Místní osvětová beseda

Historie - Spolky a organizace

Místní osvětová beseda (MOB)

Dnem 31. prosince 1949 skončila svoji působnost Místní osvětová rada. Od 1. ledna 1950 přechází péče o osvětovou činnost na Národní výbory (NV) s tím, že poradním sborem NV v oboru osvěty se stává 3 členná komise osvětová. Výkonným orgánem pak mají být Lidové akademie (LA) - místní a újezdní - které přenesou většinu úkolů na masové organizace. Z nedávno ustavených osvětových okrsků tak vzniknou Újezdní lidové akademie (ÚLA). Pod újezd Ivanovice byly zařazeny Chvalkovice, Švábenice, Dětkovice, Medlovice, Moravské Málkovice, Orlovice, Hoštice a Želeč. Ředitelem ÚLA Ivanovice byl jmenován od 1. ledna 1950 ředitel školy František Herodek.

Tento "velkolepě" vymyšlený způsob řízení kultury už od počátku zaváněl bujnou administrativou, a proto neměl ani dlouhého trvání. I Místní osvětové besedy, které tuto strukturu nahradily, měly řadu problémů, takže 23. dubna 1954 se své funkce František Herodek vzdal. 10. června 1955 převzala MOB Ivanovice do své správy sál, jeviště a šatny v Besedním domě se vším příslušenstvím. Pod vedením Vojtěcha Kadlčíka a Jana Kusaly začal pracovat při OB kroužek místních lidových výtvarníků a od 8. do 29. května 1955 uspořádal u příležitosti 10. výročí osvobození výstavu svých obrazů v sokolovně. Kromě jmenovaných vystavovali Jan Kubíček, Ladislav Patloka a první své práce také budoucí akademická malířka Marie Šťastná.

V té době i několik ochotníků divadelního kroužku OB se pokoušelo pokračovat v bohaté divadelní tradici Ivanovic. Výsledkem jejich snahy bylo uvedení lidové hry se zpěvy "Podskalák" od F. F. Šamberka v březnu 1957. V roce 1966 převzal vedení OB učitel Jaroslav Palásek a snažil se podobně oživit i tradici hudební. V roce 1969 se podařilo Josefu Nejezchlebovi sestavit z místních a okolních hudebníků 30 členný orchestr, s nímž uspořádal na podzim v Besedním domě zdařilý koncert. Z jeho popudu, za účasti Městského národního výboru s finanční a metodickou pomocí Okresního kulturního střediska se pak uskutečnilo 6 ročníků "Uhlířových Ivanovic".

V prosinci 1971 byla MOB ustavena jako neprofesionální zařízení Městského národního výboru s počtem 5 - 6 pracovníků. Po celá příští léta se tento nepočetný kolektiv snažil o kulturní život obce pořádáním vlastních výstavek (například starožitností, velikonočních nebo vánočních ozdobných a užitkových předmětů apod.) a organizováním méně rozměrných výstav profesionálních výtvarníků. Šlo o obrazy, umělecké figurky, dřevěné šperky, moderní keramiku a podobně. V součinnosti s Oděvním průmyslem Prostějov došlo i na módní přehlídku. V parčíku na starém hřbitově proběhlo několik koncertů vojenské posádkové hudby z Vyškova a později i vlastního dechového orchestru Hanačka, který hrával při místních oslavách i na okolních tanečních zábavách.

V roce 1977 byl při OB založen recitační kroužek a o něco početnější ženský pěvecký kroužek řízený varhaníkem (a také malířem) Lubomírem Hufem. S ním se pokusily Alena Skřivánková a Helena Albrechtová obnovit výtvarný kroužek. Labutí písní byla pouze účast na výstavě amatérských prací ve Vyškově a na krajské výstavě v Kyjově.

Další kroužek při OB - národopisný - byl založen v roce 1986 s názvem Hanáček pod vedením učitelky Aleny Kadlčákové. Protože na okrese už jeden soubor téhož názvu existoval, dostal 31. 5. 1987 nový název Pentlička a jako takový se zúčastnil i přehlídky folklorních souborů v Křenovicích. Jinak účinkoval při místních oslavách a výročích.

OB zaměřila svoji činnost na akce proveditelné v místních podmínkách. Uspořádala několik cyklů přednášek, přispívala literárními a recitačními pořady ke kulturním a politickým výročím, někdy ve spolupráci s Lidovou školou umění (nyní ZUŠ). Nejpočetnější byly její relace v místním rozhlase. Převážná část těchto akcí víceméně v komorním provedení a většinou za malého zájmu občanů byla důsledkem pasívního, konzumního přístupu lidí ke kultuře a socialistické především. Záplava sovětských filmů, až na čestné výjimky brakových, byla promítána často jen pro 2 až 3 desítky diváků. Většina občanů se stáhla do ulity ke svému dennímu zdroji kultury, poučení a zábavy - k televizní obrazovce. Tím více dlužno ocenit snahu dlouholeté kulturní pracovnice Marie Foltýnové, vedoucí OB, o udržení kulturního života ve městě alespoň na přijatelné úrovni v daných podmínkách politické totality.

V červenci roku 1989 skončila existence OB ustavením Městského kulturního střediska (MKS) jako příspěvkové organizace pro "zabezpečení kulturního dění", řízeného profesionálním pracovníkem. Do funkce ředitelky nastoupila 1. 7. Bronislava Srncová z Vyškova. Tento způsob péče o kulturu ve městě se ukázal jako nevhodný a nehospodárný, proto od 30. června 1991 byl tento útvar jako organizace příspěvková zrušen a působí dál v rámci rozpočtu městského úřadu.

 

                   

                                                      Recitační kroužek OB                                                                            Dětský národopisný kroužek Hanáček

 

 

Čerpáno z kroniky pana Emila Paláska "IVANOVICE NA HANÉ - Z historie k současnosti" vydané MĚSTEM IVANOVICE NA HANÉ 1998.

Novinky

Kontakt

  • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
    Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
  • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
    (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
    (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie