Metodické sdělení k označování alergenů

Školní jídelna

METODICKÉ SDĚLENÍ K OZNAČOVÁNÍ ALERGENŮ

Nařízení vstoupilo v platnost dne 12. 12. 2011, ale účinnost nabývá až dne 13. 12. 2014, s výjimkou ustanovení týkajících se výživových údajů, která se použíjí ode dne 13. 12. 2016.

Směrnice EU - 2000/13 platná do 13. 12. 2014 byla nahrazena 1169/2011 EU článek 21, ČR - vyhláška 113/2005 Sb., O způsobu označování potravin a tabákových výrobků ve znění pozdějších předpisů, § 8 odstavec (10).

 • Nařízení obsahuje 55 článků a 15 příloh
 • Nařízení upravuje stávající předpisy o označování potravin v EU s cílem umožnit spotřebiteli informovaný výběr potravin a jejich bezpečné použití. Záměrem je dosažení vysoké míry ochrany zdraví spotřebitele/strávníka a zaručení jeho práva na informace - informace o potravinách, které konzumuje.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Článek č. 1 odstavec (3)

"Toto nařízení se vztahuje na provozovatele potravinářských podniků ve všech fázích potravinového řetězce, kde se jejich činnosti týkají poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Použije se na všechny potraviny určené pro konečného spotřebitele, včetně potravin dodávaných zařízeními společného stravování a potravin určených k dodání do těchto zařízení."

 

Článek č. 2 odstavec (2) písmeno d)

"zařízením společného stravování je jakékoli zařízení (včetně vozidel, stánků s pevným stanovištěm a přenosných stánků), jako jsou například restaurace, závodní jídelny, školy, nemocnice a cateringové firmy, v němž se v rámci běžné činnosti připravují potraviny určené k přímé spotřebě konečným spotřebitelem;"

 

Článek č. 6 - Základní požadavek

"Všechny potraviny určené k dodání konečnému spotřebiteli nebo do zařízení společného stravování musí být opatřeny informacemi o potravinách v souladu s tímto nařízením."

 

Článek č. 8 - Povinnosti (k poskytování informací)

"Provozovatelé potravinářských podniků zajistí, aby povinné údaje požadované podle článku 9 a 10 byly uvedeny na balení nebo etiketě, která je k němu připojena, nebo na obchodních dokladech týkajících se daných potravin, lze-li zaručit, že tyto doklady jsou buď přiloženy k příslušné potravině, nebo byly zaslány před dodávkou nebo současně s dodávkou."

Jsou zde stanoveny základní povinnosti tak, aby bylo zajištěno poskytnutí informací konečnému spotřebiteli. Musí být zajištěno i předávání informací v rámci celého potravinového řetězce - jak mezi jednotlivými dodavateli potravin, polotovarů, surovin apod., které se používají pro přípravu pokrmů, tak i mezi dodavatelem a příjemcem hotových pokrmů.

 

Článek č. 9 - Seznam povinných údajů

a) název potraviny;

b) seznam složek;

c) každou látku nebo pomocnou látku uvedenou na seznamu v příloze II nebo odvozenou z látky či produktu uvedených na seznamu v příloze II způsobující alergie nebo nesnášenlivost, která byla použita při výrobě nebo přípravě potraviny a je v konečném výrobku stále přítomna, byť v pozměněné podobě;

d) množství určitých složek nebo skupin složek;

e) čisté množství potraviny;

f) datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti;

g) zvláštní podmínky uchování nebo podmínky použití;

h) jméno nebo obchodní název a adresu provozovatele potravinářského podniku uvedeného v článku 8 odstavec (1);

i) zemi původu nebo místo provenience v případech, které určuje článek 26;

j) návod k použití v případě potraviny, kterou by bez něj bylo obtížné odpovídajícím způsobem použít;

k) u nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % objemových skutečný obsah alkoholu v % objemových;

l) výživové údaje.

 

Článek č. 21 - Označování určitých látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost

Odstavec (1) "V případě nebalených potravin nebo potravin nabízených k prodeji stravovacími zařízeními, ... je vždy informace o alergenní složce povinná. Další údaje nejsou povinné, pokud tak nestanoví národní předpisy."

Informace o obsahu alergenní složky musí být uvedena v seznamu složek, nebo není-li seznam složek uveden, musí být informace uvedena slovem "obsahuje", kdy následuje název alergenní složky.

Název látky nebo produktu ze seznamu složek v příloze II je zvýrazněn tak, aby byl jasně odlišen - typem či stylem písma.

 

Článek č. 44 - Vnitrostátní opatření pro nebalené potraviny

Odstavec (1) Jsou-li potraviny nabízeny k prodeji konečnému spotřebiteli nebo zařízením společného stravování nebalené nebo jsou-li baleny v místě prodeje na žádost spotřebitele nebo baleny do hotového balení pro přímý prodej, je poskytnutí informace o alergenní složce povinné; ...

Odstavec (2) Členské státy mohou přijmout vnitrostátní opatření pro způsob poskytování údajů nebo jejich částí podle odstavce (1) a případně pro způsob jejich vyjadřování a uvádění.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zavádění alergenů je pouze informační požadavek a zákonné ustanovení určuje vedoucím školních jídelen "jasně a zřetelně" označit přítomnost alergenů.

Školní jídelna má pouze funkci informační.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou a nebere zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků.

Potravinový alergen, na jehož přítomnost v pokrmu je strávník přecitlivělý, si musí hlídat každý strávník (nebo jeho zákonný zástupce) sám.

Školní stravování zajišťuje stravování žáků podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků a nemůže brát zřetel na alergie strávníků. Při výrobě a přípravě jídel strávníkům není kapacitně možné se věnovat přípravě jídla pro každého strávníka s nějakou potravinovou přecitlivělostí jednotlivě, z toho důvodu takto směrovaným žádostem nebude vyhověno.

Přítomnost alergenů je vyznačena na jídelním lístku číslem dle seznamu potravinových alergenů.

Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce u vstupu do školní jídelny, u vedoucí školní jídelny a v elektronické podobě na webových stránkách naší základní školy.

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označení dle směrnice 1169/2011 EU.

Číselné označení alergenů je následující:

 1. Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich  - nejedná se o celiakii
 2. Korýši a výrobky z nich
 3. Vejce a výrobky z nich
 4. Ryby a výrobky z nich
 5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
 6. Sojové boby (soja) a výrobky z nich
 7. Mléko a výrobky z něj
 8. Skořápkové plody a výrobky z nich - jedná se o všechny druhy ořechů
 9. Celer a výrobky z něj
 10. Hořčice a výrobky z ní
 11. Sezamová semena a výrobky z nich
 12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo mg/l, vyjádřeno jako celkový SO2
 13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
 14. Měkkýši a výrobky z nich

 

Na nástěnce ve školní jídelně je vyvěšen spolu s jídelním lístkem seznam alergenů podle čísel stanovených vyhláškou 113/2005 Sb. a na jídelním lístku jsou u každého pokrmu označeny číselně alergeny, které pokrm obsahuje.

 

Ivanovice na Hané     dne 12. 03. 2018

 

Markéta Judasová, vedoucí školní jídelny                    

Mgr. Lubomír Judas, ředitel školy

 

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
  Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
 • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
  (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
  (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie