Problematika drog

Prevence rizikového chování

Jak a kdy mluvit s dítětem o drogách

Přesvědčení, že rozhovor o drogách může znamenat nakažení dítěte nějakými špatnými myšlenkami a že je lepší o takovýchto věcech vůbec nemluvit, již dnes většinou nepanuje. Rodiče si uvědomují, že drogy jsou stále dostupnější. no

Život přináší celou řadu situací, které mohou být vhodným podkladem ke sdělení určitých informací o drogách, a především - vyjádření určitého postoje rodičů. V předškolním období může být debata zahájena nad rodinnou lékárničkou, v dospívání se podněty samy nabízejí. Je mnohem vhodnější, jsou-li rodiče připraveni reagovat na konkrétní situace ze života, na otázky dítěte, než když si o tomto tématu "připraví přednášku".

Ve vztahu k legálním drogám se nejčastěji zrcadlí obecnější charakteristiky chování rodičů, jako je způsob reakce na bolest (a okamžité tlumení lékem, popř. alkoholem), způsob trávení volného času a zábavy, způsob zvládání strachu a podpora sebevědomí, (alkohol, ...) apod.

Takovéto reakce mohou vytvářet a udržovat typické rodinné mechanismy chování, a přestože mohou mít rodiče ke drogám negativní postoj a s dětmi jsou schopni o těchto věcech třeba i otevřeně hovořit, je mezi chováním a informacemi rozpor, který oslabuje vytváření jednoznačného postoje dětí.

Nejlepší a nejlevnější prevencí je osobní příklad rodičů. wink

 

O ČEM A JAK TEDY S DĚTMI V URČITÉM VĚKU MLUVIT?

Předškolní věk - v tomto období vytváříme obecné postoje, jako je zdravý způsob života a ochrana života. Informace o drogách mohou mít spíše obecný charakter a lze je zjednodušovat ve smyslu drogy jako jedovaté látky. Souvislost můžeme demonstrovat na lécích a jejich pozitivních účincích podle rady a rozpisu lékaře, ale nebezpečí při vlastním dávkování.

Zhruba do 10 let - děti se blíže seznamují se strukturou a fungováním lidského těla a způsoby, jak chránit své zdraví. Děti by měly vědět, že existují legální i nelegální drogy. Děti by měly umět rozlišit pojmy užívání a zneužívání drog či léků. Děti učíme potřebné sociální dovednosti - jak se zachovat v určité situaci, co říci. Informace o drogách mají stále spíše obecnější charakter, ale věnujeme se motivaci a různým příčinám, které s užíváním drog souvisí - móda, parta, řešení osobních problémů, ...

Mezi 10 až 13 lety - děti znají přesněji fungování lidského těla a můžeme jim vysvětlit působení a případnou škodlivost drog na jednotlivé orgány a vliv na mozkovou činnost. Děti jsou schopny porozumět vzniku závislosti. V tomto věku dochází k prvním kontaktům dětí s "drogovou scénou" - nejčastěji tou ve škole. Děti si začínají o této věci dělat svůj první vlastní obraz. S dětmi diskutujeme o možných reakcích, seznamujeme je s případnými riziky - zdraví, právní důsledky, osobní a rodinné důsledky. Děti jsou seznámeny s nabídkou pomoci pro drogově závislé a závislost je jim představena jako nemoc. Rozbor motivace chování uživatelů drog je konkrétnější, děti dokáží porozumět osobním i sociálním souvislostem.

Mezi 13 až 15 lety - je období nejčastějších prvních experimentů s drogami. Dospívajícím poskytneme bližší a podrobnější rozbor psychosociálního kontextu užívání drog a diskutujeme o možnostech bezpečnějšího a zdravějšího způsobu zvládání určitých reakcí a konfliktů a uspokojování potřeb. Informace o jednotlivých drogách jsou konkrétní. Nepaušalizujeme "Drogy jsou nebezpečné", ale říkáme konkrétně, jak která droga působí, jaké množství člověka zpravidla uspokojuje a jaká rizika přináší její pravidelné, popř. jednorázové užívání či užití. Seznamujeme děti s riziky určitých forem aplikací drogy - pozornost věnujeme zejména přenosu infekčních chorob, stejně jako specifickým rizikům působení určitých drog a riziku nemožnosti na ulici přesně identifikovat drogu a její čistotu nebo množství účinné látky. Posilujeme schopnost čelit tlaku vrstevníků, diskutujeme o reálných situacích, při kterých může taková věc nastat, o obtížích odmítnutí a následném postavení a roli ve skupině. Právní konsekvence užívání a manipulace s drogami jsou přesnější. V tomto věku by dospívající měli být seznámeni s kontakty na odborné a pomáhající instituce a dále by měli vědět, jak mohou pomoci a jak postupovat v případě nutnosti poskytnutí první pomoci.

16 a více let - v následujících letech se nevyhýbáme rozhovorům o drogách, ale informace jsou spíše zaměřeny na dovednosti, jak prosadit a obhájit své postoje, jak řešit různé interpersonální a intrapsychické problémy nebo schopnosti vyjadřovat své emoce. Dospívající v tomto věku již znají důsledky i rizika užívání drog, znají jejich účinky i odlišnosti. Vědí o "kriminalizaci" člověka, pokud užívá nelegální drogy. Vědí též o manipulaci reklamou.

Mgr. Dušan Dvořák - http://www.primarniprevence.cz/ 

Novinky

Kontakt

  • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
    Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
  • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
    (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
    (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie