRUŠENÍ POVINNÉHO TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH A POVINNÉHO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ OD 19. 2. 2022

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 9. 2. 2022 vláda schválila následující:

  • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb, s účinností od 10. 2. 2022 do 18. 2. 2022
  • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb, s účinností od 19. 2. 2022 do 28. 2. 2022
  • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které ruší screeningové testování ve školách a testování zaměstnanců
  • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, s účinností od 19. 2. 2022

  Nadále však bude platit nyní platné mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu, ve znění mimořádného opatření, a s účinností od 15. 2. 2022 ve znění mimořádného opatření.

  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb, s účinností od 10. 2. 2022 a 19. 2. 2022

  Od 10. 2. 2022 se ruší omezení a podmínky pro obchod, služby a volnočasové aktivity (zejména dokládání OTN). Nadále bude regulováno pouze konání hromadných akcí, a to omezením počtu současně přítomných osob:

  • umělecká představení, sportovní utkání, kongresy a vzdělávací akce se mohou konat za účasti maximálně 1000 diváků, a to za podmínky, že jsou všichni diváci usazeni,

  - od 19. 2. 2022 se umožňuje až 500 diváků, pokud nejsou usazeni, nebo v případě, že jsou všichni diváci usazeni, nejvýše 1 000 diváků, ale přesahuje-li kapacita prostoru 1000 sedících diváků, lze z počtu míst nad 1000 obsadit ještě nejvýše 50 % maximální kapacity k sezení,

  • ostatní hromadné akce (spolkové, kulturní, sportovní, tradiční akce, slavnosti a jiná shromáždění) se mohou konat za účasti maximálně 100 účastníků (omezení se nevztahuje na účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, nebo pohřbu),

  - od 19. 2. 2022 se maximální počet účastníků zvyšuje na 500 osob,

  • organizované volnočasové (zájmové) aktivity dětí a mládeže, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let se mohou konat za účasti maximálně 100 účastníků,

  - od 19. 2. 2022 se maximální počet účastníků zvyšuje na 500 osob.

  Znamená to tedy, že pro účely využívání služeb a činností, které upravovalo mimořádné opatření k maloobchodu, již není nikde povinnost dokládat OTN (očkování, negativní test, prodělání nemoci). V případě škol a školských zařízení se to týká zejména těchto činností:

  • lyžařský výcvik, kdy pro užívání vleků a pro účely ubytování není povinnost žádného účastníka (žáka ani dozoru) dokládat OTN a lyžařské výcviky jsou pouze omezeny maximálním počtem 100 (od 19. 2. 2022 počtem 500) účastníků,
  • školní výlety (vícedenní i jednodenní), školy v přírodě či jiné zotavovací akce nejsou podmíněny dokládáním OTN a tyto činnosti jsou pouze omezeny maximálním počtem 100 (od 19. 2. 2022 počtem 500) účastníků,
  • plavecký výcvik již není nijak omezen, provoz koupališť není regulován, stejně jako provoz jakýchkoli sportovišť,
  • pořádání třídních schůzek, dnů otevřených dveří či jiných akcí pořádaných pro veřejnost nejsou podmíněny dokládáním OTN a tyto činnosti jsou pouze omezeny maximálním počtem 100 (od 19. 2. 2022 počtem 500) účastníků,
  • koncerty, divadelní představení pořádané školou jsou omezeny pouze počtem diváků stejně jako obecně omezení divadelních představení či koncertů (viz výše) a diváci nejsou povinni dokládat OTN,
  • volnočasové aktivity (kroužky) nejsou podmíněny dokládáním OTN a tyto činnosti jsou pouze omezeny maximálním počtem 100 (od 19. 2. 2022 počtem 500) účastníků,
  • provoz školní jídelny je bez omezení (není již omezen počet osob u stolu), veřejnost není povinna dokládat OTN.

  Pro střediska volného času doposud platilo, že v případě, kdy se činnosti účastní více než 20 osob nebo se nejedná o pravidelné aktivity neměnného kolektivu nebo se aktivit neúčastní pouze děti nebo žáci jedné školy, musely osoby předkládat OTN a zároveň vždy byl počet účastníků omezen na 100 osob. Od 10. 2. 2022 platí, že nikdo, kdo se účastní aktivit SVČ, nemusí předkládat OTN, pouze zůstává v platnosti omezení maximálního počtu 100 účastníků, od 19. 2. 2022 v maximálním počtu 500 účastníků.

   

  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které s účinností od 18. 2. 2022 od 23:59 hodin ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování ve školách a školských zařízeních a k testování zaměstnanců

  Od 19. 2. 2022 se tedy již nebudou ve všech školách a školských zařízeních testovat děti, žáci, studenti ani zaměstnanci. Veškeré povinnosti, které plynuly z těchto mimořádných opatření se s účinností od 19. 2. 2022 ruší bez náhrady. To znamená také, že

  • povinnost školy informovat KHS o pozitivním testu dítěte/žáka/studenta/zaměstnance se ruší a školy KHS nekontaktují,
  • školy již neposkytují KHS seznamy dětí/žáků/studentů/zaměstnanců, kteří byli určeni jako rizikový kontakt,
  • školy mohou poskytnout součinnost KHS, nicméně již nejsou oprávněny předávat osobní údaje dětí/žáků/studentů/zaměstnanců (předávání údajů je nyní zakotveno v mimořádném opatření s jasným výčtem předávaných údajů, bez tohoto zákonného podkladu nejsou školy ani školská zařízení oprávněny předávat osobní údaje),
  • zákonní zástupci/zaměstnanci/žáci/studenti již nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test.

   

  Nadále platí, že dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského zařízení.

  • V případě, že dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské zařízení vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takové dítě nebo žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.),
  • škola nebo školské zařízení by pak mělo kontaktovat zákonné zástupce, aby si dítě nebo žáka vyzvedli a odvedli domů, popřípadě aby s jejich souhlasem opustil školu samostatně. Jedná se tedy o běžný postup v situacích, kdy dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění. Do doby vyzvednutí či opuštění školy, musí být tento žák izolován od ostatních žáků.

  V testování by mohla škola pokračovat pouze na striktně dobrovolném základě, a to jak ze strany školy, tak ze strany dětí/žáků/studentů, respektive zákonných zástupců. Škola by tak mohla testovat jen ty děti nebo nezletilé žáky, u kterých by měla písemný souhlas zákonných zástupců s testováním, v případě zletilých žáků nebo studentů pak souhlas těchto samotných žáků a studentů. Vzhledem k tomu, že povinné testování již nebude upraveno mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, nebudou upraveny ani navazující důsledky a procesy případných záchytů pozitivních testů (pozitivní Ag test by tedy neznamenal okamžité opuštění školy či automatickou karanténu, pozitivně testovaná osoba by mohla nadále zůstat ve škole, pokud by jinak neměla příznaky infekční nemoci).

   

  Povinné testování se bude od 19. 2. 2022 stále týkat žáků a studentů, kteří konají praxi u poskytovatele zdravotních služeb poskytujících jednodenní nebo lůžkovou péči a u poskytovatele sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatelům sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatelům sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení. Tato povinnost plyne z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb.

  • Toto testování nezajišťuje škola, zajišťuje jej zaměstnavatel (tedy dané zařízení, u kterého žák nebo student koná praxi).

  Zbylé antigenní testy si školy ponechají pro případné budoucí využití. Tyto zůstatky lze případně použít pro dobrovolné testování dětí či žáků (nikoliv zaměstnanců), neboť je to v souladu s účelem, pro něž byly testy státem pořízeny (a uhrazeny primárně z prostředků Fondu solidarity).

  Nadále však bude platit mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu.

  Pro zopakování uvádíme výjimky z povinného nošení ochranného prostředku, které jsou relevantní pro školy a školská zařízení. Z povinného nošení ochranného prostředku jsou vyjmuty

  • děti v mateřské škole,
  • děti/žáci/studenti, pokud jsou usazeni a je současně přítomno pouze 50 dětí/žáků/studentů,
  • s účinností do 14. 2. 2022 pedagogický pracovník nebo akademický pracovník při poskytování vzdělávání, který byl očkován proti onemocnění COVID-19 a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo nejméně 14 dní, při poskytování vzdělávání,
  • s účinností od 15. 2. 2022 pedagogický pracovník nebo akademický pracovník při poskytování vzdělávání, který byl očkován proti onemocnění COVID-19 a od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě pracovníků, kteří dovršili 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byl očkován posilovací dávkou,
  • další zaměstnanci v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby,
  • děti, žáci a studenti v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělesná výchova, zpěv, hra na dechové nástroje),
  • pedagogický pracovník nebo akademický pracovník v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělesná výchova, zpěv, hra na dechové nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru,
  • zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru,
  • ubytované děti, žáci nebo studenti při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže a při pobytu na škole v přírodě,
  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

  MŠMT, 9. 2. 2022

 • Čeps CUP - Florbal Rousínov 26.01.2022

  Do fotoalba byla přidána nová galerie Čeps CUP - florbal Rousínov 26.01.2022.

 • Školní kolo olympiády z Českého jazyka - 26.01.2022

  Do fotoalba byla přidána nová galerie Školní kolo olympiády z Českého jazyka - 26.01.2022.

 • Školní kolo olympiády z Českého jazyka

  Školní kolo olympiády z Českého jazyka

  26. ledna 2022 proběhla v naší škole olympiáda z českého jazyka, které se účastnili žáci 9. ročníku. Olympiáda byla rozdělena na dvě části - jazykovou a slohovou. Téma slohu bylo U nás na vesnici/na návsi, volný slohový útvar. Celkem mohli žáci získat 50 bodů.

  Celkové umístění:

  1. místo: Linda Matoušková (9. B) - 41 bodů

  2. místo: Jitka Hřebíčková (9. B) - 33 bodů

  3. místo: Pavel Zajac (9. A) - 32 bodů

  4. místo: Lada Zavřelová (9. B) - 29 bodů

  5. místo: Karolína Michálková (9. A) a Zuzana Kaňová (9. A) - obě 27 bodů

   

  Všem umístěným gratulujeme a ostatním účastníkům děkujeme za jejich účast.

  Mgr. Kamila Pištělková

  vedoucí PK JaJK

stránka:

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
  Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
 • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
  (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
  (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie