• Přeplatky za ŠD - opakovaně !

  Přeplatky za ŠD - opakovaně !

  Vážení rodiče,

  někteří z Vás jste si doposud nevyzvedli přeplatky za pobyt dětí ve školní družině za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Tyto přeplatky Vám budou vráceny v hotovosti. Zbývající částku ve výši 350,- Kč / dítě si můžete převzít přímo ve školní družině během čtvrtku nebo pátku (12. a 13. listopadu 2020) v době od 14:00 do 16:00 hodin.

  Děkujeme Vám za spolupráci.

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • Distribuce Atlasů školství

  Distribuce Atlasů školství

  Vážení rodiče vycházejících žáků,

  naše škola obdržela prostřednictvím Úřadu práce ve Vyškově aktuální Atlas školství středních škol. Tento je zpracován pro následující školní rok 2021/2022 a obsahuje seznam všech středních škol a odborných učilišť v Jihomoravském kraji (okresy Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo).

  V katalogu mj. naleznete:

  • Kódy oborů do přihlášek
  • Informace k přijímacímu řízení
  • Počty přihlášených a přijatých žáků
  • Termíny Dnů otevřených dveří
  • více informací naleznete také na: www.atlasskolstvi.cz

  Katalog si můžete převzít osobně (žák či jeho zákonný zástupce) v kanceláři školy v týdnu od 9. 11. do 13. 11. 2020 (pondělí až pátek) v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

   

 • Informace ke změně usnesení vlády o určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí

  Informace ke změně usnesení vlády o určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí

  Určeno pro:

  1. kraje a hlavní město Praha
  2. obce (příp. svazky obcí) - zřizovatele určených škol a školských zařízení (prostřednictvím krajů a hlavního města Prahy)
  3. určené školy a školská zařízení (prostřednictvím krajů a hlavního města Prahy)

  Kontaktní linka MŠMT:

  • +420 771 139 410
  • +420 771 139 398

  Vláda dne 30. 10. 2020 přijala usnesení č. 1109 o přijetí krizového opatření, kterým rozšiřuje okruh zákonných zástupců, jejichž dětem má být poskytována péče v určených školách. S účinností od 2. listopadu 2020 00:00 hodin mají hejtmanové krajů a primátor hlavního města Prahy v místech potřeby určit školu nebo školské zařízení veřejných zřizovatelů k vykonávání péče o děti ve skupinkách nejvýše 30 dětí ve věku od 3 do 10 let zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci

  • bezpečnostních sborů;
  • obecní policie;
  • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
  • příslušníci ozbrojených sil;
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odstavec 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
  • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální péče na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
  • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
  • Úřadu práce České republiky;
  • České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení;
  • Finanční správy České republiky;
  • Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců;
  • Školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy;
  • Zařízení školního stravování;
  • České pošty, s.p.;
  • Pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy;
  • Pedagogickými nebo nepedagogickými určené školy nebo školského zařízení;

  Vláda zároveň umožnila hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v souladu s § 14 odstavec 6 krizového zákona stanovit podle místních potřeb svým nařízením další okruhy zaměstnanců.

 • Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizového opatření vlády vzhledem ke COVID-19

  Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizového opatření vlády vzhledem ke COVID-19

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hodin do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hodin, (dále jako "usnesení vlády"). Podle usnesení vlády s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 (včetně) platí následující:

  • Pro mateřské školy se stávající režim nemění, včetně škol a tříd podle § 16 odstavec 9 školského zákona, které také zůstávají v provozu.
  • U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, a to včetně škol a tříd zřízených podle § 16 odstavec 9 školského zákona. Školy při zdravotnickém zařízení zůstávají otevřené.
  • U středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů ve školách, a to včetně škol a tříd zřízených podle § 16 odstavec 9 školského zákona. Zákaz tedy platí též pro praktické školy jednoleté a dvouleté. Tento zákaz se nevztahuje na

  - školy zřízené při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;

  - školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti;

  - praktické vyučování a praktickou přípravu žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.

  • U základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Školy povinně přešly na distanční vzdělávání, pro žáky je účast dobrovolná. Státní jazykové zkoušky se nemohou dále konat. Není umožněná ani individuální výuka v ZUŠ.
  • Provoz ubytovacích školských zařízení se upravuje tak, že se zakazuje poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona a žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, kteří se účastní praktického vyučování a praktické přípravy. Zakazuje se škola v přírodě.
  • U středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) a školních družin a klubů se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.
  • Stále, s výjimkou mateřských škol, obecně platí zákaz zpěvu při vzdělávání ve školách a školských zařízeních (výuka hudební výchovy může pokračovat, ovšem bez zpěvu).
  • Dále obecně platí zákaz sportovních činností při vzdělávání ve všech školách s výjimkou mateřských škol.
  • Individuální práce s klientem ve školských poradenských zařízeních je nadále realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními.

  Usnesení vlády má stanovenou platnost do konce stavu nouze (do 20. listopadu 2020) - podobně jako jiná usnesení vlády schvalující krizová opatření. Uvedené však neznamená, že nemůže dojít na základě vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře ke znovuotevření některých druhů škol či jednotlivých ročníků dříve.

 • Informace k (ne)otevření škol

  Informace k (ne)otevření škol

  Vážení rodiče,

  na základě úterního oznámení (27. 10. 2020) ministra zdravotnictví Romana Prymuly Vám sdělujeme, že v pondělí 2. listopadu 2020 se základní školy neotevřou, a tudíž bude i nadále pokračovat distanční forma vzdělávání napříč všemi ročníky. V pátek 30. října 2020 by vláda ČR měla poskytnout upřesňující informace ohledně termínů otevření škol, případně jejich částí (např. I. stupeň, pouze 1. a 2. ročník apod.).

  Epidemiologická situace zůstává i nadále velmi vážná, z nejnovějších zpráv vyplývá, že od pondělí 2. listopadu 2020 pravděpodobně dojde k uzavření i základních škol speciálních, které doposud fungovaly v prezenční formě vzdělávání.

  Děkujeme za pochopení.

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • Informace k podzimním prázdninám

  Informace k podzimním prázdninám

  Milé žákyně, milí žáci a vážení rodiče,

  v materiálech níže Vám předkládáme informace zaslané MŠMT, které se týkají poučení dětí ohledně chování v souvislosti s platnými opatřeními proti epidemii koronaviru a onemocnění COVID-19.

  LETÁK PRO I. STUPEŇ

  LETÁK PRO II. STUPEŇ

  Odkazy na vhodné zdroje, kde se můžete inspirovat, jak mluvit s dětmi o koronaviru.

  https://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru

  https://koronavirus.mzcr.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni/

  https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx

  https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-prace-s-detmi-covid-19.aspx

  https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx

  https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus

  https://www.zspouchov.cz/files/1452_jak-mluvit-s-dtmi-o-koronaviru-final.pdf

  https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/oddeleni-klinicke-psychologie/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru

  https://psych.fss.muni.cz/media/3219193/jak-mluvit-o-soucasne-situaci-s-detmi.pdf

   

  Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme všem klidné prodloužené podzimní prázdniny. Dbejte prosím všech opatření s ohledem na zdraví své i svých blízkých.

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • Provozní porada

  Provozní porada

  Sdělení pro pedagogické pracovníky

  Na zítřek plánovaná provozní porada se uskuteční bez fyzické přítomnosti osob na pracovišti, a to prostřednictvím videokonference přes ZOOM. Začátek je ve 12:30 hodin. Další podrobnosti, přihlašovací údaje a heslo Vám bylo zasláno elektronicky do e-mailu.

 • Distanční vzdělávání

  Distanční vzdělávání

  Vážení rodiče,

  jak již víte, z rozhodnutí Vlády České republiky jsou od středy 14. října 2020 uzavřeny základní školy (až na výjimky). V době od pondělí 26. 10. 2020 budou probíhat prodloužené podzimní prázdniny v délce jednoho týdne. V případě příznivého vývoje epidemiologické situace budou třídy I. stupně opět otevřeny od pondělí 2. listopadu 2020. Další vývoj vládních opatření bude odvislý od aktuálního stavu šíření koronavirové epidemie ve společnosti.

  Pozastavena byla prezenční forma výuky, střídavé vzdělávání žáků skončilo dříve, než fakticky započalo... Vzdělávání žáků tedy přešlo plně na distanční výuku. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. V případě nepřítomnosti na distančním vzdělávání zákonný zástupce dítěte žáka řádně omluví třídnímu učiteli. Učiní tak nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku žákovy nepřítomnosti e-mailem (třídnímu učiteli), případně telefonicky do kanceláře školy na tel. čísle 517 363 327.

  Vzdělávání distančním způsobem může probíhat formou on-line či off-line výuky. Škola se snaží přizpůsobit distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také momentálním personálním a technickým možnostem školy.

  1) on-line výuka

      a) asynchronní - žáci pracují v jimi zvoleném domácím čase vlastním tempem na zadáních a úkolech, které jim byly předloženy prostřednictvím on-line aplikace "Bakaláři", případně zaslány e-mailem vyučujcími.

      b) synchronní - videokonference pořádané v platformě ZOOM Cloud Meetings (skupina pracuje společně s vyučujícím ve stejný čas na stejném virtuálním místě)

  Každý vyučující volí formu distanční on-line výuky podle předmětu, učební náplně a podle svých potřeb a preferencí.

  Pokud žák či jeho rodina nemá možnost pracovat takto on-line, domluví s ním vyučující jiný způsob pro zajištění distančního vyučování, kterým je:

  2) off-line výuka

  • neprobíhá přes internet a k jeho realizaci není třeba ve větší míře využívat digitální technologie
  • zadávání a předávání úkolů probíhá telefonicky nebo převzetím a donáškou úkolů osobně do školy

  Děkujeme za Vaši spolupráci a vstřícnost.

  Do následujícího nelehkého období mi dovolte popřát Vám, vážení rodiče a žáci, především pevné zdraví, vzájemnou toleranci a trpělivost. Situace se bohužel prozatím nevyvíjí nikterak optimisticky, přesto věřím, že společnými silami tyto složité dny zvládneme a brzy se dočkáme obnovené přítomnosti žáků ve škole.

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • Přeplatky za ŠD

  Přeplatky za ŠD

  Vážení rodiče,

  vzhledem ke vzniklému přeplatku za pobyt dětí ve školní družině za 2. pololetí školního roku 2019/2020 Vám budou tyto přeplatky vráceny v hotovosti. Školy byly plošně uzavřeny k 11. březnu 2020. Úplata za pobyt dětí ve školní družině je tedy účtována pouze za měsíc únor 2020 a polovinu března 2020 (150,- Kč). Zbývající částku ve výši 350,- Kč / dítě si můžete převzít přímo ve školní družině během pondělí nebo úterý (19. a 20. října 2020) v době od 14:00 do 16:00 hodin.

  Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • Přihlášení do webové aplikace BAKALÁŘI

  Přihlášení do webové aplikace BAKALÁŘI

  V přiloženém souboru najdete návod, jak se přihlásit do webové aplikace BAKALÁŘI. Přístupové údaje byly rozdány ve škole nebo zaslány třídním učitelem emailem.

  Bakaláři - postup přihlášení

 • Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol

  Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol

  Vážení rodiče,

  uveřejňujeme pro Vás aktuální informace z MPSV ČR ohledně ošetřovného v období uzavření škol od 14. 10. 2020.

  OŠETŘOVNÉ - PODZIM 2020

  Podrobnější informace naleznete zde.

 • ZÁKAZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ VE ŠKOLE

  ZÁKAZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ VE ŠKOLE

  Na základě oznámení předsedy vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 se od středy 14. října 2020 zakazuje osobní přítomnost všech žáků ve škole (týká se I. i II. stupně).

  Škola bude do odvolání pro všechny žáky uzavřena.

  • další informace budou postupně zveřejňovány na této stránce po upřesnění a doplnění nařízení MŠMT
  • po tuto dobu uzavření škol nebude poskytována strava ve školní jídelně (ta je rovněž včetně školní kuchyně od středy 14. 10. 2020 uzavřena); všichni strávníci budou do 1. listopadu 2020 hromadně odhlášeni
  • v provozu nebude ani školní družina !
  • distanční výuka žáků bude probíhat v podobném režimu jako v jarním období.

  Děkujeme za pochopení.

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke COVID-19

  Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke COVID-19

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  • informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod., (dále jako "usnesení vlády č. 1"),
  • informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1021, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod., (dále jako "usnesení vlády č. 2"),
  • V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) platí následující:

  - Pro mateřské školy se stávající režim nemění.

  - U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole s výjimkou škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a škol při zdravotnickém zařízení (pro žáky vzdělávané ve školách nebo třídách podle § 16 odst. 9 školského zákona i nadále zůstávají v provozu školní družiny, případně jiná školská zařízení).

  - U středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů ve školách. Tento zákaz se nevztahuje na: školy zřízené při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy; školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti; praktické školy jednoleté a dvouleté.

  Nově se tedy zákaz vztahuje rovněž na přítomnost žáků a studentů na praktické výuce.

  - U základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Školy povinně přešly na distanční vzdělávání, pro žáky je účast dobrovolná. Státní jazykové zkoušky se nemohou dále konat. Nově tedy není umožněná ani individuální výuka v ZUŠ.

  - Provoz ubytovacích školských zařízení se upravuje tak, že se zakazuje poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona, a žáků praktických škol jednoletých a dvouletých.

  - Zakazuje se škola v přírodě. Školu v přírodě, která probíhá, je nutno ukončit a vrátit se z ní co nejdříve, pokud v tom nebrání objektivní překážky (např. prodleva v zajištění dopravy, nebo potřeba se zkoordinovat se všemi rodiči atd.).

  - U středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) a školních družin a klubů se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. Znamená to tedy, že se nově zakazuje pobyt ve školní družině (mimo případů uvedených výše).

  - Provoz školských poradenských zařízení není usnesením vlády dotčen. Fungují i nadále při dodržování zvýšených hygienických opatření.

  - Stále s výjimkou mateřských škol obecně platí zákaz zpěvu při vzdělávání ve školách a školských zařízeních (výuka hudební výchovy může pokračovat, ovšem bez zpěvu).

  - Dále obecně platí zákaz sportovních činností při vzdělávání ve všech školách s výjimkou mateřských škol.

   

  • Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání.
  • Na tyto dny jsou pro výše uvedené druhy škol opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT-39185/2020-1, stanoveny dny volna. Výše uvedené neplatí pro vyšší odborné školy.

   

  • Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/studentům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Děti/žáci/studenti pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. Zařízení školního stravování je ve vztahu k dětem/žákům/studentům a zaměstnancům školy považováno za provozovnu, která neslouží veřejnosti. Je tedy možné, aby děti/žáci/studenti a zaměstnanci školy konzumovali jídlo v prostorách jídelny. Školní jídelna však musí dodržovat povinnosti stanovené v usnesení vlády č. 2 pro provozovny stravovacích služeb:

  - Jedná se především o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je nově omezen na 4 osoby (u dlouhých stolů může sedět více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob je rozestup alespoň 2 metry).

  - Současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.

  - Cizí strávníci mohou jídlo pouze odebrat s sebou.

   

  • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 jsou školy a školská zařízení vždy povinny postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd, eventuálně Vládou České republiky.
 • Usnesení vlády České republiky

  Usnesení vlády České republiky

  Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření

  V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

  Vláda

  I. omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu do 23:59 hod.

  1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen "vysoké školy"), a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů, a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách,
  2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a studentů, kteří se účastní klinické a praktické výuky nebo praxe podle bodu 1,
  3. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou: škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy, škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti a praktických škol jednoletých a dvouletých,
  4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole; věta první tohoto bodu se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona a na školy při zdravotnickém zařízení,
  5. provoz základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce,
  6. provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,
  7. provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že se zakazuje poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří mají na území České republikyjiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona, a žáků praktických škol jednoletých a dvouletých, a zakazuje se škola v přírodě,
  8. provoz škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv,
  9. provoz škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol, a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání,

  II. zakazuje s účinností ode dne 26. října 2020 od 00:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků základních a středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odbornéma jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základním, středním a základním uměleckém vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona;

   

  III. zrušuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. usnesení vlády ze dne 8. října 2020 č. 997, vyhlášené pod č. 401/2020 Sb.

  Ing. Andrej Babiš

  předseda vlády

 • Střídavá výuka na 2. stupni ZŠ v období od 12. do 23. října 2020

  Střídavá výuka na 2. stupni ZŠ v období od 12. do 23. října 2020

  ZAJIŠTĚNÍ STŘÍDAVÉ VÝUKY NA 2. STUPNI ZŠ IVANOVICE NA HANÉ

  Prezenční výuka - třídy se budou vzdělávat dle běžného rozvrhu hodin tříd.

  Distanční výuka - třídy se budou vzdělávat dle zadání práce a úkolů pro distanční výuku. Tyto učební materiály (včetně informací k videokonferencím) obdrží rodiče žáků prostřednictvím e-mailu od jednotlivých třídních učitelů. Úkoly na týden 12. - 16. 10. 2020 budou takto odeslány v průběhu pondělí 12. 10. 2020.

  Týden od 12. do 16. října 2020:

  • Prezenční výuka - VI. A, VI. B, VI. C + VIII. A, VIII. B
  • Distanční výuka - VII. A, VII. B + IX. A, IX. B

  Týden od 19. do 23. října 2020:

  • Prezenční výuka - VII. A, VII. B + IX. A, IX. B
  • Distanční výuka - VI. A, VI. B, VI. C + VIII. A, VIII. B

  Z organizačních důvodů jsou všichni žáci z distanční výuky hromadně odhlášeni z obědů od pondělí 12. 10. 2020 do pátku 16. 10. 2020.  Pokud budou mít zájem o školní stravování (úterý až pátek), je nutné individuální přihlášení. Těmto žákům budou obědy vydávány vždy ve 13:00 hodin ve školní jídelně. Zde také mají možnost oběd zkonzumovat.

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • Aplikace eRouška

  Aplikace eRouška

  Ministerstvo zdravotnictví ČR před časem představilo novou verzi aplikace eRouška, která je součástí systému Chytré karantény, a pomáhá eliminovat přenos nákazy tím, že upozorní své uživatele v případě, že se setkal s jiným uživatelem, který byl pozitivně testován na onemocnění COVID-19. Díky tomu pomáhá efektivně předcházet plošným epidemiologickým a karanténním nařízením.

  Hlavní myšlenka nové eRoušky stojí na dobrovolnosti a rovněž na přísném protokolu, který chrání osobní data uživatelů. Aby se tato aplikace stala efektivním nástrojem boje proti koronaviru, je třeba dosáhnout jejího co největšího rozšíření ve společnosti. Chceme Vás proto požádat, abyste se do kampaně na podporu této aplikace zapojili také.

  Děkujeme za Vaši podporu a spolupráci.

  eRouška - zde

 • Sada opatření pro školy - od 12. října do 23. října 2020

  Sada opatření pro školy - od 12. října do 23. října 2020
  • mateřské školy, základní školy (1. stupeň), školní družiny: stejný režim, jako doposud;
  • základní školy (2. stupeň): střídavá výuka po třídách (do budovy školy dochází prezenčně vždy polovina žáků dle tříd - třídy se nedělí, zbytek je vyučován distančně);
  • základní umělecké školy: celostátně uzavřeno, probíhá distanční výuka (s výjimkou individuální výuky - 1 + 1);
  • nižší stupně víceletých gymnázií: stejný režim, jako doposud (prezenční výuka);
  • jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky: celostátně uzavřeno, probíhá distanční výuka;
  • střediska volného času, školní kluby: celostátně uzavřeno;
  • střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy: celostátně uzavřeno, probíhá distanční výuka (u SŠ a VOŠ s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy);
  • vysoké školy: celostátně uzavřeno, probíhá distanční výuka (s výjimkou klinické a praktické výuky u lékařských oborů včetně farmacie)

  26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny v ZŠ, ZUŠ, SŠ a konzervatořích jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. a 30. října 2020.

 • Opatření MŠMT

  Opatření MŠMT

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "školský zákon"), odlišnosti v organizaci školního roku

  takto:

  Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.

   

  Odůvodnění

  Podle § 24 odst. 3 školského zákona platí: Ministerstvo může v jednotlivých případech hodných zvláštního zřetele stanovit odlišnosti v organizaci školního roku."

  Probíhající školní rok 2020/2021 je poznamenán celou řadou hygienických a organizačních opatření ve školách z důvodu probíhající epidemie nemoci COVID-19 (nošení ochrany nosu a úst, dezinfekce rukou, omezení setkávání osob, zákaz zpěvu a sportovních aktivit) a uplatňují se mimořádná opatření krajských hygienických stanic a ministerstva zdravotnictví, jakož i krizová opatření vlády, která dále zasahují do průběhu vzdělávání. Žáci a zaměstnanci škol musejí na tyto nové okolnosti pružně reagovat a omezení respektovat. Vzhledem k délce trvání omezení je situace pro všechny žáky i zaměstnance škol náročná.

  Usnesením Vlády České republiky ze dne 8. října 2020, o přijetí krizových opatření v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS-CoV-2 na území České republiky, je pak s účinností ode dne 26. října 2020 od 0:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod. zakázána osobní přítomnost žáků základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání.

  V návaznosti na mimořádná opatření při epidemii se proto ministerstvo rozhodlo stanovit odlišně organizaci školního roku podle § 24 odst. 3 školského zákona. Pokud by nedošlo k odlišné organizaci školního roku, byli by žáci povinni se po dobu platnosti výše uvedeného krizového opatření Vlády České republiky vzdělávat distančním způsobem ve smyslu § 184a školského zákona.

  Lze zároveň důvodně předpokládat, že některá omezení se budou aplikovat i v následujícím období. Proto považujeme za potřebné prodloužit podzimní prázdniny prostřednictvím stanovení dalších dvou volných dnů. Další příležitost pro odpočinek nabízí až vánoční prázdniny. Z těchto mimořádných důvodů se ministerstvo rozhodlo dny 26. října a 27. října 2020 stanovit pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy jako volné dny.

  Ing. Robert Plaga, Ph.D.

  ministr školství, mládeže a tělovýchovy

 • Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke COVID-19

  Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke COVID-19

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  • informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 997, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 12. října 2020 od 0:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod., a krizového opatření ode dne 26. října 2020 od 0:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod. ("usnesení vlády č. 1"),
  • informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 995, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 9. října 2020 od 0:00 hod. do dne 11. října 2020 do 23:59 hod. (usnesení vlády č. 2"),
  • informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 996, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 12. října 2020 od 0:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. ("usnesení vlády č. 3"),
  • informuje o stanovení odlišnosti v organizaci školního roku opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT-39185/2020-1.

   

  • V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území České republiky následující:
  • Pro mateřské školy se stávající režim nemění.
  • U 1. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv - výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu; režim pro sportovní činnosti se nemění).
  • U 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka, viz infiormace k zajištění střídavé výuky. Střídavá výuka 2. stupně základních škol se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona (u nich pokračuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání).
  • U středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů ve školách. Tento zákaz se nevztahuje na:

  - žáky plnící povinnou školní docházku (nižší stupeň víceletých gymnázií, 1. až 4. ročník konzervatoře oboru vzdělávání "Tanec";

  -praktické vyučování a praktickou přípravu;

  - školy zřízené při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;

  - školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti;

  praktické školy jednoleté a dvouleté.

  • U základních uměleckých škol  a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky se zakazuje osobní přítomnost žáků s výjimkou individuální výuky v základní umělecké škole (tj. jeden učitel a jeden žák); školy povinně přešly na distanční vzdělávání, pro žáky je účast dobrovolná. Státní jazykové zkoušky se nemohou dále konat.
  • Provoz ubytovacích školských zařízení není opatřeními dotčen.
  • U středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) a školních klubů se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. Školní družiny fungují i nadále za podmínek stanovených Manuálem.
  • Stále (s výjimkou mateřských škol) obecně platí zákaz zpěvu při vzdělávání ve školách a školských zařízeních (výuka hudební výchovy může pokračovat, ovšem bez zpěvu).
  • Dále obecně platí zákaz sportovních činností při vzdělávání ve všech školách s výjimkou mateřských škol a 1. stupně základních škol (hodinu tělesné výchovy lze naplnit jiným relevantním obsahem). Na všech druzích škol se zakazuje již od 9. 10. 2020 výuka plavání (v důsledku usnesení vlády č. 2 a 3).

   

  •  Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání.

  - Na tyto dny jsou pro výše uvedené druhy škol opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT-39185/2020-1, stanoveny dny volna. V těchto dnech tedy nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání. Výše uvedené neplatí pro mateřské školy a vyšší odborné školy.

   

  • Zařízení školního stravování musí s účinností od 9. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) dodržovat povinnosti stanovené v usnesení vlády č. 2 a 3 pro provozovny stravovacích služeb:

  - Jedná se především o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je nově omezen na 4 osoby (u dlouhých stolů může sedět více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob je rozestup alespoň 2 metry).

  - Současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.

   

  • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 jsou školy a školská zařízení vždy povinny postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd, eventuálně Vládou České republiky.

   

  Zajištění střídavé výuky na 2. stupni základních škol

  • Cílem střídavé výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole.
  • Ředitel školy rozdělí žáky školy podle tříd (třídy samotné se nedělí) do dvou skupin a určí, která skupina tříd se bude vzdělávat prezenčně v týdnu od 12. do 16. října 2020 a která v týdnu od 19. do 23. října 2020.
  • Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají v distanční formě vzdělávání.
  • Rozdělení tříd školy na 2 skupiny stanoví ředitel školy v závislosti na konkrétní organizaci školy, počtu tříd, počtu vytvořených skupin na výuku cizích jazyků, volitelných předmětů apod. Je tedy možná například varianta rozdělení:

  - podle celých ročníků, např. 1. týden: 6. a 7. ročník prezenčně, 8. a 9. ročník distančně, 2. týden opačně,

  - podle paralelních tříd v ročníku, např. 1. týden třídy "A" prezenčně, třídy "B" distančně, 2. týden opačně,

  - podle jiného vhodného kritéria při zachování jednotky "třída" a poloviny tříd v prezenční výuce (lichý počet se může zaokrouhlit).

   

  • Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem (účast na distančním vzdělávání je pro účely nároku na hmotné zabezpečení považována za pobyt ve škole v širším smyslu). Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat (při respektování výše uvedených povinností pro provozovny stravovacích služeb).
 • Sdělení k třídním schůzkám

  Sdělení k třídním schůzkám

  Vážení rodiče,

  vzhledem k současné neutěšené epidemiologické situaci je nezbytné přistoupit ke změnám, o kterých Vás touto cestou informujeme.

  Na příští týden jsme měli společně s Vámi naplánováno několik setkání. V úterý 6. 10. 2020 se mělo uskutečnit pravidelné setkání třídních důvěrníků při Výboru sdružení rodičů. Ve čtvrtek 8. 10. 2020 mělo proběhnout Plenární zasedání a po něm letošní první třídní schůzky. Z důvodu nařízených hygienických a epidemiologických opatření jsme nuceni všechny výše uvedené akce zrušit (vyžadovaly by Vaši osobní přítomnost ve škole, která za současných podmínek a předpokládaném počtu zúčastněných osob není možná).

  Komunikace Vás jako zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky bude probíhat všemi formami mimo přímého osobního kontaktu. To neplatí v odůvodněných případech, pokud by bylo třeba řešit závažnější problémy - zde bychom využili individuální osobní konzultace s konkrétním vyučujícím.

  Třídní učitelé Vám v průběhu příštího týdne zašlou elektronicky všechny informace, které by jinak byly obsahem standardně probíhajících třídních schůzek.

  Děkujeme za Vaše pochopení a spolupráci.

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

stránka:

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
  Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
 • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
  (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
  (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie