• Dopravní hřiště - 8.9.2020

  Do galerie Dopravní hřiště - 8.9.2020 byly přidány fotografie.

 • Aktualizace údajů

  Data z programu aSc Suplování byla aktualizována
 • Návštěva dopravního hřiště

  Návštěva dopravního hřiště

  Bezpečnost především

  Se skutečností, že doprava houstne a silniční provoz je stále silnější, nic neuděláme. Ale můžeme pomoci dětem, aby se uměly na silnicích správně chovat. Protože jejich bezpečnost je pro nás to nejdůležitější.

  V 5. třídě už mají děti věk, kdy mohou jet na kole po silnici samy bez doprovodu dospělého. 8. září 2020 jsme proto navštívili dopravní hřiště ve Vyškově, kde si děti mohly prověřit své teoretické znalosti i praktické dovednosti při jízdě na kole. I když průkaz mladého cyklisty nezískali zdaleka všichni, dopoledne na dopravním hřišti pro ně bylo poučné i zábavné.

  Dopravní výchova jistě přispěje k bezpečnému pohybu dětí na chodníku i na silnici.

  Mgr. Tereza Suchomelová

  Mgr. Iveta Moskovská

  třídní učitelky 5. ročníku

 • Vítání prvňáčků - 1.9.2020

  Do galerie Vítání prvňáčků - 1.9.2020 byly přidány fotografie.

 • Informace k vydaným mimořádným opatřením MZ ČR

  Informace k vydaným mimořádným opatřením MZ ČR

  MŠMT

  • informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 09. 2020 od 00:00 hodin do odvolání. Podrobnější informace jsou uvedeny níže.
  • informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 19. 09. 2020 do odvolání; toto opatření se může v určitých aspektech týkat i škol a školských zařízení:

  - může být důležité pro některé provozy, zejména praktického vyučování, upozornit lze zejména na podmínky činnosti holičství a kadeřnictví, manikúry, pedikúry apod. (písm. g) a h) mimořádného opatření);

  - dále se týká podmínek provozu stravovacích služeb, a to včetně školního stravování (písm. j) mimořádného opatření);

  - podmínek komerčního provozu sportovišť (pronájem tělocvičen, školních hřišť apod., viz písm. m) mimořádného opatření).

  • informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k zákazu a omezení hromadných akcí, s účinností od 18. 09. 2020 od 18 hodin do odvolání; podle tohoto opatření například platí, že vnitřní akce nad 10 osob (mimo výstavy, trhy, veletrhy a jim podobné akce) se mohou konat za předpokladu, že každý účastník akce má určeno místo k sezení (bod 2 mimořádného opatření).

   

  • V návaznosti na výše uvedené změny k nošení ochranných prostředků dýchacích cest platí:

  - Pro mateřské školy se stávající režim nemění, stále platí výjimka z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest (úst a nosu) pro děti a pedagogické pracovníky v těchto školách.

  - Pro 1. stupeň základních škol a přípravné třídy základních škol se režim nemění. V rámci výuky v učebnách se ochrana dýchacích cest nevyžaduje. Ochrana dýchacích cest není vyžadována ani během přestávek při pobytu žáků v učebně. Žáci i všichni pracovníci školy musí nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy (např. chodby a záchody).

  - Pro 2. stupeň základních škol, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a všechna školská zařízení (s výjimkami uvedenými dále) se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

  - Pracovníci škol a školských zařízení nemusí ochranu dýchacích cest nosit ani v případě, kdy vykonávají práci na jednom místě - typicky v kabinetu, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, (viz část I., bod 2, písm. p) Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

   

  • Režim pro nošení roušek se nemění pro:

  - Internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty;

  - Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou;

  - Školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti;

  - Žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona;

  To znamená, že podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest v těchto školách a školských zařízeních není nutné nošení ochrany dýchacích cest.

 • Aktualizace protiepidemických opatření

  Aktualizace protiepidemických opatření

  V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v ČR Ministerstvo zdravotnictví přistupuje k dalším protiepidemickým opatřením. Resort mj. rozšiřuje povinnost nošení roušek ve školách.

  S účinností od pátku 18. září 2020 se v celé ČR rozšiřuje povinnost nošení roušek na všechny prostory škol. Povinnost platí pro druhý stupeň základních škol, střední a vysoké školy. Výjimku má první stupeň základních škol a vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, jako je například tělesná výchova, zpěv, hra na dechové hudební nástroje apod.

  "Rouškou se děti chrání navzájem a současně pak chrání i své nejbližší okolí, jako babičky a dědečky, po návratu ze školy. Pokud to není nezbytně nutné, doporučujeme ředitelům škol nepořádat hromadné akce a výlety," uvádí vedoucí Epidemiologické skupiny při ministerstvu profesor Roman Chlíbek.

 • Opatření k nošení roušek

  Opatření k nošení roušek

  Dle nařízení MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví ČR č. j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN ze dne 9. září 2020 musí mít děti od 10. září 2020 po vstupu do budovy školy zakrytá ústa a nos (rouška, ústenka, respirátor, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének).

  V případě, že žák nebude tímto prostředkem vybaven, bude mu před vstupem do budovy školy poskytnuta zaměstnancem školy rouška. Hodnota roušky je 10,- Kč. Žák zapíše své jméno, příjmení a třídu do předloženého sešitu.

  Děkujeme za pochopení a spolupráci.

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • Změna platby pro ŠD

  Změna platby pro ŠD

  Upozorňujeme rodiče našich žáků, kteří navštěvují školní družinu, že platby za pobyt ve školní družině se od letošního školního roku 2020/2021 budou hradit pouze bezhotovostně na školní účet číslo 295017589/0300.

  První platba za období záříprosinec 2020: 400,- Kč, se splatností do 15. 10. 2020.

  Druhá platba za období ledenčerven 2021: 600,- Kč, se splatností do 15. 01. 2021.

  POZOR! Vždy je nutné zadat variabilní symbol, kterým je rodné číslo dítěte.

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • AKTUÁLNÍ PRAVIDLA A OPATŘENÍ

  AKTUÁLNÍ PRAVIDLA A OPATŘENÍ

  V souladu s pokyny MŠMT a MZ ČR jsou v letošním školním roce přijata na naší základní škole následující opatření:

  • Žák s projevy akutního infekčního onemocnění (kašel, rýma, zvýšená teplota) nesmí vstoupit do budovy školy.
  • V případě zjištění projevů infekčního onemocnění u žáka přítomného ve škole dojde k jeho umístění do izolace. Zákonný zástupce žáka bude poté vyzván k jeho bezodkladnému vyzvednutí a telefonicky kontaktuje svého lékaře pro děti a dorost.
  • Žákovi s přetrvávajícími projevy infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického či alergického onemocnění, je umožněn vstup do školy, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení od lékaře).
  • V případě výskytu nemoci COVID-19 stanoví KHS rozsah karantény a příslušná opatření, o nichž budou zákonní zástupci žáků informováni ředitelem školy.
  • V případě nařízení distanční formy výuky je žák povinen se jí účastnit.

  Mimořádné opatření MZ ČR - od 10. 9. 2020

  Metodický návod pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních - od 4. 9. 2020

 • Kroužek sebeobrany

  Kroužek sebeobrany

  I v letošním školním roce na naší škole pokračuje kroužek sebeobrany KRAV MAGA. Probíhá dvakrát týdně, vždy v úterý a čtvrtek v době od 16:00 do 17:00 hodin v malé tělocvičně školy na ulici Tyršova 218/4.

  Více informací naleznete v letáčku nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na něm.

  LETÁK - KRAV MAGA

 • Zahájení plaveckého výcviku

  Zahájení plaveckého výcviku

  Od pátku 11. 9. 2020 zahajujeme na I. stupni další etapu výuky v rámci plaveckého výcviku. Od uvedeného termínu až do pátku 13. 11. 2020 se jí budou účastnit žáci II. A, II. B a III. třídy. Výuka bude probíhat na plaveckém bazénu ve Vyškově v době od 11:40 do 12:25 hodin.

  Pokud se žák z nejrůznějších zdravotních důvodů nemůže plaveckého výcviku účastnit, je třeba vyplnit a odevzdat formulář "Žádost o uvolnění žáka z tělesné výchovy - plavání". Tento dokument je volně ke stažení na našich webových stránkách v sekci Dokumenty - Dokumenty ke stažení - Žádosti, nebo si jej můžete vyzvednout v kanceláři školy.

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • Stanovení doby výdeje stravy

  Stanovení doby výdeje stravy

  Z důvodu úpravy režimu provozu školní jídelny dochází k vymezení doby, která je určena pro vyzvednutí oběda v první den nemoci:

  PODMÍNKY STRAVOVÁNÍ - bod 1. Obecný provozní řád jídelny ZŠ Ivanovice na Hané, odstavec 5

  • "při náhlém onemocnění lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci do vlastního jídlonosiče, na další dny nemoci nebo jiné nepřítomnosti, je rodič (nebo žák) povinen oběd odhlásit. Neodhlášený a nevyzvednutý oběd je strávníkovi účtován."
  • tímto způsobem a za těchto podmínek je možné si oběd vyzvednout pouze v době od 11:15 do 11:35 hodin!
  • oběd bude vyzvedávajícímu vydán klasickým způsobem na jídelním tácu, tato osoba si sama zajistí jeho přemístění do vlastního jídlonosiče a tác s použitým nádobím odnese do výdejního okénka.

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • Fotografování třídních kolektivů

  Fotografování třídních kolektivů

  Vzhledem k distanční formě výuky v závěru minulého školního roku nebylo možné realizovat závěrečné fotografování třídních kolektivů a skupinek.

  Z toho důvodu využijeme začátek nového školního roku a v pátek 4. 9. 2020 proběhne v redukované formě školní fotografování. Bude omezeno pouze na fotografování jednotlivých tříd, nikoliv na různorodé skupinky žáků.

  Jednotná cena za upravenou fotografii velkého formátu je 35,- Kč.

 • Sdělení pro žáky ZUŠ

  Sdělení pro žáky ZUŠ

  Základní umělecká škola v Ivanovicích na Hané sděluje svým žákům, že je možné získat informace k zahájení nového školního roku 2020/2021 a domlouvat si individuálně rozvrhy hodin dle následujícího rozpisu:

  - úterý 1. září 2020 od 10:00 do 14:00 hodin (p. řed. Sedlák, p. uč. Baláž, Zeman, Popelková, Sedláková, Spáčilová a Veškrnová)

  - středa 2. září 2020 od 11:30 do 15:30 hodin (p. uč. Spáčil)

 • ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

  ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

  Oznamujeme našim žákům, že nový školní rok 2020/2021 zahájíme v úterý 1. září 2020 v 7:55 hodin.

  Žáci, přineste si s sebou přezůvky, psací potřeby a školní tašky.

  Dále oznamujeme, že noví zájemci o školní stravování ve školní jídelně se mohou přihlašovat ve čtvrtek 27. 8. 2020 a v pondělí 31. 8. 2020 v době od 7:30 do 14:00 hodin. Přihlášku ke stravování a další informace obdržíte v kanceláři vedoucí stravování, případně je možno si je stáhnout na těchto webových stránkách v menu Školní jídelna. Zde rovněž naleznete oddíl "Podmínky stravování", kde vzhledem k rostoucím nákladům za potraviny došlo k navýšení cen obědů u jednotlivých věkových kategorií.

  Zájemcům o školní družinu sdělujeme, že školní družina svůj pravidelný program zahajuje hned první den - 1. září 2020 od 6:30 do 16:00 hodin v budově na ulici Wiedermannově 211. Zde bude v novém školním roce probíhat výuka žáků 1. a 2. ročníku. Slavnostní uvítání prvňáčků je naplánováno od 9:00 hodin v Kulturním domě v Ivanovicích na Hané.

  Přihlášky do školní družiny bude možné si vyzvednout, řádně vyplnit a odevzdat ve čtvrtek 27. 8. 2020, v pátek 28. 8. 2020 nebo v pondělí 31. 8. 2020 vždy v době od 10:00 do 12:00 hodin, případně v úterý či ve středu od 6:30 do 7:35 hodin. Využít také můžete e-mailovou adresu druzinaivanovice@seznam.cz, kam lze přihlášku zaslat elektronicky (tiskopis je ke stažení z webových stránek školy).

  Organizace výuky:

  V úterý až pátek (1. až 4. září 2020) bude výuka redukována. Vyučování začíná vždy v 7:55 hodin. V úterý končí výuka pro I. stupeň  v 9:35 hodin, II. stupeň končí v 10:00 hodin. Následuje oběd ve školní jídelně a odchod žáků domů, případně do školní družiny. V dalších dnech je délka vyučování stanovena pro I. stupeň do 11:35 hodin, II. stupeň bude končit ve 12:00 hodin.

  Od pondělí 7. 9. 2020 bude výuka probíhat již podle rozvrhu hodin jednotlivých tříd.

  Na všechny žáky se těší kolektiv pedagogů a zaměstnanců ZŠ Ivanovice na Hané.

 • Pořízení školních sešitů

  Pořízení školních sešitů

  V tabulce uvádíme přehled sešitů (po jednotlivých ročnících a typech), jež budou žáci v následujícím školním roce používat, a které je možno si opatřit s předstihem již v průběhu letních prázdnin.

  ŠKOLNÍ SEŠITY

 • Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

  Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

  Níže Vám předkládáme materiály ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstva zdravotnictví, které řeší provozní problematiku škol v souvislosti s nadále přetrvávající situací ohledně onemocnění COVID-19.

  Manuál k provozu škol - MŠMT a MZd

  Přílohy k manuálu - letáky

  Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku - podrobný materiál

 • Aktualizace údajů

  Data z programu aSc Rozvrhy byla aktualizována
 • Prázdninové přání

  Prázdninové přání

  Všem našim žákům a jejich rodičům přejeme příjemné prožití letních prázdnin a dovolených.

  Na viděnou s Vámi se opět budeme těšit v novém školním roce 2020/2021 v úterý 1. září 2020.

 • Informace rodičům budoucích prvňáčků

  Informace rodičům budoucích prvňáčků

  Vážení rodiče,

  v tomto období jsme se v předcházejících letech věnovali zejména Vám a Vašim dětem - předškolákům. Pořádávali jsme dvě setkání v rámci našeho programu "Miniškoličky", na kterých byste obdrželi prvotní organizační informace a materiály k novému školnímu roku.

  Bohužel s ohledem na současnou aktuální situaci ovlivněnou opatřeními souvisejícími s koronavirem, jsme nuceni od této aktivity letos upustit, stejně jako postupně dochází k redukci většiny jiných školních akcí.

  Z tohoto důvodu Vám alespoň nyní touto cestou přinášíme k příštímu školnímu roku 2020/2021 informace, které by Vám měly být nápomocny především při orientaci v pořizování a nákupu školních pomůcek a potřeb.

  Prosíme, sledujte naše webové stránky, z nichž můžete získávat další podklady pro dobrou spolupráci.

  Věříme, že pro následující dny jsme Vám poskytli maximální možné množství podkladů, které vhodně využijete.

  A zároveň se těšíme na naše společné setkání! :-)

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

  Informace rodičům budoucích prvňáčků

   

stránka:

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
  Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
 • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
  (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
  (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie