Netolismus

Školní poradenské pracoviště

NETOLISMUS

Termínem netolismus označujeme závislost (závislostní chování či závislost na procesu) na tzv. virtuálních drogách. Mezi ně patří zejména:

 • počítačové hry,
 • sociální sítě,
 • internetové služby (různé formy chatu),
 • virální videa,
 • mobilní telefony,
 • televize aj.

 

Rizika spojená s netolismem:

Tělesná rizika

Tělesná rizika spojená s užíváním počítače se projevují především v oblasti pohybového aparátu a vizuálního systému. V oblasti pohybového aparátu se projevují bolestí šíje, ramen, bederní páteře, drobných kloubů, zápěstí atd.

Dalším charakteristickým jevem pro netolismus je problematika RSI (Repetition Strain Injury), což je skupina postižení, kterou vyvolávají drobné opakované pohyby při práci s počítačem. Společným znakem pro všechny druhy postižení je značná bolestivost. Řadí se sem zánět obalů šlach, zánět vlastní šlachy, zánět nekloubního výčnělku.

Se sedavým způsobem života mohou být spojeny další problémy, např. obezita, cukrovka a srdeční onemocnění. Popisovány jsou také případy epilepsie, větší tendence riskovat, která zvyšuje riziko úrazů.

V oblasti vizuálního systému jsou typické bolesti očí, dále pak pálení, slzení očí, výskyt tiků, skvrny před očima, zarudlost očních víček a potíže při zaostřování při přenášení pohledu z blízkého na vzdálený cíl či naopak. U dětí byly v souvislosti s nadužíváním počítače popsány případy astigmatismu. Na všechny problémy spojené s očima často navazují bolesti hlavy.

Psychologická a sociální rizika

V této oblasti zasahuje nadužívání počítače významně do organizace času a projevuje se například nepravidelností v jídle nebo nedostatkem spánku. Zhoršují se mezilidské vztahy v rodině, partnerských vztazích, ve škole, popřípadě v zaměstnání. Dochází ke zhoršování školního prospěchu, případně pracovních výsledků. Zvyšuje se riziko závislostního chování, a to nejen ve vztahu k počítačům, ale také k alkoholu a ostatním drogám. Zatěžování nervového systému vede k poruchám paměti a komunikačních schopností. Předpokládá se také větší sklon k agresivitě, rvačkám, šikanování, nepřátelskému nebo podezíravému ladění. Tato souvislost je však podle některých autorů sporná.

Problematickým se také může stát odtržení od reality (např. postupné odpoutání od reálných vztahů až jejich ztráta, narušené vnímání reálných následků vlastního chování). Obecně se dá říci, že rizika spojená s netolismem rostou zejména u těch, kteří již mají problémy v reálném světě a ty kompenzují ve světě virtuálním. Zde pak hledají útočiště a svůj neúspěch v realitě nahrazují úspěchem v kyberprostoru. Hra se samozřejmě může stát rovněž akcelerátorem neúspěchu v reálném světě.

 

Východiska

Mechanismus vzniku závislostí na procesech je v řadě aspektů podobný jako u látkových závislostí, i když zpravidla přímo (primárně) nepoškozují tělo člověka, jak se děje v důsledku intoxikace. Závislost na procesu, nelátková závislost a drogová závislost mají společné charakteristiky, zejména pozvolný, plíživý a neuvědomělý vznik, neostrou hranici mezi využíváním, používáním, problémovým užíváním a závislostí. Dalším společným znakem závislostí na procesech a látkových závislostí je růst jednoho programu (způsobu chování), v tomto případě závislosti, na úkor druhých do té míry, že je schopen vyřadit životně důležité programy, a tak nakonec zničit celý organismus, včetně sebe samého (Vacek, 2011).

A v neposlední řadě: Podobně jako u látkových závislostí manifestuje netolismus nenaplnění některých potřeb člověka. Rizikový je tedy způsob naplňování, nikoliv vlastní potřeba (např. potřeba úcty a sebeúcty, vytváření vztahů). V tomto kontextu bychom k problematice závislostí měli vždy přistupovat.

Pro pochopení podstaty netolismu je třeba uvědomit si, jaké potřeby dítěte či dospělého hraní on-line her vlastně uspokojuje. Východiskem pro nás může být "pyramida" hierarchie lidských potřeb amerického psychologa Abrahama Maslowa.

Maslowova pyramida potřeb

Potřeba

seberealizace

Potřeba uznání, úcty

Potřeba lásky, přijetí,

spolupatřičnosti

Potřeba bezpečí a jistoty

Základní tělesné, fyziologické potřeby

Je patrné, že nejrůznější formy nových informačních a komunikačních technologií, internetové služby, včetně on-line her, umožňují uspokojení téměř veškerých uvedených lidských potřeb. V případě fyziologických potřeb, kdy je jejich naplnění prostřednictvím internetu z principu nemožné, vstupuje do hry jiný jev - tzv. flow fenomén. Ten je popisován jako vtažení, např. do hry podobné transu, které umožňuje hráčům tyto potřeby dlouhodobě potlačovat nebo oddalovat. V ostatních případech už se zdají být možnosti naplňování potřeb docela zřejmé. Bezpečí a jistota jsou zajištěny jasnou strukturou a pravidly, např. hry (které přes veškerou složitost nemohou dosáhnout úrovně reálného života) a také možností hru v případě neúspěchu opakovat, a tím jej změnit v úspěch (či jakoukoli jinou činnost opakovat). Sounáležitost, přijetí, úcta a uznání jsou naplňovány především prostřednictvím on-line her pro více hráčů MMORPG (Massive(ly)-Multiplayer Online Role-Playing Game), užíváním sociálních sítí a komunikačních zařízení. Jejich prostřednictvím vzniká komunita lidí setkávajících se pouze ve virtuálním prostředí, která je u svých členů schopna tyto potřeby naplňovat.

Uvedené potřeby lze samozřejmě uspokojit v běžném nevirtuálním světě a naprostá většina lidí o jejich uspokojení přirozeně usiluje. Jak již tedy bylo zmíněno výše, patologické není vlastní uspokojování potřeb, ale způsoby, kterými je to prováděno.

K příznakům netolismu patří:

 • méně vykonané práce,
 • pocit prázdnoty, když není člověk u počítače,
 • ztráta kontroly nad časem stráveným u počítače,
 • brzké vstávání k počítači nebo ponocování u počítače,
 • rostoucí nervozita a neklid, když člověk delší dobu nemůže hrát,
 • přemýšlení o počítači, když ho člověk zrovna nepoužívá,
 • kradení peněz na nákup her,
 • stále více a více času potřebného k uspokojení ze hry,
 • zkreslování, zatajování informací o své závislosti,
 • hraní kvůli úniku od osobních problémů,
 • narušené vztahy s rodinou,
 • zanedbávání učení,
 • opouštění dřívějších zájmů a přátel,
 • zhoršující se školní výsledky.

(zdroj: www.poradenskecentrum.cz/pocitacova-zavislost.php)

Rizikové faktory Doména Protektivní faktory
 • Nedostatek rodičovské kontroly
Rodina
 • Rozvinuté rodinné vazby
 • Nedostatečná nabídka nebo dostupnost alternativ trávení volného času
Komunita, škola
 • Podpora širokého spektra aktivit v komunitě i ve škole
 • Podpora a rozvoj pozitivních vztahů ve třídě
 • Poruchy chování, rizikové chování
Osobnost
 • Včasná diagnostika, adekvátní intervence
 • Posílení kontrolních mechanismů, podpora rodinných vazeb
 • Uzavřenost
 • Nekonformnost
 • Úzkosti
 • Deprese
Osobnost
 • Podpora sebevědomí
 • Respekt k odlišnostem

 

Zásadní pro možnost poskytnutí pomoci je vytvoření důvěryhodného vztahu mezi školou a rodiči / zákonnými zástupci dítěte. Vzájemná spolupráce s cílem poskytnout dítěti podporu je základní podmínkou pro započetí jakékoliv intervence.

Vlastní odborná pomoc pak může být úkolem institucí a organizací, jejichž databázi vytváří a pravidelně aktualizuje krajský školní metodik prevence pro příslušný region. Jeho prostřednictvím je tato databáze k dispozici školním metodikům prevence územně příslušných škol.

Obecně se dá říci, že odbornou pomoc v oblasti netolismu mohou v daném kraji poskytovat:

 • pedagogicko psychologická poradna (PPP)
 • středisko výchovné péče (SVP)
 • odborná zdravotnická zařízení
 • nestátní organizace orientované na danou problematiku

 

Kromě těchto místně příslušných institucí můžete získat informace a pomoc také prostřednictvím následujících portálů:

 

Legislativní rámec

Strategie prevence rizikových projevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009 - 2012

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

Zákon o loteriích a jiných podobných hrách č. 202/1990 Sb.

 

Prevence - Jak předcházet rozvoji netolismu:

 • Sledujte, jaké hry děti hrají.
 • Uvědomte si, že hry mají i kladné stránky, některé umožňují rozvíjet logiku, postřeh, schopnost orientace ve složité situaci, koordinaci očí a rukou, koncentraci, plánování, řešení problémů a další schopnosti. Důležitý je výběr her a přiměřenost času jim věnovaného.
 • Hrajte hry spolu s dítětem a potom si o nich povídejte - pomáháte tak rozlišovat fikci od reality.
 • Stanovte striktní limity, kdy dítě může hrát a kdy ne.
 • Dávejte pozor, aby dítě nehrálo hry u kamarádů.
 • Zjistěte, zda dítě hraním počítačových her neutíká od nějakých problémů.
 • V průběhu hraní veďte dítě k tomu, aby si po určité době (např. po hodině) udělalo přestávku, během ní o hře mluvte.
 • Podporujte dítě v jiných zájmech.
 • Předcházejte tomu, aby se dítě nudilo.
 • Posilujte zdravé sebevědomí dítěte.

Doporučit se dají postupy uvedené výše. V každém případě je základem prevence kvalifikované pozorování pedagoga, které může poukázat na více typů rizikového chování. Unavenost, nervozita, náhlé změny v chování, zhoršení prospěchu atd., to vše může učiteli napovědět, že žák prochází nějakou změnou, která nemusí být v pořádku. Zásadní je tedy být citlivý na podobné signály, dokázat nezaujatě pozorovat a hlavně signály nepřehlížet a nebagatelizovat. Potvrzení, že je rizikové chování mezi dětmi běžné, tedy že se stává normou, vede jen k rozvíjení a prohlubování problému.

V praxi se stává, že rodiče či zákonní zástupci žáka nepovažují nelátkové závislostní chování dítěte za závažné. V tom případě může pedagog mj. seznámit rodiče / zákonné zástupce s tímto materiálem. Měl by je rovněž informovat o rizicích, které se s netolismem pojí.

 

Možnosti a limity pedagoga

Hlavními úkoly každého pedagoga je vzdělávat a vychovávat. Provádět úspěšné intervence týkající se problematiky netolismu nespadá do jeho kompetencí. V této oblasti musí být pedagog především dobrý a citlivý pozorovatel, který si všímá varovných a nežádoucích změn v chování svých žáků. Podobně jako u většiny typů rizikového chování si můžete všimnout:

 • narušení vztahů
 • zhoršení prospěchu (žákovi nezbývá čas na učení)
 • unavenosti (hraje dlouho do noci)
 • ztráty kamarádů (vymění je za ty virtuální)
 • zvýšené agresivity (spojené především s nemožností být on-line)

Učitel by měl dokázat vzbudit důvěru a nabídnout adekvátní pomoc. Tou může být především zprostředkování kontaktů na odborná zařízení (síť takových kontaktů lze vytvořit na základě kapitoly "Síť partnerů...") a podpora žáka při řešení obtížných situací, které mu jeho rizikové chování přináší. Nutná je vždy spolupráce s kolegy, vedením a především rodiči / zákonnými zástupci žáka.

Legislativní rámec vztahující se konkrétně k netolismu neexistuje. Stejně tak není netolismus definován v rámci Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN10). Vyrozumění se tedy vztahuje spíše k obecným pravidlům zajištění bezpečí a zdravého vývoje žáka ve škole. V každém případě se dá důrazně doporučit kontaktovat rodiče / zákonné zástupce žáka.

 

Doporučené odkazy a literatura:

http://www.saferinternet.cz/

http://www.e-bezpeci.cz/

http://www.nebudobet.cz/

www.poradenskecentrum.cz/pocitacova-zavislost.php

Nešpor, K.: Návykové chování a závislost. 3. aktualizované vydání. Praha: Portál, 2007. 176 s. ISBN 978-80-7367-267-6.

Šmahel, D.: Psychologie a internet: děti dospělými, dospělí dětmi. 1. vydání. Praha: Triton, 2003. 158 s. ISBN 80-7254-360-1.

Kopecký, K.: Moderní trendy v elektronické komunikaci. 1. vydání. Olomouc: HANEX, 2007. 100 s. ISBN 978-80-85783-78-0.

Jirovský, V.: Kybernetická kriminalita. 1. vydání. Praha: Grada, 2007. 284 s. ISBN 978-80-247-1561-9.

Kopecký, K.; Krejčí, V.: Rizika virtuální komunikace [on-line]. 2010.

                                    Dostupné z: <http://www.prvok.upol.cz/index.php/ke-stazeni/cat_view/20_studijni-materialy-studie-apod>

BEZPEČNÝ INTERNET. Rady pro vaši bezpečnost na internetu [on-line]. 2010. Dostupné z: <http://www.bezpecnyinternet.cz>

Grohol, J. M.: Internet addiction guide [on-line]. 2005. Dostupné z: <http://psychcentral.com/netaddiction>

 

Čerpáno ze zdroje: www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
  Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
 • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
  (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
  (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie