• Stanovení úředních hodin

  Stanovení úředních hodin

  Úřední hodiny na sekretariátu školy v průběhu hlavních prázdnin

  • 1. 7. - 3. 7. 2020
  • 7. 7. - 10. 7. 2020
  • 24. 8. - 28. 8. 2020
  • 31. 8. 2020

  - vždy dopoledne v době od 8:00 do 11:30 hodin

 • Rozloučení s 9. ročníkem - 25.6.2020

  Do galerie Rozloučení s 9. ročníkem - 25.6.2020 byly přidány fotografie.

 • INFORMACE K ZÁVĚRU ŠKOLNÍHO ROKU

  INFORMACE K ZÁVĚRU ŠKOLNÍHO ROKU

  Organizace školní výuky v období pondělí až pátek (22. 6. 2020 - 26. 6. 2020)

  • režim posledního školního týdne je nastaven dle předchozích pravidel
  • žáci I. stupně se účastní prezenční výuky jako doposud
  • žáci II. stupně absolvují třídnické hodiny a individuální konzultace

  - pátek 26. 6. 2020 - poslední školní den - předávání vysvědčení:

  • žáci I. stupně přicházejí do školy dle harmonogramu jako doposud, vysvědčení a všechny osobní věci jim budou vydávat třídní učitelé v kmenových třídách v době od 8:00 do 8:30 hodin - poté je výuka ukončena a žáci odcházejí domů na hlavní prázdniny
  • žáci II. stupně přicházejí do školy v době od 8:15 do 8:30 hodin, vysvědčení a všechny osobní věci jim budou vydávat třídní učitelé v kmenových třídách v době od 8:30 do 9:00 hodin - poté je výuka ukončena a žáci odcházejí domů na hlavní prázdniny
  • žáci, kteří se neúčastnili obnovené prezenční výuky a přijdou si vysvědčení vyzvednout, musí odevzdat řádně vyplněné a podepsané "Čestné prohlášení"
  • obědy se v tento den ve školní jídelně vydávat nebudou, žáci budou automaticky ze stravování odhlášeni
  • stejně tak nepokračují ani vzdělávací aktivity v odpoledních blocích

   

  - žákům závěrečného 9. ročníku bude vysvědčení slavnostně předáno již ve čtvrtek 25. 6. 2020 v 9:00 hodin ve školní jídelně

  Poznámka:

  • Pokud si žák během pátku vysvědčení nevyzvedne (případně i své osobní věci), je možno využít úředních hodin v pondělí a úterý (29. 6. 2020 a 30. 6. 2020) v kanceláři školy - platí pro žáky nebo jejich zákonné zástupce.
  • Předávání učebnic (kromě vycházejících žáků) proběhne z organizačních důvodů až v měsíci září 2020.

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • ŘEDITELSKÉ VOLNO

  ŘEDITELSKÉ VOLNO

  Oznámení o vyhlášení volných dnů v základní škole

  Na základě § 24, odstavce (2) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel Základní školy Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace dva volné dny - pondělí 29. června 2020 a úterý 30. června 2020 pro žáky základní školy.

  V tyto dny nebude zajištěn ani provoz školní družiny, stejně tak i školní jídelny.

  Úřední hodiny jsou pro uvedené dny stanoveny dopoledne v době od 8:00 do 11:00 a odpoledne od 13:00 do 15:00 hodin.  

  Děkujeme za pochopení.

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • STANOVISKO MŠMT K PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

  STANOVISKO MŠMT K PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

  Předání vysvědčení se budou moci účastnit všichni žáci

  Praha, 15. června 2020 - Ministerstvo školství po konzultacích s epidemiology rozhodlo, že závěr školního roku ve školách proběhne obdobně, jako tomu bylo v minulých letech, tedy za účasti všech žáků. Umožní to úprava mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které se týká omezení v oblasti školství. "Vzhledem k příznivé epidemiologické situaci chceme školám umožnit, aby akce, které se váží ke konci školního roku, tedy předání vysvědčení, rozloučení se závěrečnými ročníky anebo focení, mohly proběhnout téměř jako v běžném školním roce," říká ministr školství Robert Plaga s tím, že účinnost upraveného opatření bude od 22. června.

  Úprava opatření ministerstva zdravotnictví se týká základních, středních, vyšších odborných škol, konzervatoří, a to včetně speciálních a základních uměleckých škol. Znamená to tedy, že mezi 22. červnem a 30. červnem 2020 je možné, aby školy pořádaly akce, které nejsou vzděláváním, jako například předání vysvědčení, závěrečné focení třídy, slavnostní rozloučení se závěrečným ročníkem apod. Akcí se budou moci účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění. Totéž se týká i akcí základních uměleckých škol, tedy například závěrečných koncertů.

  Pravidla pro školní skupiny docházející nyní do školy za účelem vzdělávacích aktivit nicméně zůstávají nedotčena a ve stejném režimu jako doposud (omezení počtu na 15, u 1. stupně ZŠ neměnnost skupin apod.) budou pokračovat až do konce školního roku. Upravené opatření bude účinné pouze do 30. června. Od 1. července 2020 je možný provoz škol a školských zařízení bez specifických omezení - tedy například provozovat školní družinu za běžných podmínek s doporučením zvýšené hygieny a úklidu nebo provozovat v běžném režimu činnost středisek volného času. Při činnosti je vždy nutné dodržovat aktuálně platná obecná mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví a držet se hygienických doporučení.

  Mimořádné opatření omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 22. 6. do 30. 6. 2020.pdf

   

 • ZNOVUOTEVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY II. STUPNĚ - od 8. 6. 2020

  ZNOVUOTEVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY II. STUPNĚ - od 8. 6. 2020

  Vzdělávací aktivity žáků II. stupně - od 8. 6. 2020

  Vážení rodiče,

  v rámci dalšího uvolňování krizových a mimořádných opatření v souvislosti s výskytem koronaviru a onemocnění COVID-19 je umožněno žákům II. stupně (kromě závěrečného ročníku) zúčastňovat se konzultací ve škole. Fyzická přítomnost žáků ve škole je stále omezena na žáky, kteří nepatří do tzv. rizikové skupiny obyvatel. Do rizikové skupiny je zařazena každá osoba, která naplňuje alespoň jeden z bodů rizikovosti nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

  Při prvním vstupu do školy předloží žák "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění".

  POZOR - v platnosti jsou pro žáky všechna zpřísněná hygienická opatření - zejména používání roušek ve společných prostorách školy, dezinfekce rukou a další podmínky dle pokynů v aktualizovaném manuálu vydaného MŠMT.

  ! NEJEDNÁ SE O KLASICKÉ KAŽDODENNÍ VYUČOVÁNÍ !

  Konzultace se budou týkat českého jazyka, matematiky, cizích jazyků, případně i ostatních předmětů.

  Konzultace nejsou povinné, jsou dobrovolné a účast na nich vyplývá z rozhodnutí zákonných zástupců jednotlivých žáků.

  S umožněným návratem žáků a většiny pedagogických pracovníků do školy dojde k postupnému utlumování distanční výuky, zejména pořádaných videokonferencí.

  Přítomnost žáků v základní škole je umožněna především z těchto důvodů:

  • individuální nebo skupinové konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na předešlé vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu),
  • v souvislosti s uzavřením klasifikačního období a hodnocení vzdělávání za školní rok 2019/2020,
  • socializačních aktivit,
  • vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole,
  • předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

  Týden: 8. až 12. 6. 2020

  Týden: 15. až 19. 6. 2020

  Skupinové konzultace:

  • 1. vyučovací hodina - třídnická hodina
  • 2. až 3. vyučovací hodina - dle rozvrhu hodin níže

  Individuální konzultace:

  • dle časů jednotlivých vyučujících uvedených dle rozvrhu hodin níže

  - žáci vstupují do budovy školy hlavním vchodem (z ulice Tyršova) v době od 8:15 do 8:30 hodin

  - žákům nebudou po dobu konání konzultací z organizačních a kapacitních důvodů poskytovány obědy ve školní jídelně

  - vyučovací jednotky jsou stanoveny následovně:

  1. hodina: 8:30 - 9:10 hodin

  2. hodina: 9:15 - 9:55 hodin

  3. hodina: 10:05 - 10:45 hodin

  ROZVRH HODIN A KONZULTACÍ

  ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

   

 • PROVOZNÍ PORADA

  PROVOZNÍ PORADA

  V pondělí 1. června 2020 od 8:30 proběhne provozní porada vyučujících II. stupně. Hlavním programem porady bude příprava na další etapu uvolňování školy od 8. do 30. 6. 2020.

 • OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

  OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo další aktualizované doporučení pro uvolňování základních škol.

  Z uvedeného doporučení vyplývá zejména:

  Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně

  Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:

  • Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.
  • Socializační aktivity.
  • Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.
  • Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.
  • Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

  Jedná se o možnost (nabídku) realizace těchto aktivit pro školy, a je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, jak této možnosti využije. Pokud nebude v personálních a prostorových možnostech školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat.

  S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.

  Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení (uvedené v příloze dokumentu).

  Kompletní text dokumentu naleznete níže.

  Ochrana zdraví ZŠ - aktualizace

 • DALŠÍ ETAPY UVOLŇOVÁNÍ

  DALŠÍ ETAPY UVOLŇOVÁNÍ

  Další etapy uvolňování opatření ve školách - od 1. 6. a 8. 6. 2020 (dle MŠMT)

  • Možnost realizace praktického vyučování ve středních školách a konzervatořích, a to v období od 1. do 30. června 2020 - jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem (například pouze v některých oborech vzdělání, ve vybraných ročnících, na pracovištích některých spolupracujících firem apod.). Účast žáků bude dobrovolná.
  • Nad rámec původního harmonogramu uvolňování opatření ve školách, ovšem v návaznosti na odborné diskuse k potřebnosti umožnění prezenční podpory vzdělávání i pro žáky se zdravotním postižením, schválila vláda možnost otevření i druhé části speciálních základních škol (určených pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnýmivývojovými poruchami chování, a základní školy speciální a děti přípravného stupně základní školy speciální), a to v období od 1. do 30. června 2020. Účast žáků bude opět dobrovolná a bude podmíněna podpisem upraveného čestného prohlášení ze strany rodiče. Vláda tak vyslyšela i hlasy rodičů dětí s poruchou autistického spektra a dalšími výše uvedenými hendikepy.
  • Od 1. června je možná realizace přijímacích zkoušek, maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií na konzervatořích a vyšších odborných školách.
  • Od 1. června je možná realizace praktického vyučování (odborný výcvik) na středních školách (pro žáky dobrovolné, maximálně 15 žáků).
  • Možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupnů základních škol, žáků středních a studentů vyšších odborných škol mimo závěrečné ročníky, a to v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u prvních stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Účast žáků bude dobrovolná.
  • více informací na: https://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

  Aktualizovaný harmonogram uvolňování opatření ve školách

 • UPŘESNĚNÍ ORGANIZACE VÝUKY I. STUPNĚ

  UPŘESNĚNÍ ORGANIZACE VÝUKY I. STUPNĚ

  Vážení rodiče žáků I. stupně,

  zveřejňujeme upřesňující a aktualizované informace k obnovení provozu I. stupně naší základní školy od 25. května 2020. Zároveň Vám děkujeme za spolupráci při přihlašování Vašich dětí do prezenční formy této výuky.

  • Základní škola zajišťuje ve zmíněné formě vzdělávací aktivity pouze pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy.
  • Vzdělávací aktivity se realizují pro jednotlivé skupiny žáků, které mohou, a někdy i jsou, tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Pokud to bylo organizačně možné, byly vytvořeny skupiny ze žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku.
  • Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny následující podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi minimálně 1,5 metru.
  • Složení všech skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do konce školního roku 2019/2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než 25. 5. 2020.
  • Podmínkou vstupu žáka do budovy školy je vyplněné a podepsané (zákonným zástupcem žáka) "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění" a "Seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR". Všechny tyto dokumenty jsou přiloženy ke stažení v předcházejících příspěvcích k uvolňování režimu škol. Žák je musí odevzdat nejpozději při prvním vstupu do školy od 25. 5. 2020.

  Vzdělávací aktivity žáků I. stupně

  • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den v týdnu. Jsou rozděleny do dopoledních a odpoledních bloků. Cílem dopoledního bloku je zajistit především vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizovala a realizuje v rámci distančního vzdělávání. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP naší školy. Jedná se o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílem odpoledního bloku je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části tedy přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP naší školní družiny. Obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit budou voleny tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.
  • Ve skupinách dětí budou působit během dne pověření pedagogičtí pracovníci školy (pedagogové, asistentky pedagoga a vychovatelky školní družiny). Zejména to bude pod vedením třídních učitelů, aby děti mohly zdárně pokračovat ve svém vzdělávání. Asistentky pedagoga znají dobře metody a pomůcky, které běžně vyučující využívají.
  • Ranní družina poskytována nebude.
  • Děti si nesmí do školy nosit žádné vlastní hračky.
  • Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než tři dny bude škola požadovat informaci od zákonného zástupce žáka o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence žáků se nezapočítává do celkové absence uváděné na vysvědčení žáka. Nepřítomnost žáků omlouvejte svému třídnímu učiteli nebo v kanceláři školy na tel. čísle 517 363 327, případně pedagogickému pracovníkovi v dané skupině žáků.
  • Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plaveckého výcviku, není možná.
  • Zařazení pohybových aktivit na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt na venkovním prostředí. Aktivity mimo areál školy (za dodržení daných podmínek) jsou povoleny - doporučuje se převlečení pro pobyt na čerstvém vzduchu.
  • Začátek a konec vzdělávacích aktivit v průběhu dne jsou stanoveny na dobu, která jsou obvyklé za běžných podmínek. Dopolední blok začíná v 8:00 hodin. Závěr všech aktivit je stanoven v 15:30 hodin (což nevylučuje vyzvednutí dítěte v dřívějším odpoledním čase). Vstup do budov školy bude postupný dle harmonogramu od 7:30 hodin. Dopolední blok končí v 11:00 hodin, následuje oběd ve školní jídelně a poté nástup na odpolední blok.

  Vstup do budov školy

  • Žáci jsou rozděleni do skupin v počtu do 15 osob. Před školou se školní skupiny shromažďují vždy s patřičným odstupem. Do školy vstupují žáci jednotlivých skupin na vyzvání pověřeného zaměstnance školy. Je proto stanoven časový harmonogram pro průběžný příchod žáků do školy tak, aby nedocházelo k jejich nadměrné kumulaci.
  • Při vstupu do školy bude žákům namátkově měřena tělesná teplota, budou přijímáni pouze žáci zdraví, bez příznaků respiračního onemocnění (kašel, rýma, zvýšená tělesná teplota). Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
  • Žáci si po vstupu do školy řádně vydezinfikují ruce, stejně tak po přezutí.
  • Žáci budou pod dohledem odcházet do určených tříd, aby se maximálně zamezilo kontaktu mezi skupinami.
  • Vstup do budov školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Při potřebě komunikace rodičů s pracovníky školy bude využíván telefon vrátníku v zádveří, který je určený k interní komunikaci. Stejným způsobem při vyzvedávání dětí ze školy.
  • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem pro nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

  Vnitřní prostory školy

  • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky nebo ochranné štíty. V průběhu pobytu ve třídě není povinnost nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru).
  • Při pobytu ve třídě si žák ukládá roušku do uzavíratelného sáčku a neponechává si ji na krku apod. Každý žák musí mít pro potřebu na jeden den minimálně dvě roušky a sáček na jejich uložení.
  • Žáci si po každém vzdělávacím bloku umyjí a vydezinfikují ruce ve své třídě, stejně tak po použití WC.
  • I na některé další aktivity (dle pravidel a pokynů pedagoga) budou žáci moci roušky odložit (např. svačina, oběd, venkovní pobyt aj.).

  Stravování

  • Oběd bude pro děti zajištěn podobně jako v běžném režimu školy, ale dle upravených pravidel. Žáci budou na oběd docházet dle vypracovaného harmonogramu, aby se jednotlivé školní skupiny nesetkaly. V jídelně budou dodržovány rozestupy; po dobu konzumace jídla sejmuty roušky a odloženy do sáčku; před příchodem do jídelny bude provedena dezinfekce rukou; po každé skupině dezinfekce jídelních stolů. Pracovnice stravovacího provozu vydávají žákům jídlo včetně příborů a nápoje, a to v ochranných rukavicích a roušce.
  • Přihlašování dětí na obědy již proběhlo v rámci samotného přihlášení k prezenční výuce.

  Vyzvedávání dětí

  • Vyzvedávání dětí z odpoledního bloku bude probíhat obdobným způsobem jako z odpolední školní družiny. Do přihlášek již rodiče vyplnili za jednotlivé dny časy a osoby, které budou děti vyzvedávat či zda dítě odchází samo.
  • Následný návrat zpět do odpoledního bloku již není možný.

  Při podezření na možné příznaky COVID-19

  • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a ihned kontaktovat zákonného zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření škola informuje spádové pracoviště KHS. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.
  • Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky v průběhu práce, resp. vyučování, opustí pracovník školu v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

  PŘEHLED ŠKOLNÍCH SKUPIN A JEJICH HARMONOGRAM


  Tato nastavená pravidla mohou být na základě vyjádření vlády a MŠMT dodatečně aktualizována či jinak pozměněna.

  Děkujeme Vám za Vaši spolupráci, za pochopení a respektování uvedených opatření.

  V Ivanovicích na Hané, dne 20. 5. 2020

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • PROVOZNÍ PORADA

  PROVOZNÍ PORADA

  V pondělí 25. května 2020 od 9:00 hodin proběhne provozní porada vyučujících II. stupně. Hlavním programem porady bude příprava organizace závěru školního roku 2019/2020.

 • PROVOZNÍ PORADA

  PROVOZNÍ PORADA

  Ve čtvrtek 14. května 2020 od 9:00 hodin proběhne provozní porada vyučujících I. stupně, asistentek pedagogů a vychovatelek školní družiny. Hlavním programem porady bude příprava na znovuotevření školy po 24. květnu 2020 pro žáky I. stupně.

 • ORGANIZACE PREZENČNÍ VÝUKY I. STUPNĚ

  ORGANIZACE PREZENČNÍ VÝUKY I. STUPNĚ

  Vážení rodiče žáků I. stupně,

  v souladu s usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. 2020 umožněna výuka žáků na I. stupni základních škol, jejichž zákonný zástupce podal přihlášku do 18. 5. 2020.

  Vyučující I. stupně budou i nadále vzdělávat žáky distančním způsobem jako doposud (domácí vzdělávání přes internet). Školní vzdělávání žáků bude zajištěno pedagogickými pracovníky dle počtu ustavených skupin.

  Denní dopolední výuka (pondělí až pátek) bude probíhat ve skupinách do 15 dětí od 8:00 hodin do 11:00 hodin.

  Složení každé skupiny je neměnné až do 30. 6. 2020 se stejným pedagogickým pracovníkem.

  Rozvrhy skupin určují stanovení pedagogičtí pracovníci a schvaluje vedení školy. Výuka tělesné výchovy, včetně plavání, není možná.

  Školní stravování bude v případě dostatečného počtu přihlášených osob zajištěno.

  Naše škola Vám nabízí i odpolední pobyt dětí ve škole do 15:30 hodin. Na tento blok odpoledního vzdělávání mohou docházet pouze ti, kteří se účastní i dopolední výuky. Ranní pobyt dětí ve školní družině není umožněn.

  Vzhledem k tomu, že skupina dětí musí zůstat ve svém složení stejná po celou dobu pobytu dětí ve škole (tzn. výuka i odpolední pobyt), mohou vzniknout různorodé skupiny žáků (tj. tříd i ročníků).

  Před příchodem do školy je nutné odevzdat řádně vyplněné a podepsané "Seznámení s vymezením rizikových skupin" a "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění". Bez těchto vyplněných a podepsaných dokumentů nemůže žák školu navštěvovat!

  Pokud žák nebo osoba s ním žijící ve společné domácnosti naplňuje alespoň jeden bod rizikových faktorů stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR, měl by jeho zákonný zástupce zvážit přihlášení žáka k docházce do konce školního roku 2019/2020.

  Rizikovými faktory jsou:

  1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
  2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
  3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
  4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
  5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
  6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
  7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
  8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

  Podrobnější informace o podmínkách a pravidlech pobytu dětí ve škole v dokumentu "Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020" naleznete níže.

  Další specifická pravidla a podmínky vzdělávání:

  • Škola se pro žáky I. stupně otevírá v 7:45 hodin.
  • Do školy vstupují pouze žáci a zaměstnanci školy - rodiče mají vstup do školy zakázán (své děti předávají a přebírají před budovou školy, s dodržováním daných rozestupů).
  • Po vstupu do budovy si žáci u hlavního vchodu řádně vydezinfikují ruce a poté jim bude změřena tělesná teplota (pokud by byla u někoho zjištěna opakovaným měřením zvýšená teplota nad 37,0 oC, škola kontaktuje zákonného zástupce žáka, který si jej ze školy vyzvedne).
  • Stejně tak v každé učebně, kde bude probíhat výuka, na WC a před vstupem do školní jídelny bude k dispozici příslušná dezinfekce. Standardní provoz školních šaten není možný, žáci si první den vyzvednou své přezůvky a odnášejí si je do určené třídy, kde se každý den budou ráno a po skončení výuky přezouvat. Po přezutí použijí dezinfekčního přípravku.
  • Pokud žák, který bude ke vzdělávání přihlášen a nebude docházet do školy - škola bude žádat po jeho zákonném zástupci důvod nepřítomnosti a sdělení, zda žák bude dál do školy docházet. Absence žáků nebudou započítávány do celkové absence uváděné na vysvědčení; totéž se týká i žáků nepřihlášených k docházce.
  • Žáci se pohybují jen ve vymezených prostorech. Mají povinnost mít s sebou minimálně 2 roušky na den a sáček na jejich uložení. Roušky nosí všichni žáci i zaměstnanci školy ve společných prostorách školy a jídelně. Při vzdělávání ve skupině (mimo společné aktivity) tato povinnost není (při dodržení minimální bezpečné vzdálenosti 1,5 metru).
  • Žák je povinen dodržovat všechna stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze studijní skupiny.

  V případě Vašeho zájmu o vzdělávání ve škole vyplňte níže vloženou "Přihlášku", "Seznámení s vymezením rizikových skupin" a "Čestné prohlášení" a vyplněné odešlete e-mailem svému třídnímu učiteli/učitelce, příp. klasickou poštou, vhozením do poštovní schránky školy či osobním předáním v kanceláři školy (v době úředních hodin - středa 8:00 až 11:00 hodin) do čtvrtka 14. 5. 2020.

  Třídní učitelé/učitelky Vás s touto možností budou individuálně (telefonicky či e-mailem) kontaktovat.

  Těšíme se na společné setkání s žáky prvního stupně a děkujeme jejich rodičům za dosavadní spolupráci po dobu trvání nouzového stavu.

   

  Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020

  PŘIHLÁŠKA DO PREZENČNÍ VÝUKY

  SEZNÁMENÍ S VYMEZENÍM RIZIKOVÝCH SKUPIN

  ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

   

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • UPŘESNĚNÍ ORGANIZACE VÝUKY 9. ROČNÍKU

  UPŘESNĚNÍ ORGANIZACE VÝUKY 9. ROČNÍKU

  Vážení rodiče a žáci devátých tříd,

  již v minulých dnech jsme Vás informovali o podmínkách a organizaci provozu školy od pondělí 11. května 2020, odkdy je povolena fyzická přítomnost žáků ve škole.

  V této chvíli Vám předkládáme podrobné a upřesňující informace o průběhu tohoto procesu.

  • Škola se pro přihlášené žáky otevírá v 7:45 hodin, žáci budou vstupovat hlavním vchodem z Tyršovy ulice (do 8:00 hodin). Nejpozději při vstupu je nutné odevzdat vyplněné dokumenty: "Čestné prohlášení" a "Seznámení s vymezením rizikových skupin" (většina z Vás jste již škole v pořádku předali).
  • Po vstupu do budovy si žáci u hlavního vchodu řádně vydezinfikují ruce a poté jim bude změřena tělesná teplota (pokud by byla u někoho zjištěna opakovaným měřením zvýšená teplota - nad 37,0 oC, bude kontaktován zákonný zástupce žáka, který si jej ze školy vyzvedne). Dohled zde bude konat paní učitelka Karla Bobková.
  • První den přítomnosti ve škole si žáci převezmou ze školních šaten své přezůvky - ty si odnesou do určené třídy, kde se každý den budou ráno a po skončení konzultací přezouvat (prostor šaten není možné standardně využívat). Po přezutí použijí dezinfekčního přípravku.
  • Žáci jsou rozděleni do dvou skupin - vždy s maximálním počtem 15 osob (mimo vyučujícího). Skupina IX.A (Mgr. Michaela Štípská) má pro sebe vyhrazenu kmenovou učebnu VII. B (první patro, dveře č. 6), skupina IX. B (Mgr. Radka Kodadová) učebnu fyziky (druhé patro, dveře č. 6). Do těchto prostor se žáci po příchodu do školy odeberou (za dodržování všech hygienických opatření). Využijí přitom schodiště na přístavbě.
  • Z důvodu minimální nutné fyzické přítomnosti pedagogických pracovníků ve škole, budou jednotlivé bloky probíhat následovně: pondělí a středa - matematika, úterý a čtvrtek - český jazyk. Konzultace matematiky povede ve skupině IX. A paní učitelka Ivana Karlíková, ve skupině IX. B paní učitelka Radka Kodadová. Konzultace českého jazyka bude probíhat ve skupině IX. A pod vedením paní učitelky Ivany Képesové, ve skupině IX. B paní učitelky Kamily Pištělkové.
  • Z aktualizovaných pokynů vyplývá, že ve skupině (při dodržení minimální bezpečné vzdálenosti 1,5 metru) není povinnost nosit roušku. Při pohybu mimo skupinu (ostatní prostory školy) je nutné roušku používat.
  • Žákům budou rovněž vyhrazeny prostory toalet s příslušnou dezinfekcí. Tyto přípravky budou žákům také k dispozici ve vyčleněných třídách.
  • Po ukončení bloku konzultací (11:00 hodin) odcházejí žáci z učeben stejnou cestou a opouštějí budovu školy.
  • Upozorňujeme, že pro velmi nízký zájem o obědy (přihlášeni byli pouze 4 žáci), nebude školní jídelna v provozu (minimálně do 25. 5. 2020, kdy očekáváme nástup žáků 1. stupně).

  Deváťáci, těšíme se na setkání s vámi! Do té doby vám přejeme prosluněný víkend, prodloužený naším významným svátečním dnem.

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • Termíny jednotné přijímací zkoušky

  Termíny jednotné přijímací zkoušky

  Jednotné přijímací zkoušky proběhnou podle dnešního sdělení ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy v termínech 8. a 9. června 2020.

  • termín pro čtyřleté studijní obory: 8. 6. 2020 (pondělí)
  • termín pro víceletá gymnázia: 9. 6. 2020 (úterý)

  MŠMT tedy neakceptovalo výzvy opozice, aby umožnilo žákům využít dva termíny, jako bylo obvyklé v minulých letech. Termín tudíž zůstává jen jeden.

  Dle sdělení ministra však bude uchazečům o studium poskytnuto na vyplnění testů více času - 15 minut navíc v případě matematiky a deset minut v případě českého jazyka.

  Uchazeči se také mohou dostat k většímu množství materiálů, aby se mohli na přijímací zkoušky připravit on-line. Jedná se o "Přijímačky bez obav". Studenti budou mít k dispozici jak informace týkající se vlastního průběhu zkoušky, tak materiály pro přípravu na zkoušky. Zároveň mají být podle slov ministra k dispozici i výuková videa, dále také osmnáct průvodců řešením testů.

 • Přihlášení stravování

  Přihlášení stravování

  Připomínáme rodičům žáků 9. ročníku, že pokud chtějí své dítě od pondělí 11. 5. 2020 přihlásit ke stravování, je nutno tak učinit do čtvrtka 7. 5. 2020 v době od 7:30 hodin do 11:30 hodin na tel. č. 517 363 225.

  Děkujeme za pochopení.

 • PROVOZNÍ PORADA

  PROVOZNÍ PORADA

  Ve středu 6. května 2020 od 9:00 proběhne provozní porada vyučujících II. stupně. Hlavním programem porady bude příprava na znovuotevření školy po 10. květnu 2020 pro žáky 9. ročníku.

 • ORGANIZACE VÝUKY 9. ROČNÍKU

  ORGANIZACE VÝUKY 9. ROČNÍKU

  Vážení rodiče žáků 9. ročníku,

  z důvodu částečného uvolnění krizových opatření v resortu školství, Vám naše základní škola nabízí dobrovolnou účast Vašich dětí na přípravě k přijímacím zkouškám z oblastí vzdělání český jazyk s literaturou a matematika a její aplikace. Abychom mohli tuto přípravu organizačně zajistit, potřebujeme znát zájem žáků o tyto hodiny. Příprava k jednotné přijímací zkoušce z českého jazyka a matematiky bude ukončena dnem konání jednotné přijímací zkoušky. Jelikož dosud není tento termín znám, je příprava plánovaná do pátku 5. června 2020.

  Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020

  • V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.
  • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy.
  • Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
  • Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.
  • Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.
  • Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy.
  • Před vstupem do školy předkládá zákonný zástupce žáka následující dokumenty:
  1. Písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR
  2. Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

            Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

   

  • Osoby s rizikovými faktory

  - Ministerstvo zdravotnictví ČR stanovilo následující rizikové faktory:

  1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
  2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
  3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
  4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
  5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
  6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
  7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
  8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

  Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2 - 8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

  Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

   

  Obecná pravidla ochrany zdraví a provozu

  Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

  • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.
  • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

  Vstup do budovy školy

  • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
  • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách školy roušky.
  • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
  • Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
  • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

  Ve třídě

  • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
  • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
  • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
  • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
  • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
  • Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky - 2 metry (nejméně 1,5 metru).
  • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
  • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
  • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

   

  Organizace, obsah a průběh vzdělávání

  • Naše základní škola umožňuje účast žáků 9. ročníku na výuce od pondělí 11. května 2020.
  • Do té doby je nutné znát složení skupin. Vzhledem k počtu žáků, kteří budou konat jednotnou přijímací zkoušku, předpokládáme otevření dvou skupin.
  • Zákonný zástupce deváťáka, který má zájem na docházce svého dítěte do školy, musí nejpozději do čtvrtka 7. 5. 2020 přihlásit prostřednictvím třídní učitelky žáka k výuce. Třídní učitelky (IX. A - Mgr. Michaela Štípská a IX. B - Mgr. Radka Kodadová) Vás budou s tímto kontaktovat. Zároveň je nutné ke stejnému termínu předložit výše uvedené dokumenty: řádně vyplněné a podepsané písemné "Seznámení s vymezením rizikových skupin" a písemné "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění". Oba materiály je možné si vyzvednout fyzicky v kanceláři školy v době úředních hodin (středa - 8:00 až 11:00 hodin) nebo stáhnout v elektronické podobě níže. Pro jejich odevzdání můžete využít osobní návštěvu v kanceláři školy, poštovní schránku na budově školy Tyršova 218/4 či zaslání skenu na e-mail: posta@zs.ivanovicenahane.cz.
  • Výuka bude probíhat vždy dopoledne ve dnech pondělí až čtvrtek od 8:00 hodin do 11:00 hodin.
  • Každý den proběhnou dva bloky (českého jazyka a matematiky), které se budou pravidelně ve skupině střídat (délka jednoho bloku cca 1,5 hodiny).
  • Opět zdůrazňujeme, že se jedná především o podporu přípravy žáků k přijímacím zkouškám a jejich docházka je dobrovolná. Po jejich přihlášení do skupiny bude docházka evidovaná - viz výše, příp. podrobnosti v materiálu MŠMT níže.
  • Žákům účastnícím se výuky bude umožněno stravování ve školní jídelně. Žáci nebudou ke stravování automaticky přihlášeni, je třeba v případě zájmu dítě přihlásit u vedoucí školní jídelny na tel. č. 517 363 225 v pracovní dny v době od 7:30 hodin do 11:30 hodin.

  Věříme, že společně s Vaší podporou a pochopením nelehké situace se nám podaří nástup žáků organizačně dobře zvládnout a spojenými silami využijeme zbývající čas k co nejefektivnější přípravě na okamžik, který deváťákům šťastně otevře dveře středních škol.

  K tomu Vám všem, rodiče a žáci, přejeme pevné zdraví a optimismus!

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

  Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020

  SEZNÁMENÍ S VYMEZENÍM RIZIKOVÝCH SKUPIN

  ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 • Harmonogram uvolňování v oblasti školství

  Harmonogram uvolňování v oblasti školství

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v posledních dnech intenzivně spolupracovalo s Ministerstvem zdravotnictví ČR a epidemiology ohledně uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství coby součásti celkového uvolňovacího scénáře. Návrat do škol v omezeném režimu se bude týkat zejména těch, kteří budou v letošním roce skládat státní, bakalářskou, maturitní, závěrečnou zkoušku či absolutorium. Do škol se pak budou moci na dobrovolné bázi vrátit také žáci prvních stupňů základních škol. Pro ostatní, včetně žáků některých speciálních škol, zůstanou školy do konce tohoto školního roku v převážném rozsahu uzavřeny. Harmonogram reflektuje současnou epidemiologickou situaci v ČR a je součástí uvolňovacích opatření Ministerstva zdravotnictví a vlády ČR. V závislosti na vývoji epidemiologické situace může být aktualizován nebo doplněn. Na konci dubna byl zveřejněn manuál, v němž jsou upřesněny hygienické a další podmínky v souvislosti s postupným otevíráním škol. Postupně budou také upřesňovány informace týkající se rekvalifikací, jazykového vzdělávání, letních táborů a neformálního vzdělávání (kroužků).

  U vysokých škol je již od 20. dubna možná individuální aktivita v rámci studia posledního ročníku, a to vždy v maximálním počtu pěti studentů. Jedná se zejména o aktivity, které jsou nezbytné pro dokončení bakalářského, magisterského nebo doktorského studia. Knihovny a studovny jsou pak otevřeny jen za účelem příjmu či odevzdání studijní literatury.

  Studenti i akademici však musí dodržet řadu opatření. Osoby nesmí podléhat karanténě a nesmí vykazovat známky akutních zdravotních potíží odpovídající virové infekci jako je například horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu. U vstupu do zkušební místnosti proběhne povinná dezinfekce rukou a je nařízeno nošení roušek. Studenti také podepisují prohlášení o bezinfekčnosti. Na výuku/zkoušku se studenti dostaví ve stanovený čas, tak aby se minimalizovalo riziko šíření případné infekce, a budou rozděleni do menších skupin o maximálně pěti osobách. Zhodnocení a vyhlášení výsledků zkoušky proběhne vždy po vyzkoušení jednoho studenta v daném časovém rozmezí. Po oznámení výsledků zkoušky student neprodleně opustí budovu.

  Od 27. dubna se výše uvedené týká i studentů ostatních ročníků vysokých škol. Opět však platí, že jde o přítomnost nejvýše pěti osob za účelem konzultací či zkoušení nebo klinické a praktické výuky a praxe.

  Od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria. Do škol budou moci docházet také žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob.

  Na vysoké školy se budou moci vrátit studenti všech ročníků vysokých škol, a to ve skupinách maximálně 15 osob. Omezení počtu se nevztahuje na klinickou a praktickou výuku a praxi.

  Bude také možná osobní přítomnost ve škole při výuce na základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou. Opět platí, že výuka může probíhat ve skupinách maximálně 15 osob.

  Obnovena bude k 11. květnu také činnost středisek volného času (skupiny maximálně 15 osob), prezenční výuka na školách při dětských domovech, výchovných a diagnostických ústavech a rovněž ve školách při zdravotnických zařízeních. Obnoví se také činnost školských poradenských zařízení.

  Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

  • Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.
  • Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.
  • Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.
  • Tělesná výuka bude zakázána.
  • Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologickou situací a místními podmínkami, zejména pak možností oddělení jednotlivých skupin.
  • V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivitách ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.

  V červnu se budou realizovat samotné maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria. Možná bude realizace praktického vyučování (včetně odborného výcviku) a praktické přípravy ve středních a vyšších odborných školách za obdobných podmínek jako v případě školních skupin. Pokud to epidemiologická situace dovolí, počítá se také s možností konzultací či občasných vzdělávacích aktivit pro žáky 2. stupňů ZŠ a středních škol.

  V červnu se také předpokládá realizace jednotných i školních přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve středních školách.

  zdroj: www.msmt.cz

 • VÝSLEDKY ZÁPISU - 2020/2021

  VÝSLEDKY ZÁPISU - 2020/2021

  V dokumentu níže zveřejňujeme výsledky zápisu dětí do 1. ročníku školního roku 2020/2021.

  ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ - 2020/2021

stránka:

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
  Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
 • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
  (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
  (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie