Kariérní poradenství

Informace pro rodiče a žáky

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE
VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

X
Termíny podání přihlášek na střední školy

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2020. V případě přihlášky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2019.
Způsob předávání přihlášky je stanoven současným zněním školského zákona tak, že uchazeči podávají přihlášky sami přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem (osobně nebo doporučeným dopisem).

X
Počet přihlášek na střední školy

Žáci základních škol mohou podat dvě přihlášky na střední školy. To platí i pro žáky pátých ročníků základní školy podávajících přihlášky na víceletá gymnázia.

X
Termíny přijímacích zkoušek

1) Přijímací zkoušky na obory s talentovou zkouškou se konají v termínu 2. – 15. ledna 2020
2) Přijímací zkoušky na konzervatoře se konají v termínu 15. – 31. ledna 2020.
3) V oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou se konají talentové zkoušky od 2. ledna do 15. února 2020.
4) V oborech vzdělávání s maturitní zkouškou je stanovené období pro přijímací zkoušky od 12. do 28. dubna 2020.
    Jednotné povinné zkoušky se budou konat formou písemných testů z předmětů
    Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném RVP pro základní vzdělávání. Testy připravuje
    společnost CERMAT.
    První řádný termín je stanoven na úterý 14. dubna 2020, druhý řádný termín na středu 15. dubna 2020.
    Pro osmileté gymnázium je první řádný termín stanoven na čtvrtek 16. dubna 2020 a druhý řádný termín na pátek 17. dubna 2020.
    Náhradní termíny pro všechny obory jsou stanoveny na 13. a 14. května 2020.
5) Přijímací řízení pro obory vzdělávání s výučním listem bude probíhat v období 12. – 30. dubna 2020.

Ředitelé středních škol musí do konce ledna 2019 zveřejnit na svých webových stránkách kritéria přijímacího řízení.

X

Výsledky přijímacích zkoušek

Rozhodnutí o přijetí střední škola nezasílá. Výsledky zveřejňuje na svých webových stránkách a veřejně přístupném místě ve škole.
Zasílá pouze rozhodnutí o nepřijetí.

X

Odvolání

Nepřijatý uchazeč se může odvolat do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
O výsledku odvolávacího řízení rozhodne krajský úřad, který má toto v kompetenci.
Odvolání podávají rodiče uchazeče.

X

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

X

Další kola přijímacího řízení

Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.
Žák, který nebyl přijat na žádnou školu v prvním kole přijímacího řízení, může si do dalších kol podat libovolný počet přihlášek na libovolný počet škol. Další kola přijímacího řízení mohou probíhat až do září, pokud nejsou školy ještě obsazené.

Novinky

Kontakt

  • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
    Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
  • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
    (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
    (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie