Návštěvy významných osobností

Historie

Návštěvy významných osobností

 • 1880 - "10. června roku 1880 navštívila Jeho Milost Císař Pán František Josef I. Moravu. Jeda od Přerova po železné dráze, blahosklonně ráčil se zastaviti na nádraží ivanovickém, osloviv přestaveného obce (Josefa Horníčka) a představené okolních obcí Chvalkovic, Medlovic a Švábenic. Po zastávce 9 minut odebral se Císař Pán (okolo 4 hodiny odpoledne) vlakem dále k Vyškovu a Brnu". (Zápis nadučitele Antonína Wiedermanna).
 • 1893 - 13. června roku 1893 provedl generální vizitaci farnosti spojenou se sv. biřmováním olomoucký arcibiskup Dr. Theodor Kohn.
 • 1894 - navštívila ivanovický zámek Její Císařská Výsost arcivévodkyně Alžběta se svým synem Eugenem.
 • 1905 - Ivanovické panství, k němuž kromě zámku patřily ještě statky v Ivanovicích, Chvalkovicích, Hošticích, Švábenicích a Orlovicích o rozloze 1 992 jiter a 165 čtverečních sáhů (z toho bylo 1 242 jiter 1 448 sáhů lesa ve dvou revírech "Vanovsko" a "Žešov") zdědila po roce 1850 Její Císařská výsost, arcivévodkyně Marie Terezie d´Este, provdaná za Jeho Královskou Výsost Ludvíka, prince Bavorského. Tento manželský pár přijel 25. dubna 1905 odpoledne vlakem na návštěvu svého panství. Na nádraží byl uvítán místními úřady a spolky. Po vystoupení z kočáru na zámeckém nádvoří uvítala hosty škola. Celý učitelský sbor představil Jejímu Veličenstvu ředitel panství JUDr. Karel Krolop. Školu pak navštívili oba manželé 28. dubna za doprovodu dvorní dámy, hofmistra a ředitele Krolopa. Uvítací řeč pronesl člen Okresní školní rady Jan Václav Pokorný česky.
 • 1914 - Jako bavorský král s královnou bavorskou přicestovali na prohlídku svého panství podruhé 4. května roku 1914. (V té době ještě nesjednocené Německo se skládalo ze čtyř svobodných měst a 34 států. Rozlohou největší z nich, bylo právě bavorské království). Z této návštěvy kromě fotografií se dochoval i tiskem vydaný program jejich návštěvy v tomto doslovném znění:

 

     

Příjezd bavorského krále na zámek                          Uvítání před vchodem do zámku

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

P r o g r a m

o pobytu   J e h o   V e l i č e n s t v a   krále   a   J e j í h o   V e l i č e n s t v a   královny bavorské v Ivanovicích v době od 4. do 7. května 1914.

 

- 4. května 1914.

- 9 hodin 18 minut dopoledne.

 • Příjezd Jejich Veličenstev v Brně.
 • Jejich Veličenstva budou provázena královskými Výsostmi princeznami Adelgundou, Hildegardou, Wiltrudou, Helmtrudou a Gundelindou.
 • V družině Jejich Veličenstev a Jejich královských Výsostí nalézají se: klíčnice, svobodná paní z Kesslingů, dvorní dámy paní z Zwehlů a svobodná paní z Taenzlů, dále státní rada z Dandlů, křídelní pobočník Jeho Jasnost hrabě Castelli, lesní rada Grossmann a nejvyšší podkoní, svobodný pán z Leonrodů.
 • Na nádraží v Brně hlásí se místodržitel na Moravě, svobodný pán z Bleylebenu a zemský hejtman hrabě Serényi.

 

- 9 hodin 28 minut.

 • Odjezd dvorního vlaku do Ivanovic. Místodržitel a zemský hejtman jedou ve vlaku s sebou.

 

- 10 hodin 44 minut.

 • Příjezd dvorního vlaku v Ivanovicích.
 • Hlášení se okresního hejtmana z Vyškova, svobodného pána ze Sternecků a četnického rytmistra Felkera.
 • Hlášení se ředitele panství Dra Krolopa.
 • Podání kytic Jejímu Veličenstvu královně od české a německé žačky.
 • Na nádraží dostaví se k nejponíženějšímu uvítání rada zemského soudu Eduard Souček, Dr. Hubert Skutezky, Gustav Skutezky, říšský a zemský poslanec Jan Vladimír Pokorný a Jan Katscher.
 • Jejich Veličenstva jakož i nejvyšší panstvo ráčí opustiti nádraží špalírem veteránského spolku ze Švábenic a vstoupí do připravených vozů.

 

- 11 hodin.

 • Jízda na náměstí (Před vozem Jejich Veličenstev jede místodržitel se zemským hejtmanem, jakož i okresní hejtman).
 • Na náměstí tvoří špalír školní mládež a sbor dobrovolných hasičů z Ivanovic.

 

- 11 hodin 10 minut.

 • U radnice očekává Jejich Veličenstva starosta z Ivanovic František Hanák se členy zastupitelstva obce. Jmenovaný přednese nejponíženější proslov, načež Jeho Veličenstvu králi odevzdá Libuše Pokorná kytici.
 • Nejponíženější pozdrav Jejich Veličenstev představeným israelské náboženské obce Ivanovic Mořicem Pollakem.
 • Mimo to zaujmou na náměstí místo spolky: Čtenářsko-pěvecký spolek Veleslavín, Řemeslnická beseda Svatopluk a vzdělávací jednota Libuše. Členky tohoto spolku dostaví se v národních krojích.

 

- 11 hodin 25 minut.

 • Jejich Veličenstva jakož i Nejvyšší panstvo ráčí se odebrat do farního kostela, kde Je uvítá světící biskup Dr. Karel Wisnar v zastoupení Jeho Eminence kardinála knížete arcibiskupa Dra Bauera a farní duchovenstvo z Ivanovic a okolí. Světící biskup Dr. Wisnar nejponíženěji osloví Jejich Veličenstva.

 

- 11 hodin 45 minut.

 • Po uděleném požehnání ráčí Jejich Veličenstvo a nejvyšší panstvo opustiti farní kostel a odebrati se do zámku.
 • Před zámkem konají dva četníci čestnou stráž.

 

Královský pár vychází z kostela

 

- 11 hodin 50 minut.

 • Příjezd k zámku. (Před zámeckým vjezdem nejponíženější uvítání paní Krolopovou, chotí ředitele panství, jakož i lesním personálem).

 

- 12 hodin 30 minut.

 • Dvorní tabule.

 

- Asi o 4. hodině odpoledna.

 • Nejvyšší návštěvy Jejich Veličenstev městské elektrárny, kde Je starosta z Ivanovic očekává a provede závodem.
 • Jeho Veličenstvo ráčí se zapsati do vyložené památní knihy.

 

Starosta Hanák vítá krále před budovou elektrárny

- 5 hodin.

 • Nejvyšší návštěva Jejich Veličenstev ve sladovně firmy Milchspeiser a Katscher, kdež Je očekává společník firmy Jan Katscher a provede Je továrnou.

 

- 7 hodin 10 minut.

 • Předvedení smíšených sborů a národních tanců spolky Veleslavín a Libuše.

 

- 5. května 1914.

- 9 hodin dopoledne.

 • Nejvyšší prohlídka dvoru a panských polí v Ivanovicích.

 

- 12 hodin 30 minut.

 • Dvorní tabule.

 

- 3 hodiny odpoledne.

 • Nejvyšší prohlídka farního kostela v Hošticích.
 • Před farním kostelem nejponíženější uvítání farním duchovenstvem a zastupitelstvem obce.

 

- 4 hodiny.

 • Jízda do Vyškova. Příjezd asi o 4. hodině 15 minut.
 • Nejvyšší návštěva v rodině Skutezkých.
 • Na to zpáteční cesta do Ivanovic.

 

- 6. května 1914.

- 9 hodin dopoledne.

 • Nejvyšší prohlídka panských lesů.

 

- 9 hodin 15 minut.

 • Při projížďce Švábenicemi nejponíženější uvítání zastupitelstvem obce.

 

- 7. května 1914.

- 9 hodin 45 minut dopoledne.

 • Odjezd Jejich Veličenstev jakož i nejvyššího panstva z Ivanovic.
 • Na nádraží v Ivanovicích odhlášení se okresního hejtmana a starosty města Ivanovic.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 • 1914 - 26. června 1914 přijel do Ivanovic na generální vizitaci farnosti spojenou se slavnostním biřmováním Jeho Eminence Nejdůstojnější pak kardinál kníže, arcibiskup olomoucký ThDr. František Bauer.
 • 1920 - V létě 1920 při návratu ze služební cesty se zastavil v Ivanovicích první ministr národní obrany Václav Klofáč a navštívil zde i divadlo v přírodě - právě tehdy hráli ochotníci v zámeckém parku divadelní hru "Jánošík".
 • 1920 - Za německé okupace navštívil město protektorátní ministr zemědělství Adolf Hrubý.
 • 1924 - 23. června 1924 mezi 8. - 10. hodinou dopoledne projížděl Ivanovicemi od Brna do Přerova prezident T. G. Masaryk. Školní mládež, krojované spolky a ostatní občané zaplnili celé nádraží. Z otevřeného okna pomalu projíždějícího vlaku děkoval prezident za bouřlivé vítání mávajícího davu.
 • 1928 - Stejného dne a měsíce po čtyřech letech, t. j. 23. června v půl jedenácté dopoledne projížděl prezident T. G. Masaryk naším městem cestou z Židlochovic do Kroměříže autem. Na žádost legionářů, kteří mu natáhli přes cestu ověnčenou šňůru, prezident zastavil. Nejprve ho uvítal starosta města Jan Šulák, který na konec projevu řekl: "Prosím Vás, pane prezidente, abyste se nám na památku dnešního dne podepsal na svoji fotografii, kterou zavěsíme do naší radniční síně jako nejvzácnější dar, jehož se nám v desátém jubilejním roce trvání naší republiky dostalo". Pan prezident přívětivě poděkoval a žádosti vyhověl. Jménem legionářů přivítal prezidenta v uniformě odborný učitel František Herodek: "Pane prezidente, vítám Vás srdečně jménem legionářů z Ivanovic a okolí. Nemohu slovy vyjádřit pocit radosti, že Vás máme tak blízko u sebe, že Vám můžeme tak zblízka pohleděti do tváře. Byl jste našim vůdcem a otcem, my Vašimi bojovníky a dětmi, jež jste ve velkém boji za spravedlivou věc našeho národa dovedl k vítězství. Pane prezidente, veďte nás ještě dlouho za uskutečnění demokratických ideálů v našem státě. Chceme Vám pomáhati, můžete na nás spoléhati, byli jsme a zůstaneme Vám věrni." Pan prezident odpověděl: "Děkuju Ti, pozdravuj všecky." Po pozdravu od zástupců Sokola, Orla a DTJ, které se zapsal do pamětní knihy, byl mu představen nejstarší občan Ivanovic, 94letý továrník Jan Šmíd.

 

Vlastnoručně podepsaná fotografie T. G. M. věnovaná městu při jeho návštěvě

 

 • 1929 - 31. srpna 1929 projížděl T. G. Masaryk vlakem opět Ivanovicemi. Stalo se tak při návštěvě Moravy za velkých vojenských manévrů. Při zpomalené jízdě železniční stanicí jej opět zdravily špalíry dětí a dospělých.
 • 1930 - 6. července 1930 jel prezident Masaryk vlakem navštívit Slezsko. Návštěvníci uvítání odcházeli tentokrát zklamáni, že vlak při průjezdu stanicí nezpomalil dostatečně rychlost.
 • 1938 - 26. prosince kolem 14 hodiny projížděl zvláštním vlakem Na Vánoce do Tatranské Lomnice prezident Dr. Emil Hácha. Tato událost nebyla veřejnosti předem oznámena.
 • 1945 - 11. června 1945 byl na radnici slavnostně uvítán Msgn. František Hála, ministr pošt a telegrafu londýnské Benešovy vlády.
 • 1946 - 14. července 1946 projížděl městem na cestě do Kroměříže prezident dr. Edvard Beneš. Občané Ivanovic v čele s představiteli obce a veřejnost jej uvítali na náměstí, kde se také zapsal do pamětní knihy města. Školní mládež zdravila prezidenta špalírem podél Komenského ulice. Domy, kudy prezident projížděl, byly bohatě zdobeny státními vlajkami.

 

Zastávka prezidenta E. Beneše při cestě do Kroměříže

 

Kromě těchto oficiálních návštěv je zaznamenán v našem městě pobyt i dalších našich prezidentů:

 • Klement Gottwald sice jako státník nikdy Ivanovice nenavštívil, ale jeho soukromé návštěvy staří pamětníci potvrzují. Za mladých let prý v bývalé hospodě "U Cásků" na náměstí hrával karty.
 • Ludvík Svoboda jako podplukovník 3. pěšího pluku v Kroměříži navštívil před svým odchodem za hranice učitele Karla Dvořáčka v jeho prozatímním bytě v Žižkově ulici č. p. 39. Byla to zřejmě konspirativní schůzka těsně před Svobodovým útěkem do Polska, který Dvořáček organizoval.

 

 • 1946 - 4. srpna 1946 si prohlédl obnovu sladovny ministr průmyslu Bohumil Laušman. 21. září 1946 se zúčastnil oslavy 75. výročí sladovny v Besedním domě ministr výživy Václav Majer i se svým hostem ze švýcarské Basileje. 26. října 1946 uspořádala Národně socialistická strana předvolební schůzi, na níž promluvil o dvouletém hospodářském plánu její předseda a místopředseda vlády Dr. Petr Zenkl.
 • 1947 - 7. září 1947 se zapsal do pamětní knihy města ivanovický rodák a předseda Zemského národního výboru v Čechách, Ladislav Kopřiva, od června 1950 ministr národní bezpečnosti.
 • 1978 - V roce 1978 se konaly oslavy 100. výročí ivanovického požárního sboru pod záštitou ministra obrany PhDr. Jaromíra Obziny, jichž se osobně zúčastnil.
 • 1985 - 25. dubna 1985 navštívil Ivanovice Jaromír Obzina opět, tentokrát ve funkci místopředsedy vlády ČSSR.
 • 1990 - Ve středu 11. dubna 1990 v dopoledních hodinách vystoupil najednou z auta, které zastavilo na náměstí před "Hanačkou", prezident Václav Havel a prohlížel si náš nový areál víceúčelové společenské budovy. Třináctiletý Lukáš Krejsa, žák osmé třídy, si s obdivem prohlížel auto, ale jakmile spatřil prezidenta, bleskurychle zaběhl do blízkého květinářství a předal mu malou kytičku se slovy: "Pane prezidente, já Vás vícu u nás na Hané". Odměnou mu bylo poděkování a stisk ruky - okamžik pro celý život. Nato ihned prezident Václav Havel odjel. Návštěvy ministrů, v dnešní době už ne tak vzácné jako kdysi, byly v životě naší obce vždy událostí mimořádnou.

 

Čerpáno z kroniky pana Emila Paláska "IVANOVICE NA HANÉ - Z historie k současnosti" vydané MĚSTEM IVANOVICE NA HANÉ 1998.

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
  Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
 • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
  (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
  (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie