Kariérní poradenství

Výběr víceletého gymnázia

Volba víceletého gymnázia

Gymnaziální studium je všeobecným základem pro následné vysokoškolské studium přírodovědných, technických, ekonomických a humanitních oborů. Je vhodné pro talentované děti s vynikajícím prospěchem, které se chtějí dále učit. V České republice existují v současné době gymnázia osmiletá, šestiletá a čtyřletá. Všechny typy gymnázií poskytují srovnatelnou kvalitní přípravu. Analýzy výsledků státních maturitních zkoušek možná překvapivě ukázaly, že není mezi úrovní znalostí absolventů víceletých a čtyřletých gymnázií výrazný rozdíl.

Přechod žáka ze základní školy na víceleté gymnázium je provázeno celou řadou podmínek. V obecné rovině se jedná především o splnění podmínky vhodných studijních předpokladů a vhodných osobnostních rysů a vlastností. Z pohledu studijních předpokladů je úspěšnost studia spojena s vyrovnaným profilem studijních předpokladů v pásmu nadprůměru. K samotným předpokladům, jako je například oblast všeobecných vědomostí, oblast paměti, abstrakce (zobecňování), logického a matematického myšlení atd. patří také specifické poznávací funkce, především postřeh a produkce pozornosti. Dítě, které má oslabení v oblasti produkce a distribuce pozornosti, bude na výběrových školách více zahlceno. Je zde předpoklad rychlé únavy, při které dítě své intelektové dovednosti těžce využívá. Ve výkonových situacích pak dochází k tomu, že působí slabším dojmem. Rychle unavitelné děti, případně děti s poruchami pozornosti, bývají také emočně nestabilní. K zátěži přímého studia na škole se přidružuje také zátěž spojená s případným dojížděním. Klesá čas na volnočasové aktivity a čas pro vlastní regeneraci organismu. Neúspěch pak více a hlouběji zasahuje do zdravého vývoje sebeobrazu dítěte. Může komplikovat adaptaci dítěte na jeho chování. Do oblasti osobnostních předpokladů řadíme také oblast motivace pro studium na výběrové škole. Nesnáze spojené s obtížností studia a dojížděním se snáze překonávají, pokud dítě studuje, protože v jeho povaze je zvídavost, odhodlání, aspirace na výkon, potřeba učit se novému, protože na stávající základní škole vyniká ve studijních výsledcích, je již profilováno například v předmětových olympiádách atp. Velmi těžce se nesnáze spojené se změnou typu, obtížnosti a místa školy překonávají dětem, které studují pouze pro naplnění ambicí rodičů či dalších blízkých dospělých. Z oblasti osobnostních předpokladů je úspěšné studium na gymnáziu vázáno zejména na oblast pracovních návyků. Se zvýšením nároků ve všech předmětech se výrazně zvyšují nároky na dítě při domácí přípravě. Je proto nutné, aby žák studující na gymnáziu již byl samostatný v přípravě na školu. Byl zvyklý se učit denně. Měl tedy rozvinuté pracovní a studijní návyky. Mezi ně patří vlastnosti jako je vytrvalost, ochota překonávat subjektivní nesnáze, zájem učit se nové věci, získávat nové informace - tedy zvídavost.

Novinky

Kontakt

  • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
    Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
  • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
    (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
    (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie