Místní osvětová komise

Historie - Spolky a organizace

Místní osvětová komise (MOK)

Ve všech obcích se zakládaly v roce 1919 místní odbory Okresní osvětové komise, jejímž úkolem byla péče o vzdělávání občanstva ponejvíce formou přednášek, jakož i zřízení a udržování veřejné obecní knihovny.

Prvními činovníky MOK (Místní osvětové komise) v Ivanovicích na Hané byli zvoleni na schůzi 26. listopadu 1919: Šimon Macalík předseda, MgPh. Boh. Pokorný místopředseda, učitel František Pavlík jednatel. Dále byli členy: Josef Číhala, František Šíma a slečna Machová, jejíž přednáškou ve školní kreslírně 26. prosince 1919 "O lásce k republice a národu" zahájila MOK v Ivanovicích na Hané svoji činnost.

Na funkční období 1923 až 1927 byli zvoleni: předsedou Šimon Macalík, místopředsedou učitel František Herodek, jednatelem učitel František Kopřiva, pokladníkem Tomáš Herodek. Z členů obecního zastupitelstva Vojtěch Dohnal (agr.), Rudolf Havlík (soc. dem.), František Šíma (nár. soc.). V roce 1925 byl jednatel František Kopřiva přeložen do Vratimova, funkci převzal Rudolf Havlík, ale 26. 8. 1926 se vzdal funkce i členství. Ani KSČ za Františka Kopřivu ani sociálně demokratická strana za Rudolfa Havlíka zástupce do MOK nedelegovaly.

V roce 1928 za přítomnosti starosty obce Jana Šuláka byla MOK složena takto: cementářský mistr Vojtěch Šimčík předseda, odborná učitelka R. Hamsíková jednatelka, odborný učitel František Herodek pokladník. Další členové: ředitel školy Jan Paleček, Engelbert Blažek (knihovník), František Černý, Ferdinand Kopřiva. Šimčík, Černý, Kopřiva byli zvoleni z městského zastupitelstva, ostatní jmenoval Okresní osvětový sbor. MOK se usnesla požádat obecní zastupitelstvo, aby odhlasovalo na slavnostní schůzi 28. října (desáté výročí samostatnosti) rozšíření školní budovy.

7. března 1930 pořádala MOK velké oslavy T. G. Masaryka. Na výzvu, aby všechny spolky se jí zúčastnily a k oslavě přispěly, uspořádal Sokol akademii za účasti Svatopluka, divadelního spolku Haná, Národní jednoty, Republikánské strany, Čsl. obce legionářské, Sboru dobrovolných hasičů a Živnostenské strany.

Obdobnou oslavu uspořádaly v Lidovém domě sdružené katolické spolky Lidová jednota, Spolek katolických žen a dívek, Farní charita a tělovýchovná jednota Orel.

Na Žabím škrku uspořádala akademii DTJ a strana Sociálně-demokratická za spoluúčasti Sokola a Svatopluka.

V Besedním domě měly společnou oslavu školy a představitelé obce.

KSČ na výzvu písemně odpověděla: "Buňka komunistické strany nemá spolkovou místnost. Uspořádá v předvečer narozenin p. presidenta v soukromé místnosti plenární schůzi, kde bude promluveno o životě a díle presidenta republiky." Obsah projevu mohl být zajímavý. Jak známo, jediná KSČ postavila v prezidentské volbě svého protikandidáta - Klementa Gottwalda.

14. června 1932 byla Okresnímu osvětovému sboru nahlášena sestava MOK na další období ve složení: František Herodek předseda, učitel Matouš Freiwillig jednatel, učitel František Matoušek pokladník. Ze zastupitelstva František Lubojacký (jako místopředseda), Rudolf Raška, Oldřich Veselý. Za odstěhovaného Matouše Freiwilliga od 10. prosince 1934 učitelka Anna Dobiášová.

V roce 1934 uspořádala MOK spolu s církví československou a tělocvičnou jednotou Sokol společnou oslavu Mistra Jana Husa na náměstí. V témže roce 10. prosince se přestěhoval do Kroměříže František Lubojacký a přestal být členem MOK. 20. října toho roku ve spolupráci se Sokolem a Československou obcí legionářskou byl uspořádán vzpomínkový večer na zemřelého jugoslávského krále Alexandra a francouzského ministerského předsedu Barthoua. Přednáška Františka Herodka byla doprovázena recitacemi a hudbou. 2. prosince odpoledne a večer bylo pod záštitou MOK sehráno divadelní představení Josefa Kajetána Tyla "Fidlovačka" u příležitosti stého výročí písně "Kde domov můj", která se stala naší hymnou. O přestávce pronesl František Herodek proslov "O vzniku a významu hymny".

6. března 1935 uspořádala MOK pod záštitou městské rady za spoluúčasti tělocvičných jednot Sokola, DTJ a Orla společnou oslavu narozenin T. G. Masaryka s udělením čestného občanství prezidentovi. Při příležitosti prezidentské volby 18. prosince 1935 pronesl přednášku František Polanský, redaktor Nezávislé politiky z Brna na téma "Volba a osobnost nového presidenta". Byly odeslány pozdravné telegramy odstupujícímu i novému prezidentu Dr. Edvardu Benešovi.

K narozeninám T. G. Masaryka 7. března 1936 sehrál divadelní spolek Haná Vyškov odpoledne a večer Langrovu hru "Jízdní hlídka" s proslovem Františka Herodka: "O Langrově hře a Masarykovi".

Po ustavující schůzi 26. září 1939 pracovala MOK ve složení pro další období takto: učitel František Matoušek předseda, učitel Václav Travěnec místopředseda, Anna Dobiášová jednatelka, z obecního zastupitelstva Ctibor Zrotál (pokladník), Vojtěch Šimčík, František Šťastný.

Z příkazu Ministerstva školství a národní osvěty ve smyslu § 2 zákona 67/1919 Sb. provedly Okresní osvětové sbory vzhledem ke změněným politickým poměrům ustavení nových MOK v dohodě s okresním vedením Národního souručenství. Podle směrnic musí mít MOK Ivanovice 15 členů. Okresní osvětový svaz ustanovil za členy učitele: Františka Matouška, Annu Dobiášovou, Václava Travěnce, B. Vémolu, Božetěcha Bílka, J. Paláska a Vojtěcha Dohnala ml. (za Národní souručenství). Obecním zastupitelstvem 5. 4. 1940 byli zvoleni Ctibor Zrotál, P. Josef Hejna, Bohumil Krobot, Karel Richter, Antonín Zich, Karel Kulíšek, Karel Kvapil. Jako lichý člen přistoupil knihovník JUC. Vojtěch Kulíšek.

26. září 1939 skončil činnost v MOK starosta obce František Herodek. Téhož roku byl při MOK utvořen Pěvecký kroužek učitelů pod vedením Božetěcha Bílka. Hlavně zásluhou zanícených muzikantů Bílka a Vémoly podařilo se z ivanovických hudebníků sestavit smyčcové kvarteto a hudební orchestr mimořádné úrovně, jak se ukázalo na "Hudebním večeru" 2. prosince 1939, na němž zazněly skladby Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Zdeňka Fibicha a Leoše Janáčka.

29. 12. 1939 odeslala MOK (podepsáni František Matoušek a Anna Dobiášová) Arthuru Katscherovi poděkování za dar loutkového divadla pro příští mateřskou školu.

28. dubna 1940 uspořádala MOK v Besedním domě "Večer národní písně" s přednáškou Františka Matouška "O významu národní písně". Orchestr, kvarteto, pěvecký kroužek opět řídili B. Bílek a B. Vémola. Prvního června byl tento koncert proveden v plném rozsahu ve Švábenicích. 22. prosince bylo uvedeno pod názvem "Domov" pásmo lidové poezie. Účinkovali sólisté a dětský sbor MOK za řízení učitele Karla Dvořáčka.

"Večer hudby a zpěvu" 30. března 1941 měl opět velmi dobrou úroveň. Program večera naplnil pěvecký smíšený sbor, sólisté, dětský pěvecký sbor a 22 členný orchestr. 8. června se uskutečnil "promenádní koncert" 35 členné závodní hudby zaměstnanců firmy "Wikov" Prostějov v zámeckém parku za řízení dirigenta Ferdinanda Škrobáka.

Poslední zápis ze schůze MOK konané 4. března 1942 - František Matoušek předseda, P. Josef Hejna místopředseda, Anna Dobiášová jednatelka, Ctibor Zrotál pokladník - a svolané podle přípisu Okresního osvětového svazu za účasti zástupců obce, Národního souručenství, školy, Hané, hasičů a tělovýchovných spolků pojednával o oslavě třetího výročí zřízení Protektorátu, nařízené na 14. 3. toho roku. Protože pozvané složky pod různými záminkami odepřely podílet se na oslavě, MOK se zhostila úkolu tak, že ke stanovenému 14. březnu uspořádala v sále Lidového domu "Vzpomínkový večer za W. A. Mozarta a L. van Beethovena". Poslední akcí pořádanou MOK byl "Lidový koncert" odpoledne i večer 18. října 1942 v Besedním domě. Účinkoval 30 členný orchestr, pěvecký smíšený sbor MOK, smyčcový kvartet a sólisté Míla Svobodová, členka Pěveckého sdružení moravských učitelek, Ladislav Navrátil, člen Volného pěveckého sdružení Vyškov a Dr. Jiří Schwarzberger, člen pěveckého spolku Hvězda v Bučovicích.

Oslavu osvobození města a den vítězství v roce 1945 uspořádal už jiný orgán s názvem Místní osvětová rada.

 

Seznam doložených akcí, které MOK pořádala, nebo se na nich podílela. (Kromě akcí v textu MOK uvedených.)

26. 12. 1919 přednáška Machová: "O lásce k republice a k národu"
18. 1. 1920 přednáška učitel Jan Paleček: "O lásce k pravdě v našich dějinách"
2. 2. 1920 přednáška učitelka M. Skácelová: "O Boženě Němcové" (s hud. zpěv. recit.)
22. 2. 1920 přednáška učitel František Procházka: "O republice"
7. 3. 1920 přednáška učitel Jan Paleček: "O T. G. Masarykovi"
28. 3. 1920 přednáška učitel František Kupka: "O Janu Amosu Komenském"
11. 11. 1920 přednáška MVDr. František Beneš: "O slintavce a kulhavce"
15. 11. 1920 přednáška učitel Jan Paleček: "O J. A. Komenském" (v DTJ)
22. 11. 1920 přednáška učitel František Kupka: "O J. A. Komenském" (v Sokole)
18. 12. 1920 přednáška Jan Paleček: "O K. J. Erbenovi" (hud. zpěv. recit. s "Libuší")
1921 (chybí záznam)
1922 (chybí záznam)
1923 (chybí záznam)
13. 1. 1924 přednáška ??? "Valašsko" (se 137 světelnými obrazy)
20. 1. 1924 přednáška učitel František Procházka: "Zajímavé fysikální jevy" (s demonstrací)
27. 1. 1924 přednáška ??? "Co národové jedí" (se 135 světelnými obrazy)
3. 2. 1924 přednáška učitel František Herodek: "Československý odboj"
10. 2. 1924 přednáška MUC. Boris Bohdan: "Kapitoly ze sociálního lékařství"
17. 2. 1924 přednáška učitelka R. Hamsíková: "Dílo J. S. Machara a A. Sovy" (k 60. narozeninám)
24. 2. 1924 přednáška ??? "Řím, věčné město" (se 147 světelnými obrazy)
2. 3. 1924 přednáška ředitel hospodářské školy Basil Macalík: "O výživě mléka"
28. 3. 1924 přednáška učitel F. Valenta: "O Smetanovi" (v rámci Smetanových oslav)
29. 3. 1924 koncert místního kvarteta: Bedřich Smetana: Trio G moll (noty zakoupila MOK)
12. 10. 1924 přednáška ??? "K 500. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova"
?? ?? 1924 přednáška nadučitel František Hladký: "Z dějin Ivanovic"
?? ?? 1924 přednáška MUDr. Alois Drbal: "O zdravotnictví"
16. 1. 1925 přednáška učitelka R. Hamsíková: "Česká žena"
8. 2. 1925 přednáška učitel František Herodek: "Československý odboj"
22. 2. 1925 přednáška ředitel Jan Paleček: "Politický vývoj čs. státu od r. 1848 - 1918"
6. 4. 1925 přednáška učitel František Herodek: "S legiemi kolem světa"
11. 12. 1925 přednáška Šimon Macalík: "O Pavlu Křížkovském"
17. 1. 1926 přednáška učitel Emil Palásek: "Od Šumavy k Tatrám" (s diapozitivy)
31. 1. 1926 přednáška Rudolf Havlík: "Život v Dalmacii"
14. 2. 1926 přednáška učitel Emil Palásek: "Přírodní síly"
1. 3. 1926 přednáška učitel Emil Palásek: "Dějiny divadla"
30. 5. 1926 přednáška ředitel Jan Paleček: "František Palacký" (oslava 50 let úmrtí)
14. 11. 1926 přednáška nadučitel František Hladký: "Výklady z dějin Ivanovic"
19. 12. 1926 přednáška nadučitel František Hladký: "Výklady z dějin Ivanovic - pokračování"
?? ?? 1927 3. koncert "Pěveckého sdružení" z Vyškova
?? ?? 1927 přednáška učitelka M. Skácelová: "O Elišce Krásnohorské" (zpěv, recitace)
1927 (chybí další doklady)
27. 10. 1928 Tryzna za padlé v 1. světové válce (Sokol - k 10. výročí samostatnosti)
28. 10. 1928 Slavnostní schůze obecního zastupitelstva
18. 11. 1928 přednáška učitel František Herodek: "Osvětou k svobodě" (se světelnými obrazy)
23. 12. 1928 přednáška učitel František Herodek: "Deset let čs. republiky" (se světelnými obrazy)
27. 1. 1929 přednáška učitelka R. Hamsíková: "Josef Dobrovský"
10. 2. 1929 přednáška učitelé František Herodek, Emil Palásek: "Severní Itálie a Francouzská riviera" (světelné obrazy)
17. 3. 1929 přednáška MUDr. Alois Drbal: "Několik zdravotních pokynů"
24. 3. 1929 přednáška Rudolf Havlík: "Potřeby našeho okresu"
14. 4. 1929 dětská besídka Pohádka (D. Pospíšilová)
21. 4. 1929 přednáška učitelka R. Hamsíková: "J. A. Komenský a všeobecný mír"
1930 (chybí záznam)
1931 (chybí záznam)
28. 10. 1932 přednáška učitel František Herodek: "Význam 28. října a dnešní doba"
8. 12. 1932 přednáška ředitel obchodní školy Vyškov F. Rozsíval: "Sobectví a spolupráce"
15. 12. 1932 přednáška "Výroční slavnosti Slovanů" (se světelnými obrazy - jen pro žáky)
15. 1. 1933 přednáška ??? "Magistrála Sibiř" (se světelnými obrazy)
14. 2. 1933 přednáška profesor F. Jokl: "Náš sport" (se světelnými obrazy)
21. 2. 1933 přednáška učitel František Herodek: "Fašismus"
17. 3. 1933 přednáška "Žena v orientě" (se světelnými obrazy - pro žáky)
18. 3. 1933 přednáška "Žena v orientě" (se světelnými obrazy - pro žáky - opakování)
24. 3. 1933 přednáška profesor Vojtěch Procházka: "Z dějin našeho kraje"
28. 10. 1933 přednáška profesor Vojtěch Procházka: "Význam 28. října"
13. 12. 1933 přednáška ??? "Letem Německem" (s diapozitivy)
22. 12. 1933 přednáška ředitelský rada Boček: "Moravský kras a nový výzkumy"
12. 1. 1934 vzpomínkový večer na Karla Havlíčka Borovského (František Herodek)
18. 1. 1934 pohádka pro děti (? s diapozitivy)
24. 1. 1934 přednáška M. Kroutilová: "V říši sultána marockého" (s diapozitivy)
7. 2. 1934 vzpomínkový večer Jiřího Wolkera (František Matoušek)
17. 2. 1934 přednáška ??? "Příroda a život lidí v Krkonoších" (s diapozitivy)
21. 2. 1934 přednáška člen městské rady Brno Martinásek: "Švehlův večer"
28. 2. 1934 přednáška ??? "Z Říma na Sicilii" (s diapozitivy)
7. 3. 1934 přednáška ??? "T. G. Masaryk" (s diapozitivy)
14. 3. 1934 přednáška štábní kapitán St. Bezrouk: "O brannosti národa"
6. 6. 1934 přednáška ??? "Lipany" (autor neuveden)
9. 1. 1935 přednáška ??? "Cesta do stratosféry" (se světelnými obrazy pro školu)
16. 1. 1935 přednáška Dr. Kudela: "Vznik čs. vojska" (k 20. výročí založení čs. armády)
23. 1. 1935 přednáška M. Kroutilová: "Pod jižním nebem" (se světelnými obrazy v sokolovně)
25. 1. 1935 přednáška ??? "Bratislava" (se světelnými obrazy - pro školu)
31. 1. 1935 přednáška profesor Baudyš: "Ochrana zahrádek a ovocných stromů" (se zahrádkáři)
6. 2. 1935 přednáška ??? "Z Vladivostoku na Ceylon" (se světelnými obrazy - pro školu)
8. 2. 1935 přednáška učitel Stanislav Šulc: "Co jsou peníze"
13. 2. 1935 přednáška profesor Vojtěch Procházka: "Hrad Horní Mejlice" (se světelnými obrazy)
20. 2. 1935 přednáška Rudolf Havlík: "Ivanovice v okresním hospodářství"
13. 3. 1935 přednáška ??? "Tisíc km podél Nilu" (se světelnými obrazy)
10. 4. 1935 "Večer národní písně" (s ukázkami Pěveckého kroužku učitelů - František Matoušek)
26. 10. 1935 film "Návrat T. G. Masaryka do vlasti r. 1918"
20. 11. 1935 přednáška ředitel Kubis z Olomouce: "Je naše pohraničí zajištěno?"
4. 12. 1935 přednáška ??? "Život v hlubinách" (se světelnými obrazy)
9. 1. 1936 přednáška Richard Podaný: "Co jsem viděl v SSSR"
16. 1. 1936 přednáška Rudolf Havlík: "Daňový problém"
20. 1. 1936 přednáška Rudolf Havlík: "Přiznání k dani důchodové prakticky"
23. 1. 1936 přednáška ředitel F. Rozsíval z Vyškova: "V zákulisí světového zbrojení"
29. 1. 1936 přednáška ??? "Počátky naší svobody na Slovensku" (se světelnými obrazy)
7. 2. 1936 přednáška F. Palečková z Vyškova: "Úkoly dnešní ženy"
13. 2. 1936 přednáška řídící učitel Alois Hloušek ze Soběšic: "Za polárním kruhem"
14. 2. 1936 přednáška Konečný (Zemědělská hospodářská škola): "O první práci v zahradě"
21. 2. 1936 přednáška ??? "Národ ve službách války" (se světelnými obrazy)
27. 2. 1936 přednáška ředitelka A. Holancová: "Existenční možnosti dnešní mládeže"
7. 3. 1936 přednáška ??? "Masaryk - president Osvoboditel" (se světelnými obrazy)
13. 3. 1936 přednáška ??? "Pražský hrad" (se světelnými obrazy - pro školu)
20. 3. 1936 přednáška ??? "Nynější Rusko" (se světelnými obrazy)
28. 5. 1936 přednáška učitel T. Krejčíř: "Dr. Edvard Beneš" (u příležitosti jeho 52. narozenin)
29. 1. 1937 přednáška ??? "Československé lázně" (se světelnými obrazy)
5. 2. 1937 přednáška ??? "Staré hrady české" (se světelnými obrazy)
12. 2. 1937 přednáška ??? "Ochrana obyvatel proti leteckým a plynovým útokům"
19. 2. 1937 přednáška ??? "České země v kulturním vývoji Evropy" (se světelnými obrazy)
26. 2. 1937 přednáška ??? "Náš export a import" (se světelnými obrazy - pro školu)
26. 2. 1937 přednáška řídící učitel Alois Hloušek: "Italie, země slunce a umění" (světelné obrazy)
5. 3. 1937 přednáška ??? "Slovenské jeskyně" (se světelnými obrazy, pro školu)
5. 3. 1937 přednáška Dr. K. Mrázek: "Mobilisace mravních sil k obraně státu" (u příležitosti narozenin T. G. Masaryka recitoval "Zborov" učitel S. Crha)
12. 3. 1937 přednáška ??? "Jak vznikly naše legie" (se světelnými obrazy)
19. 3. 1937 přednáška ??? "Habeš" (Etiopie - se světelnými obrazy)
1938 (chybí záznamy)
20. 11. 1939 úzké filmy: "Protektorát Čechy a Morava", "Péče o zuby", "Člověk"
13. 12. 1939 úzké filmy: "V dole na uhlí", "Těžení nafty", "Dýchání"
17. 12. 1939 výstava české knihy (s knihkupectvím Kvapil, v sokolovně - 2 dny)
23. 3. 1940 přednáška ??? "Josef Mánes a jeho dílo" (se světelnými obrazy)
17. 4. 1940 přednáška ??? "Napříč Afrikou od Pobřeží slonoviny na Madagaskar" (se světelnými obrazy - spolu s Klubem českých turistů)
18. 3. 1941 úzký film: "Výroba gumy, gramofonových desek", "Hamburg", "Beskydy"
25. 3. 1941 úzký film: "Švédsko", "Řím", "Japonské slavnosti", "V dole na uhlí"

 

 

Čerpáno z kroniky pana Emila Paláska "IVANOVICE NA HANÉ - Z historie k současnosti" vydané MĚSTEM IVANOVICE NA HANÉ 1998.

Novinky

Kontakt

  • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
    Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
  • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
    (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
    (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie