Klub československých turistů

Historie - Tělovýchova a sport

Klub československých turistů v Ivanovicích na Hané

I když některé spolky, dá se říci už od svého založení, pořádaly občas výlety do přírody, někdy spojené i se zábavným programem, přece na organizovanou turistiku došlo v Ivanovicích mnohem později. 20. října 1929 byla v Besedním domě uspořádána informativní schůze za účasti 27 budoucích členů a 14 hostů KČsT z Vyškova. Schůzi předsedal MVDr. Karel Macek, zápis pořídil Karel Kvapil. O významu turistiky promluvila Vl. Ondrušková, choť tajemníka brněnské turistické župy pplk. Ondrušky.

Na ustavující schůzi klubu 8. prosince 1929 byli zvoleni: ředitel veterinárního ústavu MVDr. Karel Macek předseda, František Staroštík místopředseda, učitel Vladimír Foltánek pokladník, knihkupec Karel Kvapil jednatel, členové výboru - poštmistr František Lubojacký, učitelka Rudolfa Hamsíková, revizory účtů pokladník sladovny Arnošt Bárta a vrchní četnický strážmistr Alois Ohlídal. Předsedou vůdcovského sboru byl zvolen učitel Emil Palásek. Klubová místnost zvolena v hostinci U Cásků.

První společnou akcí nebyla - jak by se dalo předpokládat - žádná pěší túra, ale autobusový zájezd do Klopotovic na chovnou farmu stříbrných lišek. Až 4. května 1930 byl uspořádán propagační výlet s hudbou přes Žešov na Stanoviska. Dál už následoval 8. a 9. června dvoudenní zájezd Zábřeh - Drozdovská pila, 12. a 13. července návštěva zámku Buchlovice a hradu Buchlova, 15. srpna zájezd na Macochu atd. Za rok celkem 26 vycházek a zájezdů. Ze 73 členů bylo 53 činných, 20 rodinných. Na schůzi 3. 7. byl projednáván záměr zřídit na Pučápce plovárnu.

V roce 1931 kromě 33 túr s průměrem účasti 13 osob byly 21. 3. a 28. 11. uspořádány v Besedním domě členské večírky s tancem. Příští se konaly už bez tance U Cásků. Pod vedením značkovatele Františka Staroštíka byla vyznačkována turistická trasa Ivanovice - Žešov - Stanoviska - Hradisko v délce 20 km. V tomto roce vykazoval klub nejvyšší počet členů - 88, z nich 61 činných, 27 rodinných.

V následujícím roce probíhala jednání o zřízení koupaliště. Obecní zastupitelstvo se usneslo na schůzi 22. března 1932 odprodat k tomuto účelu obecní parcelu č. 2541 za 3 000,- Kč. Avšak přípisem z 2. června Ústřední výbor KČsT odmítl akci podpořit a vyjádřil zamítavé stanovisko s odůvodněním, že stavba koupaliště nemá s turistikou nic společného. Když i brněnská župa se vyjádřila, že ani ona tento záměr nepodpoří, byla celá akce stornována. Místo toho se klub rozhodl zbudovat na Melicích příští rok turistickou chatu. Ještě téhož roku byl také založen lyžařský odbor v čele s drogistou Heřmanem Kaněrou.

V roce 1933 práce na chatě rychle pokračovala. Po uzavření smlouvy o pronájmu pozemku s Petrem Lošťákem z Německých Prus byla chata 29. června slavnostně otevřena. Postavil ji člen klubu stavitel Oskar Funtíček za 7 557,- Kč. Bohužel, už v říjnu byla vykradena. Úspěšně pokračovalo značkování turistických cest. Ke konci roku bylo vyznačkováno 54 km a to: 18 km Ivanovice - Hradisko (žlutá), 20 km Ivanovice - Kleštěnec (modrá) směr na Bunč, 16 km Ivanovice - Hradisko přes Vanovsko (červená) směr Brankovice.

I rok 1934 byl velmi úspěšný. Označeno bylo 53 km cest: 18 km z Vanovska přes Kozojedsko - Nítkovice - Lísky (zelená), 7 km z Lísek do Střílek (modrá), asi 7 km Ivanovice - Melice (modrá), 22 km Ivanovice - Drysice - Podivice - Kobelničky - Myslejovice u Prostějova (červená). Kromě uspořádaných dvou večírků bylo 3. června sehráno na chatě divadelní představení "Na letním bytě". Zároveň byla chata pokřtěna na Bouda Dr. Karla Macka - odbor KČT Ivanovice na Hané. Její "majitel" se však natrvalo odstěhoval do Brna, kde působil jako rektor Vysoké školy veterinární. Také obětavý člen výboru František Lubojacký odešel trvale na penzi do Kroměříže. Celkem podnikl klub 27 turistických vycházek s průměrnou účastí 9 osob.

Na rok 1935 byl zvolen jednatelem Josef Streit. Poprvé od založení klubu nebyl v tomto roce uspořádán žádný zájezd. Značkovaná byla jen turistická túra 15 km z Ivanovic na předinu (žlutá).

V roce 1936 převzal funkci jednatele Vladimír Foltánek. Funkcionáři z dřívějších let se neměnili. František Staroštík oznámil, že označkováním asi 6 km dlouhé spojky vyškovské modré značky od orlovického kostela přes Vanovsko - Lhotu na naši modrou na Bunč byl v podstatě ukončen plán značení, dohodnutý s okolními kluby. Celkem bylo označeno 120 km cest. Méně potěšitelná byla zpráva, že 16. května byla chata na Melicích opět vyloupena.

Rokem 1936 začíná stálý pokles členů. Výbor zůstal beze změn až na pokladníka. Funkci převzal Karel Kvapil. Doznačkováno bylo 6 km cesty z Lýsek na Vlčák (zelená) a spojka přes Orlovice na Vanovsko do Lhoty s připojením na vyškovskou značku rovněž asi v délce 6 km. Celkem vyznačkoval KČsT Ivanovice 134 km cest dle barev: 24 km zelená, 40 km červená, 33 km žlutá, 37 km modrá. Kromě klubového večírku byla od 18. května do 29. června uspořádána kuželkářská soutěž o ceny s čistým ziskem 508,- Kč. Bohužel chata byla v říjnu v nočních hodinách opět navštívena a v listopadu vykradena úplně.

Mimořádné poměry v republice roku 1938 se odrážejí i v ochabující činnosti klubu. Byly uspořádány pouze 4 vycházky. Ve vedení klubu se změnil pokladník - Heřman Kaněra a od května jednatel - Božena Drbalová. 23. května byla zahájena a 29. června ukončena další kuželkářská soutěž o ceny. Tentokrát byla mimořádně finančně úspěšná, takže z výtěžku bylo věnováno 1 000,- Kč na obranu státu.

11. ledna 1939 se konala výroční schůze pouze za účasti 15 členů. Dosavadní předseda dr. Karel Macek se vzdal funkce pro potíže s dojížděním do schůzí. Nově zvolený předseda MVDr. Karel Hruška, tehdejší ředitel veterinárního ústavu, podává návrh na zřízení studny na louce pod chatou s budoucím záměrem postavit koupaliště. Zatím byl do chaty zaveden vodovod a u verandy instalována sprcha (20. 8.). Klub registruje 59 členů (37 činných, 22 rodinných) a uskutečnil za celý rok pouze 15 polodenních vycházek.

Ve válečném roce 1940 se hromadné vycházky nekonaly. V důsledku odtržení Slovenska se mění název na Klub českých turistů. Valné hromady 20. 2. 1941 se zúčastnilo pouze 12 členů. Smutnější však bylo rozloučení s chatou. 5. května 1941 z úředního rozhodnutí a za účasti úředníka Pozemkového úřadu z Prahy byla chata vykoupena za 32 240,- Kč. Peníze byly uloženy na vázaný vklad u vyškovské spořitelny, ale měnovou reformou v roce 1953 byla tato částka přepočtem 1:50 znehodnocena.

Až do konce roku 1945 není o činnosti klubu písemných záznamů. 23. ledna 1946 staronový výbor ve složení František Staroštík, Emil Palásek st., Heřman Kaněra, Oskar Funtíček, M. Palásková, Božena Drbalová rozhodl v tradici klubu pokračovat. Bylo ještě vyznačkováno cca 5 km cesty od kříže u Málkovic na Stanoviska (žlutá), ale pro malý počet členů a nezájem o turistiku ve veřejnosti je na výroční schůzi 13. 3. 1947 rozhodnuto o připojení se k vyškovskému KČT. Než k tomu došlo, situace se změnila.

V rámci sjednocené tělovýchovy se stává od 28. března 1948 KČT v Ivanovicích turistickým odborem ivanovického Sokola. Ale ještě 15. února 1949 zasílá Sokol přípis ČOS - turistickému ústředí Praha, že formální sloučení sice bylo provedeno, že však nový turistický oddíl Sokola Ivanovice nebyl dosud ustaven pro přetrvávající personální potíže (podepsán Vladimír Foltánek starosta, Jaroslav Palásek jednatel).

 

Čerpáno z kroniky pana Emila Paláska "IVANOVICE NA HANÉ - Z historie k současnosti" vydané MĚSTEM IVANOVICE NA HANÉ 1998.

Novinky

Kontakt

  • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
    Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
  • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
    (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
    (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie