Informace pro rodiče a žáky Informace pro uchazeče z Ukrajiny Přijímací řízení 2022/2023 Výběr střední školy a dny otevřených dveří Výběr víceletého gymnázia Materiály středních škol Několik užitečných rad

Kariérní poradenství

Informace pro rodiče a žáky

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE
VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

X
Výchovná poradkyně pro volbu povolání (kariérní poradenství)

Mgr. Ilona Vodičková

tel: (+420) 517 363 327 kl. 13

e-mail: ilona.vodickova@zs.ivanovicenahane.cz

_______________________________________________________________

Přihláška ke studiu na SŠ - forma denní

Přihláška ke studiu na SŠ - talentová zkouška

 

Přihlašování ke vzdělávání

Uchazeč (nebo zákonný zástupce uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2023. V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2022.

Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření. Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku(ky) ke vzdělávání v oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

 

Přijímací řízení

Pro přijímání do prvního ročníku střední školy je ředitel školy povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení. V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy (s výjimkou některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou a zkráceného studia) jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Jednotné přijímací zkoušky se konají ve dvou kolech přijímacího řízení, a to ve čtvrtek 13. dubna 2023 a v pátek 14. dubna 2023 (čtyřleté obory vzdělání), v pondělí 17. dubna 2023 a v úterý 18. dubna 2023 (šestiletá a osmiletá gymnázia). Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen "Centrum"). Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termíny pro konání jednotných zkoušek jsou stanoveny na středu 10. května 2023 a čtvrtek 11. května 2023.

V rámci kritérií přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout také o konání školní přijímací zkoušky, přičemž stanoví pro první kolo přijímacího řízení dva termíny pro její konání. Školní přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna 2023; pro ostatní obory vzdělání se konají v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna 2023.

Informace o kritériích přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů zveřejní ředitel školy pro první kolo přijímacího řízení do 31. ledna 2023 a pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Informace musí být zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Ředitel školy stanoví jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v každém jednotlivém kole přijímacího řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání pro daný školní rok a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání. Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle:

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,

b) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,

c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena,

d) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu českého jazyka a literatury a písemného testu matematiky.

Předpokladem pro přijetí uchazeče ke vzdělávání na střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.

 

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí

 1. Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2023.
 2. Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. V případě ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání školní přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Počet kol není omezen. Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí tuto skutečnost neprodleně krajskému úřadu. Krajský úřad zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání na středních školách zřizovaných krajem budou zveřejněny na webových stránkách kraje. Dále budou k dispozici na odboru školství krajského úřadu. Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole v některém kole přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v denní formě vzdělávání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Tato povinnost se nevztahuje na nástavbové a zkrácené studium. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března 2023; nebo nejpozději do 30. listopadu 2022, hlásí-li se žák do oboru vzdělání s talentovou zkouškou. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek příslušný krajský úřad dle místa trvalého bydliště uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, na kterou se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání. Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v konzervatoři nebo v oboru vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

 

Přijímání do prvního ročníku nižšího a vyššího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia

Do prvního ročníku šestiletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí sedmý ročník základní školy nebo druhý ročník osmiletého gymnázia nebo druhý ročník osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, do prvního ročníku osmiletého gymnázia uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí pátý ročník základní školy.

Při přijímacím řízení do prvního ročníku šestiletého a osmiletého gymnázia se postupuje obdobně, jako je popsáno výše.

 

Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

V rámci prvního kola přijímacího řízení do oboru vzdělání, jehož součástí je talentová zkouška, vyhlásí ředitel školy talentovou zkoušku ve 2 termínech v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. ledna 2023; v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2023. Informace o termínech talentové zkoušky, o kritériích přijímacího řízení a počtu přijímaných žáků vyhlásí ředitel školy do 31. října 2022.

Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna 2023; v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou do 20. února 2023. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení. Jednotná přijímací zkouška se nekoná, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v období od 5. února do 15. února 2023; v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou postupuje ředitel stejně jako při přijímání do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky. V prvním kole přijímacího řízení se talentová zkouška koná v pracovních dnech v období od 15. ledna do 31. ledna 2023; přičemž pro první kolo přijímacího řízení stanoví ředitel školy 2 termíny talentové zkoušky. Při organizaci talentové zkoušky se postupuje stejně jako při přijímání ke vzdělávání v oboru vzdělání s talentovou zkouškou. Jednotná přijímací zkouška se nekoná.

 

Odvolací řízení

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy k odboru školství krajského úřadu. Ředitel školy zašle odboru školství spolu s odvoláním i kritéria, podle kterých postupoval při přijímacím řízení.

Odvolání by mělo obsahovat:

 • označení správního orgánu, jemuž je určeno;
 • jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození;
 • název školy, kód a název oboru, formu vzdělávání;
 • důvod nepřijetí uvedený ředitelem školy;
 • důvody odvolání (v jakém rozsahu je rozhodnutí napadeno, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo);
 • jméno a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce nezletilého uchazeče, resp. zletilého uchazeče, popř. jinou adresu pro doručování;
 • datum a podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče, resp. zletilého uchazeče.

 

SHRNUTÍ

Termíny podání přihlášek na střední školy

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2023. V případě přihlášky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022.
Způsob předávání přihlášky je stanoven současným zněním školského zákona tak, že uchazeči podávají přihlášky sami přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem (osobně nebo doporučeným dopisem).

X
Počet přihlášek na střední školy

Žáci základních škol mohou podat dvě přihlášky na střední školy. To platí i pro žáky pátých ročníků základní školy podávajících přihlášky na víceletá gymnázia.

X
Termíny přijímacích zkoušek

1) Přijímací zkoušky na obory s talentovou zkouškou se konají v termínu 2. – 15. ledna 2023
2) Přijímací zkoušky na konzervatoře se konají v termínu 15. – 31. ledna 2023.
3) V oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou se konají talentové zkoušky od 2. ledna do 15. února 2023.
4) V oborech vzdělávání s maturitní zkouškou je stanovené období pro přijímací zkoušky od 13. dubna do 11. května 2023.
    Jednotné povinné zkoušky se budou konat formou písemných testů z předmětů
    Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném RVP pro základní vzdělávání. Testy připravuje
    společnost CERMAT.
    První řádný termín je stanoven na čtvrtek 13. dubna 2023, druhý řádný termín na pátek 14. dubna 2023.
    Pro šestileté a osmileté gymnázium je první řádný termín stanoven na pondělí 17. dubna 2023 a druhý řádný termín na úterý 18. dubna 2023.
    Náhradní termíny pro všechny obory jsou stanoveny na středu 10. května 2023 a čtvrtek 11. května 2023.
5) Přijímací řízení pro obory vzdělávání s výučním listem bude probíhat v období 22. – 30. dubna 2023.

Ředitelé středních škol musí do konce ledna 2023 zveřejnit na svých webových stránkách kritéria přijímacího řízení.

X

Výsledky přijímacích zkoušek

Rozhodnutí o přijetí střední škola nezasílá. Výsledky zveřejňuje na svých webových stránkách a veřejně přístupném místě ve škole.
Zasílá pouze rozhodnutí o nepřijetí.

X

Odvolání

Nepřijatý uchazeč se může odvolat do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
O výsledku odvolávacího řízení rozhodne krajský úřad, který má toto v kompetenci.
Odvolání podávají rodiče uchazeče.

X

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

X

Další kola přijímacího řízení

Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.
Žák, který nebyl přijat na žádnou školu v prvním kole přijímacího řízení, může si do dalších kol podat libovolný počet přihlášek na libovolný počet škol. Další kola přijímacího řízení mohou probíhat až do září, pokud nejsou školy ještě obsazené.

Další aktuální informace na: www.atlasskolstvi.cz

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
  Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
 • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
  (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
  (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie