Ženská jednota Libuše

Historie - Spolky a organizace

Ženská vzdělávací jednota Libuše v Ivanovicích na Hané

Ženská vzdělávací jednota LIBUŠE byla založena roku 1886 a usídlila se v Besedním domě. Jak už z názvu vyplývá, jejím posláním byla péče o vzdělávání žen. K tomu účelu si založila vlastní knihovnu, z níž si mohli půjčovat knihy i nečlenové, a která později v roce 1919 byla zdarma postoupena jako základ knihovny obecní. Kromě četby pěstovala zpěv, divadlo, hudbu a ve spolupráci s Čtenářsko-pěveckým spolkem VELESLAVÍN pořádala občas besedy s hudbou, zpěvem a recitacemi. Získané peněžní prostředky z pořádaných akcí byly převážně určeny pro potřeby a ošacení chudé školní mládeže. Složení zakládajících členek spolku se nezachovalo. V roce 1890 byla předsedkyní Antonie Knappová a jednatelkou Marie Šmídová.

Dle novinové zprávy z roku 1900 bylo v lednu sehráno divadelní představení "Pasačka z Lurd" a výtěžek z něj byl darován Jednotě sv. Ondřeje na výzdobu chrámu Páně (dar převzal předseda Jan Černý).

V roce 1905 byla uspořádána spolu s Veleslavínem akademie, na níž účinkoval hudební virtuos František Zelinka z Vídně.

V dubnu 1906 byla sehrána divadelní hra J. Hilberta "Vina".

3. března 1907 byli hosty Libuše ochotníci Sokola Slavkov s Rydelovou hrou "Navždy" a jednoaktovkou F. X. Svobody "Poupě". V dubnu o velikonočním pondělí sehráli další pohostinné představení divadelní hry "Mládí" od Halbeho. 4. srpna toho roku uspořádala Libuše za účasti místních spolků krojovanou slavnost "Hanácké dožínky" na nádvoří Šmídovy továrny. Předsedkyní byla tehdy M. Gartnerová, jednatelkou Zdenka Šmídová.

8. ledna 1908 byl uspořádán ples s vojenskou hudbou pěšího pluku č. 93. V dubnu byla uspořádána hudební akademie ve prospěch školní mládeže. Účinkovali mimo jiné koncertní pěvkyně M. Teličková a houslový virtuos Alois Valenta, nadučitel ze Švábenic.

Od 10. do 21. prosince 1912 byl uspořádán zásluhou předsedkyně M. Pavlíčkové hospodyňsko-průmyslový kurz.

24. března 1913 uspořádala Libuše spolu s Veleslavínem "Hanácké mrskut" za řízení dirigenta "Hané" Vyškov Jana Uhlíře, ivanovického rodáka, toho času ve Vyškově působícího. Tento národopisný obraz měl mimořádný úspěch i účast obecenstva z místa i okolí.

22. dubna 1917 hostovali ochotníci Hané Vyškov s divadelní hrou F. V. Krejčího "Povodeň". V témže roce sehráli ochotníci hru Viléma Vlčka "Trpký návrat" ve prospěch vyhořelých při velkém požáru města Vyškova.

21. dubna 1918 hostila Libuše opět divadelní spolek Haná Vyškov s divadelní hrou Václava Hladíka "Závrať".

11. srpna 1918 uspořádala Libuše "Obžínky" s národními kroji a hudbou Štědroňovou z Vyškova.

18. května 1919 za hostování symfonického orchestrálního sdružení Brno a ochotníků Sokola Brodek pod taktovkou Jana Uhlíře, který tehdy v Brodku působil, byla provedena opera Viléma Blodka "V studni". Mužský pěvecký sbor z Brodku zde zazpíval také "Věno" od Bedřicha Smetany.

21. a 22. srpna 1920 sehrála Libuše spolu se "Studentským sdružením" v Ivanovicích pohádku se zpěvy a tanci Čeňka Haberta "Princezna zlatohvězda". Účinkovalo 90 osob. Hudbu řídil Alois Složil.

18. prosince 1920 byl uspořádán Erbenův večírek s recitacemi a přednáškou ředitele školy Jana Palečka. Hudbu nacvičil a řídil Šimon Macalík, zpívala učitelka Bohumila Pohorská.

3. ledna 1921 uvedla Libuše na scéně v Besedním domě národopisnou dramatickou práci F. S. Procházky "Přástky" - krojované pásmo hanáckých zvyků. 4. prosince sehráli ochotníci Libuše a Veleslavína Cislerovu divadelní hru "Ředitel panství".

Na základě výnosu Zemské politické správy z 11. listopadu (pod číslem 122990) přistoupila Libuše jako samostatný ženský odbor Národní jednoty pod názvem Dámský odbor Národní jednoty Libuše v Ivanovicích na Hané s vlastním voleným výborem.

V následujících letech začíná se pomalu ale trvale snižovat členská základna, což má pochopitelně vliv i na spolkovou činnost.

13. prosince 1931 sehrál divadelní spolek Haná v Ivanovicích ve prospěch Dámského odboru Národní jednoty Libuše hru Antonína Šímy "Sirotkovy sny". Ostatkový večírek, pořádaný na jaře, nepřinesl spolkové pokladně očekávaný výsledek. Předsedkyní byla tehdy Macková.

V roce 1932 sehrály členky odboru divadlo pro děti ("Kašpárek měl velkou túru, přelstil ducha Čarymuru") jen za převážné pomoci ochotníků Hané.

Padesát let trvání odboru bylo ještě oslaveno 10. listopadu 1935 za přítomnosti paní Hellerové z Brna koncertem Volného pěveckého sdružení z Vyškova se sólistou Stanislavem Tauberem jako hostem (PSMU). Předsedkyní výboru byla Božena Drbalová, choť lékaře, jednatelkou učitelka Navrátilová.

Trvalý úbytek členů se zastavit nepodařilo, takže pro jejich nedostatek Dámský odbor Národní jednoty LIBUŠE v Ivanovicích na Hané 21. května 1937 likvidoval.

 

 

Čerpáno z kroniky pana Emila Paláska "IVANOVICE NA HANÉ - Z historie k současnosti" vydané MĚSTEM IVANOVICE NA HANÉ 1998.

Novinky

Kontakt

  • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
    Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
  • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
    (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
    (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie